Zbrojný preukaz je doklad, ktorý podlieha určitej dobe platnosti. Pokiaľ nie je v stanovenej dobe pred koncom platnosti podaná žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu, platnosť zbrojného preukazu zanikne. Ak držiteľ zbrojného preukazu nedodrží podmienky stanovené zákonom č.190/2003 o zbraniach a strelive, môže sa stať, že držiteľovi bude zbrojný preukaz odňatý.

Platnosť zbrojného preukazu

 

§ 23

Platnosť zbrojného preukazu Policajný útvar vydá zbrojný preukaz s platnosťou na desať rokov; cudzincovi s platnosťou na čas jeho povoleného pobytu na území Slovenskej republiky, ak má byť jeho pobyt kratší ako desať rokov.

Nový zbrojný preukaz

§ 24

(1) Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa podáva najneskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu.

(2) Na konanie o vydaní nového zbrojného preukazu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s tým, že sa preukázanie odbornej spôsobilosti nevyžaduje. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo, bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu a odôvodnenie potreby naďalej držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Zánik platnosti zbrojného preukazu

§ 25

(1) Platnosť zbrojného preukazu zaniká

a) uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu,

b) oznámením jeho straty alebo odcudzenia,

c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odňatí zbrojného preukazu (§ 26),

d) ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,

e) ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,

f) skončením pobytu jeho držiteľa na území Slovenskej republiky,

g) ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

h) dňom vrátenia zbrojného preukazu policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal.

(2) Ak zanikne platnosť zbrojného preukazu podľa odseku 1 písm. b), d) alebo e), vydá policajný útvar nový zbrojný preukaz po predložení dvoch fotografií podľa § 17 ods. 2 písm. a) a po zaplatení správneho poplatku s platnosťou podľa zbrojného preukazu, za ktorý sa nový zbrojný preukaz vydáva.

Odňatie zbrojného preukazu

§ 26

(1) Policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu alebo skupiny zbrojného preukazu držiteľovi,ktorý

a) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

b) stratil zdravotnú spôsobilosť,

c) prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti (§ 19 ods.1) alebo spoľahlivosti (§ 19 ods. 2),

d) je mladší ako 21 rokov a je držiteľom skupiny D alebo E zbrojného preukazu a prestal spĺňať podmienky uvedené v § 18 ods. 2 alebo 3,

e) prestal byť držiteľom platného poľovného lístka, ak ide o skupinu D zbrojného preukazu,

f) prestal byť členom streleckej organizácie, ak ide o skupinu E zbrojného preukazu.

(2) Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí zbrojného preukazu nemá odkladný účinok.

Zákon č.190/2003 o zbraniach a strelive jasne hovorí, ako dlho zbrojný preukaz platí, kedy a za akých podmienok môže držiteľ zbrojného preukazu o zbrojný preukaz prísť. Jasne stanovuje, kedy si má držiteľ zbrojného preukazu požiadať o nový zbrojný preukaz, za akých okolností mu bude zbrojný preukaz odňatý.