Tento článok sa bude zaoberať postupom pri vydávaní zbrojného preukazu skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku), ktorá patrí medzi najčastejšie o ktoré ľudia žiadajú a zároveň ide o skupinu, ktorá sa získava najťažšie. Skupina B zbrojného preukazu (držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) v podstate nemá zmysel, pretože obeťou prepadnutia sa človek nestáva väčšinou doma (tam ho pred útokom chránia napr. zamknuté dvere). Neexistuje pritom logický dôvod, prečo vydávať skupinu A zbrojného preukazu len podnikateľom a živnostníkom, alebo iným vyselektovaným členom spoločnosti (ako je to časté v závislosti od toho ktorého okresného riaditeľstva polície ). Prepadnúť môžu každého a preto každý človek by sa mal mať právo adekvátne brániť. Z tohto dôvodu by bolo vhodné zlúčiť skupinu A a B zbrojného preukazu tak ako je to v Českej republike a povoliť nosiť zbraň aj všetkým tým, ktorým bola v minulosti vydaná iba skupina B zbrojného preukazu. Väčšina tu napísaných riadkov sa dá aplikovať na akúkoľvek skupinu zbrojného preukazu (podmienky, test…), ale je zameraný špeciálne na úskalia pri získavaní skupiny A.

 

Naše združenie pravidelne organizuje Kurzy prípravy záujemcov o zbrojný preukaz v spolupráci s RDAcademy. Prihlásiť sa na ne môžete priamo na stránke nášho partnera.

Pri získavaní zbrojného preukazu sa žiadateľ často stretáva s rozporuplnými informáciami od iných držiteľov zbrojných preukazov, ktorí skúšku robili už pred niekoľkými rokmi, cez majiteľov strelníc, predavačov v poľovníckych obchodoch, „zaručené“ rady na internete až po bohužiaľ často chybné informácie od samotných príslušníkov policajného zboru podávaných priamo na úseku zbraní a streliva. Zákony a podmienky sa menia a to čo platilo pred niekoľkými rokmi nemusí platiť v súčasnosti. Preto je najlepšie sa pri získavaní zbrojného preukazu spoliehať sám na seba a študovať priamo zákony. Aj tento článok môže byť v čase keď ho čítate už neaktuálny. Ak máte predsa len potrebu sa s niečím poradiť, pýtajte sa držiteľa zbrojného preukazu čo skúšku robil nedávno. Ak nikoho takého nemáte, skúste špecializované zbraňové fóra, pretože tých ľudí to baví a zaoberajú sa tým každý deň, a je preto šanca, že dostanete užitočnú odpoveď. Postupom získavania zbrojného preukazu sa zaoberázákon 190/2003 Z.z. konkrétne jeho štvrtá časť, § 16 – Vydanie zbrojného preukazu, skúškou odbornej spôsobilosti zas vyhláška 555/2003 konkrétne § 2 až 4.
Prvá vec ktorú musíte spĺňať je predpísaný vek, ktorý je pre skupinu A zbrojného preukazu 21 rokov (§ 18), zároveň musíte byť plne spôsobilý na právne úkony. Ďalšia vec, ktorú musíte spĺňať sú prísne podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti, ktoré definuje § 19 zákona č. 190/2003 Z.z..

Ak tieto dve podmienky spĺňate, môžete ísť k svojmu obvodnému lekárovi, ktorý vydá lekársky posudok o vašej zdravotnej spôsobilosti. Takýto posudok väčšinou stojí 15-30 Euro.

Následne je nutné absolvovať psychologické vyšetrenie (50 – 80 euro).

Následne s týmto posudkom idete na príslušné okresné riaditeľstvo polície – oddelenie správnej služby (doklady – zbrojné preukazy) podať si žiadosť. Podanie žiadosti stojí 16,5 eura. Žiadosť môžete vypísať priamo tam alebo si ju môžete stiahnuť zo stránky ministerstva vnútra tu. K tejto žiadosti musíte priložiť spomínaný lekársky posudok a psychologický posudok (oba nesmú byť staršie ako tri mesiace) a dve aktuálne fotografie – § 17 odsek 2 a) 190/2003 Z.z.,

 

“dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa”

 

Ak ste žili dlhšie ako pol roka v zahraničí, ak ste členom ozbrojených síl SR alebo ak ste absolvovali niečo, na základe čoho možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti, priložíte ďalšie dokumenty definované v § 17 ods. 3 až 4 a v § 21 ods. 10 písmeno b) až j). Odpis z registra trestov si policajný útvar zabezpečuje sám.

Posledná a najspornejšia vec je „odôvodnenie žiadosti“. Podľa § 16 písmeno h) zák. č. 190/2003 Z.z. vydá policajný útvar zbrojný preukaz fyzickej osobe ktorá:

 

v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo„

 

V prípade ostatných skupín zbrojného preukazu (B – držanie, C – výkon povolania, D – výkon práva poľovníctva, E – športová streľba a F – zberateľstvo zbraní a nábojov) s týmto spravidla nebýva problém, u skupiny B ktorá je skupine A najbližšia väčšinou stačí do žiadosti uviesť „ochrana osoby a majetku“.

V prípade skupiny A je to ale iné v závislosti od toho ktorého oddelenia. Keďže zákon nijako nedefinuje „preukázanie potreby“ – čiže ktorá potreba je odôvodnená a ktorá nie a kto o tom vôbec rozhoduje, daný pracovník si to bohužiaľ často vysvetľuje po svojom. Na niektorých oddeleniach stačí do žiadosti uviesť „ochrana osoby a majetku“, na niektorých treba doniesť potvrdenie od polície že ste boli raz-dvakrát-trikrát prepadnutý, inde treba doniesť papier od zamestnávateľa, že prevážate pre firmu veľké obnosy peňazí alebo treba živnostensky list a inde vám povedia, že A-čko jednoducho nedostanete.

Po správnosti by malo platiť že policajt na úseku zbraní a streliva si nemôže na základe vlastného presvedčenia/rozkazu nadriadeného či internej smernice dovoliť postupovať nad rámec zákona 190/2003 Z.z.. Bohužiaľ druhá strana mince je, že pravdepodobne rovnakého policajta budete mať aj na skúškach a nebude asi veľmi vhodné sa s ním rovno pohádať. Všetko môže začať už pri podávaní žiadosti – môžu vám tvrdiť, že nemáte nárok na podanie žiadosti na skupinu A. Samozrejme že to nie je pravda a vy máte teraz dve možnosti ako postupovať.

1) Doniesť si priamo vytlačený zákon, argumentovať, žiadať nech vám ukáže na základe akého paragrafu vašu žiadosť neprijme a ak stále bude odmietať, žiadať zdôvodnenie písomne s tým že sa odvoláte. Tento spôsob je ale naozaj iba pre silné asertívne povahy, pretože je tu veľmi reálna šanca, že žiadosť prijmu a na základe niečoho neschvália, pošlú vám o tom písomné vyrozumenie alebo rovno schvália, ale na skúškach vás takzvane potopia.

2) Ako náhle vám policajt pri podávaní žiadosti povie, že na skupinu A nemáte nárok (boli dokonca aj prípady, že žiadateľ si podal žiadosť na skupinu A, spravil skúšku ale policajt mu povedal, že mu dá aj tak len skupinu B alebo nič) pokorne si podajte žiadosť o skupinu B zbrojného preukazu. Ako náhle spravíte skúšku a budete “B-čko držať v ruke” tak si podajte žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu podľa § 22:
“Rozšírenie zbrojného preukazu

Policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, vyznačí ďalšiu skupinu v zbrojnom preukaze na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na vydanie tejto skupiny zbrojného preukazu.”

 

Ako je vidieť ani v paragrafe § 22 ani v celom ostatnom zákone č. 190/2003 Z.z. nie je nič, čo by požadovalo “vážnejšie dôvody” pre vydanie skupiny A zbrojného preukazu pred vydaním skupiny B zbrojného preukazu. Ak raz správny orgán vydal rozhodnutie že máte nárok na B, tak nemôže tvrdiť, že podmienky na A sú iné a že naň nemáte nárok. V tomto prípade sa už nedajte odbiť, buďte asertívny, majte so sebou zákon a ak predsa neuspejete žiadajte zamietnutie rozšírenia písomne s tým, že sa odvoláte. Nevýhoda tohto spôsobu je, že rozšírenie zbrojného preukazu vás bude stáť ďalších 16,5 eura, budete musieť isť viac krát na políciu, znovu budete potrebovať fotky, Netreba sa kvôli takémuto spôsobu cítiť previnilo, jednáte v rámci možností aké vám daný zákon ponúka, kým o tom, že v rámci týchto možností  jedná aj policajný útvar, ktorý vám odmietol vydať skupinu A by sa dalo polemizovať.

A teraz už opäť k časti, ktorá sa týka všetkých skupín – k samotnej skúške.

§ 3 odsek 1 vyhl. č. 555/2003 Z.z.

 

“Skúška sa vykoná do 60 dní od podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu. Miesto a termín konania skúšky môžu byť žiadateľovi oznámené pri podaní žiadosti na okresnom riaditeľstve Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“); inak policajný útvar oznámi miesto a termín konania skúšky žiadateľovi najneskôr 14 dní pred vykonaním skúšky. Žiadateľ môže písomne požiadať o zmenu termínu vykonania skúšky z dôležitých osobných prekážok. O žiadosti rozhodne predseda skúšobnej komisie.”

 

Takisto vám ale môže prísť z polície papier o doplnenie žiadosti, ak sa im bude zdať váš dôvod nedostatočný (to sa stáva, ale iba pri skupinách A zbrojného preukazu, ak ste postupovali neodporúčanou konfrontačnou metódou). Platí to čo bolo povedané predtým – argumentovať zákonom. Polícia za ten čas získa odpis vášho registra trestov a takisto môže navštíviť vašich susedov a pýtať sa na vás či nie ste alkoholik, narkoman alebo podobne (či spĺňate podmienku spoľahlivosti). Vy sa zatiaľ učíte na skúšku. Rozsah skúšky definuje vyhláška 555/2003 príloha 1:

 

“A. Zákon o strelných zbraniach a strelive a vykonávacie predpisy k nemu.
B. 1. Trestný zákon:
a) základy trestnej zodpovednosti,
b) nutná obrana,
c) krajná núdza,
d) trestné činy spáchané so zbraňou,
e) trestný čin nedovoleného ozbrojovania,
f) trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a
g) trestný čin opilstva.
2. Trestný poriadok:
a) vydanie a odňatie veci a
b) obmedzenie osobnej slobody.
3. Priestupkové právo:
a) priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
b) priestupky na úseku obrany štátu,
c) priestupky proti majetku,
d) priestupky na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva – neoprávnené úmyselné zasiahnutie do výkonu práva poľovníctva alebo výkonu rybárskeho práva.
4. Vybrané otázky správneho práva týkajúce sa oprávnení ozbrojených zborov, poriadkových útvarov, vojenskej polície vo vzťahu k právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú pri sebe, prechovávajú alebo prepravujú zbrane a strelivo.
C. Základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva, teórie streľby, bezpečnej manipulácie so zbraňou a zásad bezpečnosti na strelnici.
D. Základy poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených strelnými zbraňami; praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci.
E. Ukážka praktického a bezpečného používania zbrane:
a) prehliadka zbrane, kontrola jej nabitia,
b) základné rozobratie a zloženie zbrane na účely čistenia,
c) ukážka bezpečného postupu prípravy na streľbu, priebehu streľby, prerušenia streľby na účely výmeny terča, prerušenia streľby pri poruche zbrane, ukončenia streľby.”

 

Možnosti učenia máte dve. Buď si zaobstaráte všetky aktuálne zákony alebo jednoduchšia možnosť je asi jediná kniha pre žiadateľov o zbrojný preukaz, ktorá vyšla –  je dôležité si ale zohnať aktuálne vydanie, posledné je pomarančové z roku 2016. Výhoda knihy je, že sú v nej priamo otázky, z ktorých si budete vyberať na skúške spolu s odpoveďami. Odpovede na otázky o zbraniach síce nájdete priamo v zákone, ale odpovede na prvú pomoc a podobne by ste museli hľadať inde. Kniha stojí 16,5 eura. Sú v nej aj aktuálne znenia zák. č. 190/2003 Z.z. a vyhl. č. 555/2003 Z.z.. Je dobré neštudovať len otázky a odpovede na nich, ale aj si zbežne pozrieť zákony, najmä kategorizáciu zbraní a streliva podľa § 3 až 7. Na skúšku je vhodné obliecť sa slušne, nie je predpísaný oblek, ale ak budete na prvý pohľad militantný typ v maskáčoch, tak logicky vám to na kredite nepridá. Skúška stojí 49,5 eur, opakovaná 26,5 eur. Ťaháte si sadu ôsmich otázok (sady sú robené tak, aby obsahovali vždy jednu otázku zo zákona o zbraniach a strelive, jednu z prvej pomoci, jednu z trestného práva a tak ďalej). Policajt môže položiť doplňujúcu súvisiacu otázku k otázke, na ktorú odpovedáte. Na prípravu máte 30 minút a na vašu žiadosť môžete začať odpovedať aj skôr. Na rozdiel od Českej republiky u nás nie je súčasťou skúšky streľba a takisto u nás nebýva zvykom dávať žiadateľovi do ruky zbraň, aby predviedol bezpečnú manipuláciu. Aj keď stať sa to môže, a preto je treba vedieť, že pri manipulácii so zbraňou je vždy potrebné mieriť do tzv. bezpečného priestoru. Teda mimo členov komisie a ostatných skúšaných. najlepšie niekam do rohu a do zeme. Prst mimo spúšte je takisto samozrejmosť!

Po úspešnom absolvovaní skúšky vám už ostáva iba zaplatiť nákupné povolenie (16,5 eur), kúpiť si zbraň (50-3000 eur), zaregistrovať si zbraň, dostať kartu zbrane (4,5 eur) a užívať si streľby (∞ eur). To bude asi tak všetko, do článku sú zakomponované aj citácie zákonov, ale iba tie veci, ktoré má zmysel citovať, to že na skúške nemôžete používať odbornú literatúru a diktafóny ako to definuje vyhl. č. 555/2003 Z.z. príloha 2 článok 4 a podobné samozrejmosti vám asi hovoriť netreba 🙂

Veľa šťastia pri skúškach a aj pri streľbách.
PS: Mnoho strelcov má zbraň napr. kalibru 9mm Luger a dostanú od kamaráta jeden náboj kal. .45 „do zbierky“. Môže sa zdať že o nič nejde, ale v skutočnosti ak nevlastníte zbraň daného kalibru a máte doma strelivo (hoci aj jediný náboj) dopúšťate sa trestného činu nedovoleného ozbrojovania (pokiaľ toto vaše konanie bolo úmyselné, inak iba priestupku na úseku zbraní a streliva)! Preto ak chcete mať doma zbierku nábojov, je vhodné si rovno požiadať aj o skupinu F zbrojného preukazu a vyhnúť sa tak prípadným zbytočným problémom.