Adresa trvalého bydliska:

Korešpondenčná adresa je odlišná:
ánonie

Korešpondenčná adresa:

Som držiteľ zbrojného preukazu
ánonie

Som členom poľovného združenia
ánonie

Som členom streleckého klubu
ánonie

Fotografia*
Fotografia tváre spredu (ako na osobné doklady), v dostatočnej kvalite na tlač.
Povolené typy súborov: jpg, jpeg, png

Pri vykonávaní úhrady vyplňte prosím jednotlivé parametre platby nasledovne :
suma : 10 €
číslo účtu : 2928831708/1100 Tatra Banka, a.s.
IBAN kód : SK64 1100 0000 0029 2883 1708
konštantný symbol : 0308
variabilný symbol : ako variabilný symbol uveďte deň, mesiac a rok narodenia v tvare DDMMRRRR
poznámka : svoje MENO a PRIEZVISKO prosím uveďte v „účele platby“ alebo v „správe pre prijímateľa“