Zákon č.190/2003 o zbraniach a strelive v § 27 jasne stanovuje oprávnenia majiteľa zbrojného preukazu pre každú skupinu zbrojného preukazu.

Oprávnenia držiteľa zbrojného preukazu

§ 27

(1) Držiteľ skupiny A a skupiny B zbrojného preukazu je oprávnený

a) nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a), b) alebo c); držiteľ skupiny A zbrojného preukazu je oprávnený aj na nosenie tejto zbrane v stave, pri ktorom je strelivo v hlavni, v nábojovej komore hlavne, v nábojovej komore valca revolvera, v nábojovej schránke zbrane alebo v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani (ďalej len „stav umožňujúci okamžité použitie“), ak osobitný predpis neustanovuje inak,

b) nadobudnúť do vlastníctva, držať a nosiť strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane (§ 37 ods. 2).

 

 

 

(2) Držiteľ skupiny C zbrojného preukazu je oprávnený pri výkone

a) zamestnania držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. b), na ktorú bola držiteľovi zbrojnej licencie udelená výnimka, a zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a), na ktoré má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia,

b) oprávnenia podľa osobitného predpisu držať zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia,

c) držať strelivo do zbrane, na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane.

 

 

 

(3) Držiteľ skupiny D zbrojného preukazu je oprávnený

a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d), e) a f) alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C,

b) držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d), e) a f) alebo zbraň kategórie C v poľovnom revíre v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní podľa účelu ich určenia,

c) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane.

 

 

 

(4) Držiteľ skupiny E zbrojného preukazu je oprávnený

a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C,

b) držať zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní podľa účelu ich určenia,

c) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane.

 

 

 

(5) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B; tiež je oprávnený nadobudnúť a držať strelivo do zbrane kategórie B a do zbrane kategórie C, najviac však dve najmenšie spotrebiteľské balenia, a na základe výnimky (§ 8 ods. 2) a nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A.

 

 

(6) Držiteľ skupiny D alebo skupiny E zbrojného preukazu môže prebíjať strelivo alebo jeho jednotlivé časti do zbrane, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane.