O kategóriách zbraní pojednáva druhá časť zákona č.190/2003 a to hneď § 3 – Rozdelenie zbraní a streliva. Podľa tohto paragrafu sa zbrane delia na štyri kategórie – A až D. Zákon preto vymedzuje pojmy, podľa ktorých určuje zaradenie zbrane do určitej kategórie. Tieto pojmy sú v prvej časti zákona pod § 2. Povolené zbrane patriace do kategórie B definuje zákon v § 5

 

 

§ 5
Zbraň kategórie B

(1) Zbraňou kategórie B je
a) krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň,
b) krátka jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom,
c) jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm,
d) dlhá samonabíjacia palná zbraň,
e) dlhá opakovacia palná zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorej dĺžka hlavne je menšia alebo sa rovná 600 mm,
f) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane,
g) signálna zbraň.

 

(2) Zbraň kategórie B podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti.

 

 

Zbrane kategórie B sú zbrane, ktoré je možné nadobudnúť na zodpovedajúcu skupinu zbrojného preukazu. Chápeme to tak, že napríklad poľovnícku guľovnicu môžeme nadobudnúť na skupinu D zbrojného preukazu a nie na skupinu A.
Krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň: je podľa §2 prvej časti zákona 190/2003 strelná zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka nepresahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná jednou rukou. Zároveň spĺňa ďalšie dve podmienky a to, že je buď samonabíjacia alebo opakovacia. Spravidla to je pištoľ alebo revolver.

 

Samonabíjacia znamená, že je to palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia neumožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte. Typický príklad môže byť pištoľ.

 

Opakovacia znamená, že je to jednohlavňová palná zbraň so zásobovacím zariadením (zásobník, nábojová schránka), v ktorej sa vsunutie náboja do nábojovej komory, vytiahnutie a vyhodenie nábojnice a napnutie bicieho mechanizmu vykonáva ručným ovládaním záveru, alebo palná zbraň s viacerými nábojovými komorami, napríklad usporiadanými v otočnom valci. Napríklad revolver.

 

Krátka jednovýstrelová palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom: je zbraň, ktorá má jednu alebo viac hlavní bez zásobovacieho zariadenia (schránka na náboje alebo zásobník a pod.) pričom po každom výstrele je potrebné znovu ručne nabiť. Typický príklad môžu byť zbrane typu Deringer a pod.

 

Jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm: Náboje na okrajový zápal sú napríklad .22 LR.

 

Dlhá samonabíjacia zbraň, ktorej zásobníkové zariadenie a nábojová komora môžu spolu pojať viac ako tri náboje: dlhá strelná zbraň je zbraň, ktorej dĺžka hlavne presahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka presahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná obidvoma rukami. Samonabíjacia funkcia bola popísaná pri krátkych opakovacích palných zbraniach alebo krátkych samonabíjacích palných zbraniach.

 

Dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorej zásobníkové zariadenie a nábojová komora nemôžu spolu pojať viac ako tri náboje a ktorej podávacie zariadenie je odnímateľné alebo pri ktorej nie je zaručené ,že nemôže byť zmenená bežne dostupnými nástrojmi na zbraň, ktorej zásobník alebo nábojová schránka a nábojová komora môžu spolu pojať viac ako tri náboje.

 

Dlhá opakovacia alebo samonabíjacia palná zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorej dĺžka hlavne je menšia alebo je rovná 600 mm:

 

Samonabíjacia zbraň, ktorá má vzhľad samočinnej zbrane: tu patria napríklad samopaly alebo automatické útočné pušky upravené pre streľbu jednotlivými ranami. Treba si dávať pozor pri používaní pojmov samonabíjacia a automatická funkcia. Samonabíjacia je taká, ako už bolo vyššie popísané, že na jedno stlačenie spúšte zbraň vystrelí, vyhodí prázdnu nábojnicu, zasunie nový náboj zo zásobovacieho zariadenia a natiahne bicí mechanizmus. Automatická je veľmi podobná, ale pri automatickej zbrani sa tento dej deje dovtedy pokiaľ je stlačená spúšť, čiže strieľa dávkou ako samopal či guľomet.
Zbrane kategórie B podliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti! To znamená, že nákup zbraní kategórie B je možný len na základe platného nákupného povolenia a potom do 7 dní po nákupe je nový majiteľ povinný túto zbraň predložiť na policajnom útvare k evidencii. Policajný útvar vydá preukaz zbrane. Za vydanie preukazu zbrane a teda za evidenciu zbrane kategórie B sa platia príslušné poplatky v kolkoch. V ďalšej časti si povieme niečo o zbraniach kategórie C.