O kategóriách zbraní pojednáva druhá časť zákona č.190/2003 a to hneď § 3 – Rozdelenie zbraní a streliva. Podľa tohto paragrafu sa zbrane delia na štyri kategórie – A až D. Zákon preto vymedzuje pojmy, podľa ktorých určuje zaradenie zbrane do určitej kategórie. Tieto pojmy sú v prvej časti zákona pod § 2. Zbrane kategórie A – ZAKÁZANÉ ZBRANE definuje zákon v § 4

 

 

§ 4
Zbraň kategórie A

 

(1) Zbraňou kategórie A je zakázaná zbraň, zakázané strelivo a zakázané doplnky zbrane.

 

(2) Zakázanou zbraňou je
a) vojenská zbraň, odpaľovacie zariadenie na vojenské výbušné strely,
b) samočinná zbraň,
c) zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter alebo podoba zmenená tak, aby sa jej použitím mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň, ktorá má vzhľad iného predmetu,
d) palná zbraň vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za pomoci detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov,
e) zbraň vybavená zakázaným doplnkom zbrane,
f) zbraň, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie človeka alebo zvieraťa,
g) vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu,
h) zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu,
i) zbraň s pozmeneným alebo odstráneným výrobným číslom.

 

(3) Zakázaným strelivom je
a) strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou,
b) strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou, s výnimkou ich použitia na športové účely,
c) strelivo so strelou dodatočne upravenou,
d) strela s elektrickým impulzom,
e) špeciálna strela.

 

(4) Zakázaným doplnkom zbrane je
a) tlmič hluku výstrelu,
b) zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie.

 

 

 

Zákon tak presne stanovuje, čo je podľa jeho znenia zakázanou zbraňou a zakázaným doplnkom zbrane:
Vojenská zbraň: palná zbraň, ktorá je vojenským materiálom podľa osobitného predpisu s výnimkou zbraní označených civilnou overovacou značkou.
Samočinná zbraň: palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia umožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte; laicky povedané je to zbraň, ktorá strieľa dávkami, napr. guľomety, automatické útočné pušky a samopaly, ktoré nie sú upravené na streľbu jednotlivými ranami.
Zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter a podoba zmenená tak, aby sa jej použitím mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou alebo zbraň, ktorá má vzhľad iného predmetu; inými slovami napr. strieľajúce pero, strieľajúca rukavica či pracka opasku a pod. Do tejto kategórie však patria aj všemožne upravené vzduchovky či podobné upravené zbrane, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako neškodné zbrane, pritom ich mechanizmy sú upravené na streľbu iným strelivom ako bolo pôvodne určené a pod.
Palná zbraň vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za pomoci detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov.
Zbraň vybavená zakázaným doplnkom zbrane ako napr. zbraň s pevne zabudovaným tlmičom hluku výstrelu; tlmič hluku výstrelu je akázaný doplnok zbrane a preto je zbraň so zabudovaným tlmičom hluku výstrelu tiež zakázaná, ďalším zakázaným doplnkom je zameriavač skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie; laicky povedané nočné videnie je zakázaným doplnkom, takže zbrane, ktoré majú v sebe zabudované toto zariadenie, sú tiež zakázané. Často sú zbrane vybavené uvedenými doplnkami súčasne aj zbraňami vojenskými.
Vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu.
Zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu; sem patria podomácky vyrobené zbrane, upravené zbrane napr. skrátením hlavne brokovnice  či napríklad odstránením výrobných údajov, evidenčných čísel a pod. Výrobu alebo úpravy zbraní sú orávnené realizovať výhradne subjekty s príslušnými povoleniami. Preto napríklad automatická útočná puška Sa vz.58 upravená firmou s príslušným povolením na jednotlivé rany (vylúčenie samočinnej spúšte) už nespadá do kategórie vojenských zbraní alebo samočinných zbraní či podľa tohto bodu upravených zbraní a takúto zbraň je možné nadobudnúť aj napriek vzhľadu vojenskej zbrane.