O kategóriách zbraní pojednáva druhá časť zákona č.190/2003 a to hneď § 3 – Rozdelenie zbraní a streliva. Podľa tohto paragrafu sa zbrane delia na štyri kategórie – A až D. Zákon preto vymedzuje pojmy, podľa ktorých určuje zaradenie zbrane do určitej kategórie. Tieto pojmy sú v prvej časti zákona pod § 2. Povolené zbrane patriace do kategórie C definuje zákon v § 6

 

§ 6
Zbraň kategórie C

 

(1) Zbraňou kategórie C je
a) jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je najmenej 280 mm,
b) dlhá opakovacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená v § 5 ods. 1 písm. e),
c) dlhá jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň,
d) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne je vyššia ako 15 J,
e) palná zbraň určená na streľbu nábojom typu flobert s energiou strely na ústí hlavne vyššou ako 7, 5 J,
f) opakovacia palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného zámkového systému.

 

(2) Zbraň kategórie C podlieha ohlasovacej povinnosti a evidenčnej povinnosti.

 

 

 

Zbrane kategórie C podliehajú ohlasovacej povinnosti a evidenčnej povinnosti! To znamená, že každá silnejšia vzduchovka či flobertka, ak presiahnu zákonom stanovené hodnoty energie streli na ústí, musia byť evidované ako zbrane kategórie B a musíte nahlásiť že ich vlastníte.