názov:
Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z.

sídlo:
Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava

korešpondenčná adresa:
Ševčenkova 34, 851 01  Bratislava

registrácia:
registrované MV SR dňa 13.11.2009, číslo spisu VVS/1-900/90-344 39

IČO:
42176344

DIČ:
2022968728

číslo účtu:
2928831708/1100 Tatra banka a.s.