Získanie zbrojného preukazu stanovuje a rieši Zákon č.190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č.190/2003), Štvrtá časť, § 16 Vydanie zbrojného preukazu.

§ 16
Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá

a) písomne požiadala o jeho vydanie,

b) je plne spôsobilá na právne úkony,

c) dosiahla predpísaný vek (§ 18),

d) je bezúhonná a spoľahlivá (§ 19),

e) je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,

f) preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky predskúšobnou komisiou (§ 21),

g) má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,

h) v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

 

§ 17
(1) V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie

a) osobné údaje (§ 9 ods. 2),

b) číslo dokladu totožnosti,12) cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,

c) skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,

d) odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

 

(2) K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ pripojí

a) dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa,

b) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,

c) potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu,14) ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia,

d) potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodných pravidiel (ďalej len „strelecká organizácia“) o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu,

e) úradne osvedčenú kópiu platného poľovného lístka, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,

f) úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časť, ak ide o žiadateľa podľa § 21 ods. 10 písm. b) až j).

 

(3) Žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu, ktorý sa za posledných desať rokov pred podaním žiadosti nepretržite zdržiaval viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky, predloží tiež doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa trvale zdržiaval, a jeho preklad do štátneho jazyka17) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov;9) ak nemôže takýto doklad predložiť, pretože mu ho štát nevydá, predloží čestné vyhlásenie o tom, že nebol v cudzine uznaný vinným z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaný za bezúhonného, alebo nebol uznaný vinným z priestupku, pre ktorý nemôže byť považovaný za spoľahlivého (§ 19).
(4) Žiadateľ, ktorý je v čase podania žiadosti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajúcim profesionálnu službu, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu, predkladá písomné potvrdenie nadriadeného s personálnou právomocou (ďalej len „nadriadený“), ktorým sa osvedčuje bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa a jeho zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť používať služobnú zbraň. Nadriadený je povinný bezodkladne oznámiť policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, zmeny, ktoré majú za následok stratu bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

 

(5) Doklady uvedené v odseku 2 písm. b) až f) a odsekoch 3 a 4 nesmú byť v čase podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu staršie ako tri mesiace.

 

(6) Ak žiadosť o vydanie zbrojného preukazu neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 až 5, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.