V súlade so stanovami Združenia (predovšetkým  ČLÁNOK V a VI) sa členom môže stať členom združenia každý občan, ktorý dosiahol 15 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov musia vyplniť v prihláške časť „súhlas zákonného zástupcu“).

O členstvo môže záujemca požiadať dvomi spôsobmi: vyplnením elektronického registračného formulára alebo zaslaním vyplnenej žiadosti s vlastnoručným podpisom (prípadne podpisom zákonného zástupcu) na korešpondenčnú adresu Združenia.  Žiadateľ môže byť prijatý za člena iba vtedy, ak splnil nasledujúce podmienky:

– vyplnil elektronický registračný formulár alebo zaslal vyplnenú a vlastnoručne podpísanú žiadosť o členstvo

– pri vyplnení registračného formulára odoslal svoju digitálnu fotografiu alebo k písomnej žiadosti priložil jednu fotografiu rozmeru 3 x 3,5 cm

– uhradil členský príspevok na príslušný rok vo výške 10 €/rok *

Po súhlase predstavenstva s členstvom a prijatí za člena bude novému členovi zaslaný členský preukaz.** Člen združenia je povinný následne každý rok uhrádzať členský príspevok, ktorého výška je odsúhlasovaná plénom, najneskôr do konca druhého mesiaca príslušného roka. Potvrdením o uhradení členského príspevku je vydanie nového členského preukazu na každý kalendárny rok.

Členstvo v združení môže člen na základe slobodného rozhodnutia kedykoľvek ukončiť.

Z dôvodu účinnej komunikácie s členmi združenia je potrebné v prípade, ak dôjde k zmene kontaktných údajov (zmena identifikačných údajov, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa) člena združenia, aby tieto oznámil Združeniu.

Elektronickú prihlášku za člena podáte vyplnením registračného formulára ktorý nájdete tu.

Písomnú prihlášku za člena si môžete stiahnuť a vytlačiť tu. Vyplnenú ju zašlite na adresu:

Legis Telum, o.z.
Ševčenkova 34,
85101 Bratislava

Boli sme kontaktovaní, že sa ľudom vrátili späť zásielky zaslané na našu adresu AC Krym, Šafárikovo nám. 7, 811 02  Bratislava ako doporučené. Predovšetkým išlo o prihlášky do združenia. Pošta je však z našej strany vyberaná pravidelne, v súčasnosti preverujeme kde sa mohla stať chyba. Z uvedeného dôvodu sme na prijímanie prihlášok zriadili P.O.BOX uvedený vyššie. Ak máte rovnaký problém (vrátila sa Vám zásielka pre Legis Telum), prosím kontaktujte nás na info@legistelum.sk .

Prosíme záujemcov o členstvo, aby si podmienky členstva aj samotnú prihlášku pozorne preštudovali.

* Pri vykonávaní úhrady vyplňte prosím jednotlivé parametre platby nasledovne :

suma : 10 €
číslo účtu : 2928831708/1100 Tatra Banka, a.s.
IBAN kód : SK64 1100 0000 0029 2883 1708
konštantný symbol : 0308
variabilný symbol : ako variabilný symbol uveďte deň, mesiac a rok narodenia v tvare DDMMRRRR
poznámka : svoje MENO a PRIEZVISKO prosím uveďte v „účele platby“ alebo v „správe pre prijímateľa

**Proces prijímania nového člena a príprava členského preukazu môže trvať niekoľko týždňov (aj viac ako štyri), pretože tieto aktivity realizuje naraz vo väčších dávkach.