Zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 69 pojednáva o priestupkoch držiteľa zbrojného preukazu.

§ 69

Priestupky

(1) Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto

a) bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu, ohláseniu a evidenčnej povinnosti, alebo ich bez povolenia prechováva, alebo vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa tohto zákona,

b) poruší povinnosť podľa § 11 ods. 6 a 7, § 12 ods. 2 a 3, § 28 ods. 1 písm. b), m), n) a § 28 ods. 4 písm. b) a f),

c) urobí čestné vyhlásenie podľa tohto zákona, ktoré sa nezakladá na pravde, alebo

d) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.

 

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 1650,50 € (50 000 Sk). Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) možno uložiť pokutu do 663,50 € (20 000 Sk).

 

 

(3) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva policajný útvar.

 

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.