Údržba zbrane – 1.časť: Čistenie

Jedným zo základných predpokladov dlhej životnosti, správnej a spoľahlivej funkcie zbrane, je ako u všetkých strojárskych výrobkov vhodná starostlivosť. Žiaľ často sa stretávam s názormi „stačí to vyčistiť raz za čas“ alebo „táto zbraň je bezúdržbová“. I keď si túto skutočnosť mnoho strelcov neuvedomuje, zanedbanie starostlivosti vedie zväčša k zníženiu spoľahlivosti a skoro vždy k zvýšeniu opotrebenia dielov. Vo výnimočných prípadoch hrubé zanedbanie údržby môže spôsobiť aj závažné poškodenia zbrane. Niektoré zbrane (zväčša vojenské a služobné) sú na údržbu menej citlivé, iné naopak bez pravidelnej nefungujú skoro vôbec. Ak teda chcete aby vám zbraň dlho a spoľahlivo fungovala, musíte sa o ňu starať. Áno, aj o Glock 😉

Správny postup a zásady údržby

Obsahom tohto článku je iba opis základných pravidiel a princípov bežnej údržby. Nehľadajte tu podrobnosti z tribológie, NDT a pod. Postup základnej údržby je ideálne aplikovať po každej streľbe.  Jeho zmyslom nie je rozobrať po streľbe zbraň na základné diely. To sa ani neodporúča, nakoľko i rozoberaním určitých častí dochádza k ich opotrebeniu (napr. kolíky, pružné poistné plechy a pod.). Cieľom základnej údržby je starostlivosť o najexponovanejšie časti, ktoré streľbou trpia alebo sa znečisťujú najviac. Väčšina zbraní je konštrukčne navrhnutá tak, aby bolo možné ich k tejto úrovni rozobrať bez použitia nástrojov.

Odporúčaný postup základnej údržby sa skladá z týchto krokov:
1. kontrola vybitia a rozobratie zbrane
2. čistenie dielov zbrane
3. diagnostika stavu
4. mazanie, konzervácia a zloženie zbrane

Mal by ju zvládnuť každý používateľ zbrane. U rôznych zbraní má svoje odlišnosti, preto je potrebné postupne spoznávať tú svoju, jej špecifiká. Kompletné rozobratie zbrane spojené s výmenou opotrebovaných či poškodených častí nebude predmetom tohto postupu, pretože je viazaná na konkrétny model zbrane. Za týmto účelom odporúčam napr. zbrojárske kurzy na konkrétny typ zbrane. Ako teda postupovať?

Príprava

Základ dobrého výsledku. Najskôr si nachystajte miesto a pomôcky k údržbe. Nie je nič horšie, ako keď počas práce musíte odbiehať pre rôzne veci, začnú vám padať alebo sa kotúľať, prípadne nemáte kam položiť diel špinavý od oleja s karbónom, ktorý potom nejde vyprať.

Odporúčam veľkú mäkšiu podložku a kufrík alebo misku so separátormi. Na dlhé zbrane je fajn vec aj stojan. Nie je nutný, skôr slúži na uľahčenie manipulácie. Základ sú svetlé savé handry, aby na nich bolo vidieť nečistotu. Viacero handier, pretože špinavou handrou zbraň do čista nevytriete. Dobré pomôcky sú aj vatové tyčinky, zubná kefka, mosadzná kefka či jednorazové nesterilné chirurgické rukavice. Vyhnete sa prácnemu čisteniu rúk a nechtov a prípadnému kontaktu kože s agresívnymi čistidlami.

1. Kontrola vybitia zbrane a rozobratie

Kontrola stavu je alfa a omega každej manipulácie. Je veľmi dôležité nezabudnúť na kontrolu vybitia zbrane hneď v prvom kroku, nakoľko u niektorých modelov (predovšetkým starších dlhých) zbraní môže dôjsť počas rozoberania k vypusteniu kladiva/úderníka a výstrelu. Počas údržby zbrane by sa v priestore nemalo nachádzať ŽIADNE strelivo. Ani jediný náboj. Ak sa náboj používa k základnej rozborke (napr. u SVT40), odporúčam si zabezpečiť školný (tzv. sušilku). Samozrejmosťou je, že zbraň je pred rozoberaním bez zásobníka a s prázdnou komorou. Platí tu parafráza porekadla dvakrát meraj (skontroluj), raz strihaj (rozoberaj).

Rozoberanie vykonajte podľa inštrukcií výrobcu zbrane. Vytiahnuté diely je vhodné ukladať prehľadne na plochu pred seba v poradí v akom ste ich vyťahovali. Pomôže vám to udržať si prehľad o tom, s ktorým dielom ste čo spravili (či je vyčistený, namazaný, nakonzervovaný) a či ich máte všetky. Odkiaľ diel zoberiem, tam ho položím. Ako hovoril Švejk: „pořádek musí bejt“. Ušetríte si tým množstvo času a problémov. Pomáha to aj pri skladaní, hlavne u zložitejších zbraní. Napr. u takej M1 Garand je to skoro nutnosť. V zásade je dobré sa vyhnúť hrubej sile. Ak niečo nejde, treba hľadať príčinu, ktorá môže byť nedodržaní postupu rozborky, spriečeniu dielu zlým smerom pohybu či v poškodení zbrane.

2. Čistenie dielov zbrane

Tento krok mnoho strelcov buď vynecháva, alebo veľmi rýchlo odbije. Vzniká tým problém pre následnú diagnostiku, pretože špinavú zbraň nikdy poriadne neskontrolujete. Kto zbraň nevyčistí, nemôže vedieť v akom stave ju má. Cieľom je zbaviť diely nečistôt a nánosov, aby bolo možné diagnostikovať vady, opotrebenie a zabránilo sa korózií pod týmito nánosmi.

Pre skutočne úplne vyčistenie je potrebné použiť vhodné prostriedky na čistenie. Možno ich rozdeliť do troch skupín:
a) mechanické – handry, kefky,  rôzne vyteráky (mosadzné, plastové, plstené), boresnake, utierky. Bez týchto zbraň nevyčistíte, proste klasickému „drhnutiu“ sa nevyhnete.
b) chemickékvapaliny a peny. Kvapalné čistidlá sa vyznačujú vysokou kapilatirou / vzlínavosťou (dobre „vlezú pod bordel“). Zväčša ide o dosť agresívne rozpúšťadlá, takže povrchy je potrebné po ich použití dobre utrieť a nezabudnúť nakonzervovať. Tiež dávajte pozor na ich prípadný kontakt s drevom/gumou/silikónom. Môžu spôsobiť ich poškodenie.  Peny zasa po rozpustení nečistôt a zatuhnutí ich na seba naviažu, čím umožnia ich pohodlné odstránenie.
c) iné, napr. ultrazvukové čističky. Tie potrebujú pre čistenie použitie nejakého média / roztoku, a platí to čo v bode b, teda čím agresívnejšie médium použijete, tým väčšiu pozornosť treba venovať následnému poriadnemu vysušeniu a ošetreniu. Výhodou je, že vyčistíte aj nedostupné miesta kde sa mechanickými čistidlami dostanete ťažko alebo vôbec.

Potup čistenia je optimálny použitím kombinácie týchto prostriedkov. Najskôr mechanicky zotrite handrou a kefou nečistoty z dielov. Následne tam kde je to potrebné použite chemické čistenie. Potom diel poutierajte. Toto podľa potreby opakujte. Po vyčistení by mal byť celý diel bez nečistôt alebo zbytkov čistidiel, utretý do sucha. Je dobré sa zamerať na nasledujúce časti:

Hlaveň: predovšetkým vývrt s komorou, zadnú časť hlavne a ústie hlavne, kde sú nánosy spalín prachu a oteru kovu zo strely. V prípade použitia streliva s korozívnym účinkom je potrebné vyčistiť hlaveň čo najskôr po streľbe. Oter kovu z plášťa strely na vývrte prakticky nie je možné odstrániť iba mechanicky. Je potrebné použiť kombináciu chémie s klasickým vyterákom s rôznymi druhmi kefiek (mosadná, plastová a plsť). Pretiahnutie Boresnakom nie je možné považovať za vyčistenie hlavne, ide skôr o odstránenie „hrubých“ nečistôt. Opatrne treba čistiť ústie hlavne, aby nedošlo k poškodeniu korunky ústia, čo by malo negatívny dopad na rozptyl zbrane. Samostatnou kapitolou je používanie úsťových zariadení. Pri nich treba dať pozor aby nedošlo ku korózii ústia, ktoré je často neprístupné pre mechanické vyčistenie;
Hlaveň najskôr zbavte hrubých nečistôt boresnakom. Následne aplikujte chemické čistidlo na rozpustenie nečistôt a oteru. Po stanovenom čase pôsobenia vydrhnite mosadzným vyterákom. Potom plastovým, ktorý počas čistenia utierajte do handry a čistíte až dovtedy kým ide z hlavne nečistota. Následne vytrite do vysokého lesku vývrt plsteným vyterákom.
Záver: miesta kde dochádza k ofuku plynmi a oteru s inou (prioritne kovovou) časťou zbrane. Ide hlavne o nábojové lôžko (záveru/závorníka), oblasť vyhadzovacieho okno okna, pri pištoliach otvor pre ktorý drží presnú časť hlavne a predovšetkým vodiace drážky. U zbraní ktoré majú závorník pohybujúci sa v nosiči aj miesta ich vzájomného kontaktu. Napr. u zbraní koncepu AR15 s DGI treba dbať na vyčistenie expanznej komory a tesniacich krúžkov a to vrátane vyškrabania spalín z komory záveru (existujú na to určené nástroje);
Telo/rám: podobne ako pri hlavni, predovšetkým dbať na miesta ofukované plynmi a tie, kde sa o seba trú kovové súčasti. Najmä teda oblasť nábojiska a vodiach drážok / elementov (napr. Glock);
Ostatné súčasti: Spúšťový a bicí mechanizmus skladajúci sa z malých dielov a pružín je vhodné od prachu a prípadných drobných úlomkov laku zo zápaliek, či zbytkov mosadze z nábojníc očistiť plastovou kefkou, prípadne vyfúkať tlakovým vzduchom. Ak nie je poškodený a funguje správne je zbytočné ho rozoberať. Špecifickým dielom je u zbraní s priamym odberom plynov nástavec na odber plynov a piest. Na jeho hlave sa často vytvorí pevne držiaca vrstva spečeného karbónu. Neodporúčam ju čistiť mechanicky silou, nakoľko často dochádza k poškodeniu povrchovej ochrany a rýchlej korózii, alebo k poškodeniu hrán hlavy piestu čo môže spôsobiť problém s vedením a tesnením hlavy piestu v nástavci počas obtekania plynmi. Použitie vhodného chemického čistidla je lepšie. Prípadne mosadznej kefky, alebo drátenky s tým, že je vhodné použiť aj trochu oleja. Klasické vojenské „utretie“ do piesočnatej pôdy  neodporúčam, pretože po čase vám spoľahlivo odíde aj povrchová vrstva a začne rýchlo korodovať.

V princípe platí, že čím skôr po streľbe zbraň vyčistíte, tým ľahšie to pôjde. Platí to predovšetkým pre časti, ktoré sú v priamom kontakte so spalinami horenia prachu. Čistenie potrebuje dostatočný čas a zmysel pre detail. Je dôležité poctivo kefkami vyčistiť aj rôzne drobné záhyby a hrany, pretože to zväčša bývajú pre následnú diagnostiku kľúčové miesta.

Samozrejme nejde o jediný možný spôsob, ale po dlhých rokoch práce so zbraňami sa mi ukázal ako najvhodnejší. Modifikáciám a alternatívam sa medze nekladú. Napríklad známy tvrdí že na FAMAS bol výborný čistiť bŕzd, prípadne vedro s pracím práškom a hrubý kartáč a guľomety do .50BMG sa dajú takto čistiť v sprche. Inu, iný kraj, iný mrav.

Pokračovanie – 2.časť

Ing. Ľudovít Miklánek