Zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 69 pojednáva o priestupkoch držiteľa zbrojného preukazu. § 69 Priestupky (1) Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto a) bez povolenia  [...]
Zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 28 stanovuje povinnosti držiteľa zbrojného preukazu. § 28 Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu (1) Držiteľ zbrojného preukazu je povinný a) dbať na zv [...]
Zákon č.190/2003 o zbraniach a strelive v § 27 jasne stanovuje oprávnenia majiteľa zbrojného preukazu pre každú skupinu zbrojného preukazu. Oprávnenia držiteľa zbrojného preukazu § 27 (1) Držiteľ skupiny A a skupiny B zbrojného preukazu je oprávne [...]
Ak si chce držiteľ zbrojného preukazu rozšíriť zbrojný preukaz o ďalšiu skupinu, postupuje podľa zákona č. 190/2003 o zbraniach a strelive § 22. § 22 Rozšírenie zbrojného preukazu Policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, vyznačí ďalšiu skupin [...]
Zbrojný preukaz je doklad, ktorý podlieha určitej dobe platnosti. Pokiaľ nie je v stanovenej dobe pred koncom platnosti podaná žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu, platnosť zbrojného preukazu zanikne. Ak držiteľ zbrojného preukazu nedodrží [...]
Na získanie zbrojného preukazu neexistuje žiadna škola, ktorá by žiadateľa kompletne pripravila na splnenie všetkých zákonom stanovených podmienok na získanie zbrojného preukazu, ako to napríklad býva pri získavaní vodičského oprávnenia. Žiadateli [...]
Získanie zbrojného preukazu stanovuje a rieši Zákon č.190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č.190/2003), Štvrtá časť, § 16 Vydanie zbrojného preukazu. § 16 Policajný útvar vydá zbrojný p [...]
Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.     Vzor zbrojného preukazu – Predná strana     Vzor zb [...]
Strelivo je podľa zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive definované v § 3 ods. 1 písmeno e) akostrelivo do zbraní kategórie A až D, ktoré nie je zakázané.   Zakázané strelivo je presne vymedzené v § 4, ods. 3. (3) Zakázaným strel [...]
O kategóriách zbraní pojednáva druhá časť zákona č.190/2003 a to hneď § 3 – Rozdelenie zbraní a streliva. Podľa tohto paragrafu sa zbrane delia na štyri kategórie – A až D. Zákon preto vymedzuje pojmy, podľa ktorých určuje zaradenie zb [...]
O kategóriách zbraní pojednáva druhá časť zákona č.190/2003 a to hneď § 3 – Rozdelenie zbraní a streliva. Podľa tohto paragrafu sa zbrane delia na štyri kategórie – A až D. Zákon preto vymedzuje pojmy, podľa ktorých určuje zaradenie zb [...]
O kategóriách zbraní pojednáva druhá časť zákona č.190/2003 a to hneď § 3 – Rozdelenie zbraní a streliva. Podľa tohto paragrafu sa zbrane delia na štyri kategórie – A až D. Zákon preto vymedzuje pojmy, podľa ktorých určuje zaradenie zb [...]