Tu nájdete zoznam strelníc, ktoré sa nachádzajú v Trnavskom kraji. Národné strelecké centrum Štrky v Trnave (0905/508 577, nekrytá) MMstrelnica, Nitrianska 5, Trnava (0944/488 599, krytá) Mlyn Jaslovské Bohunice (0918/640 445, krytá) Laila pri Pie [...]
u nájdete zoznam strelníc, ktoré sa nachádzajú v Bratislavskom kraji.   Colt Club Bratislava (02/544 329 02, krytá) T&T Bratislava (02/642 863 06, krytá) Patrónka – SAV (0904/112 111, kombinovaná) Jarovce (0904/355 844, nekrytá) Kam [...]
Táto kapitola je určená hlavne budúcim majiteľom zbraní, ktorí ešte nikdy pred tým nevlastnili zbraň, ale pochopiteľne aj ostatnej streleckej verejnosti. Výber zbrane je jeden z najdôležitejších krokov každého nadšenca a strelca, ktorý si chce zao [...]
Štatistický prehľad na úseku ZaS za rok 2011  [...]
Pri akejkoľvek manipulácii so strelnou zbraňou je vždy prvoradá bezpečnosť. Pritom je úplne jedno, či ide o bezpečnosť toho, kto so zbraňou manipuluje alebo osôb v jeho okolí. O tom, že bezpečnosť pri manipulácii so strelnými zbraňami je nedocenen [...]
Otázkou natískajúcou sa po medializácii tragických nehôd spôsobených neodbornou manipuláciou s cudzou zle zabezpečenou zbraňou je všeobecná možnosť zneužitia zbraní v súkromnom vlastníctve obyvateľstva. Tieto prípady nútia ku zamysleniu sa nad zby [...]
Tento článok sa bude zaoberať postupom pri vydávaní zbrojného preukazu skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku), ktorá patrí medzi najčastejšie o ktoré ľudia žiadajú a zároveň ide o skupinu, ktorá sa získava najťažšie. Skup [...]
V tejto časti nájdete najpoužívanejšie tlačivá s ktorými sa stretnete pri žiadostiach a registračných úkonoch na úseku zbraní a streliva. Zverejnené tlačivá sú aktuálne ku 10/2012. Neskoršie zásadné zmeny v ich podobe nemôžeme vylúčiť. Najpresnejš [...]
Podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za jednotlivé úkony na úseku strelných zbraní vyberajú nasledovné poplatky:   Položka 30: a. Žiadosť o vydanie zbrojného preuk [...]
Zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 69 pojednáva o priestupkoch držiteľa zbrojného preukazu. § 69 Priestupky (1) Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto a) bez povolenia  [...]
Zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 28 stanovuje povinnosti držiteľa zbrojného preukazu. § 28 Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu (1) Držiteľ zbrojného preukazu je povinný a) dbať na zv [...]
Zákon č.190/2003 o zbraniach a strelive v § 27 jasne stanovuje oprávnenia majiteľa zbrojného preukazu pre každú skupinu zbrojného preukazu. Oprávnenia držiteľa zbrojného preukazu § 27 (1) Držiteľ skupiny A a skupiny B zbrojného preukazu je oprávne [...]