V tejto časti nájdete najpoužívanejšie tlačivá s ktorými sa stretnete pri žiadostiach a registračných úkonoch na úseku zbraní a streliva. Zverejnené tlačivá sú aktuálne ku 10/2012. Neskoršie zásadné zmeny v ich podobe nemôžeme vylúčiť. Najpresnejš [...]
Podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za jednotlivé úkony na úseku strelných zbraní vyberajú nasledovné poplatky:   Položka 30: a. Žiadosť o vydanie zbrojného preuk [...]
Zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 69 pojednáva o priestupkoch držiteľa zbrojného preukazu. § 69 Priestupky (1) Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto a) bez povolenia  [...]
Zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 28 stanovuje povinnosti držiteľa zbrojného preukazu. § 28 Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu (1) Držiteľ zbrojného preukazu je povinný a) dbať na zv [...]
Zákon č.190/2003 o zbraniach a strelive v § 27 jasne stanovuje oprávnenia majiteľa zbrojného preukazu pre každú skupinu zbrojného preukazu. Oprávnenia držiteľa zbrojného preukazu § 27 (1) Držiteľ skupiny A a skupiny B zbrojného preukazu je oprávne [...]
Ak si chce držiteľ zbrojného preukazu rozšíriť zbrojný preukaz o ďalšiu skupinu, postupuje podľa zákona č. 190/2003 o zbraniach a strelive § 22. § 22 Rozšírenie zbrojného preukazu Policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, vyznačí ďalšiu skupin [...]
Zbrojný preukaz je doklad, ktorý podlieha určitej dobe platnosti. Pokiaľ nie je v stanovenej dobe pred koncom platnosti podaná žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu, platnosť zbrojného preukazu zanikne. Ak držiteľ zbrojného preukazu nedodrží [...]
Na získanie zbrojného preukazu neexistuje žiadna škola, ktorá by žiadateľa kompletne pripravila na splnenie všetkých zákonom stanovených podmienok na získanie zbrojného preukazu, ako to napríklad býva pri získavaní vodičského oprávnenia. Žiadateli [...]
Získanie zbrojného preukazu stanovuje a rieši Zákon č.190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č.190/2003), Štvrtá časť, § 16 Vydanie zbrojného preukazu. § 16 Policajný útvar vydá zbrojný p [...]
Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.     Vzor zbrojného preukazu – Predná strana     Vzor zb [...]