Údržba zbrane – 3.časť: Mazanie

V predošlom diele o základnej údržbe zbrane sme uviedli odporúčaný postup diagnostiky poškodenia a opotrebenia. Hovorí sa, že najväčším nebezpečenstvom pre zbrane sú hrdza a politici. S politikmi sa snažíme pracovať v LT, no s hrdzou si musíte poradiť sami. Posledná časť údržby sa skladá z mazania a konzervácie zbrane. Mnoho ľudí si tieto postupy zamieňa, prípadne im splývajú do jedného, čo môže spôsobiť problémy pri používaní zbrane. Je ich preto treba jednoznačne rozdeliť.

Mazanie a konzervácia

Mazanie – jeho hlavným cieľom je zníženie trenia medzi navzájom sa dotýkajúcimi pohyblivými plochami. Má znížiť sily potrebné k pohybu mechanizmu a zabrániť zvýšenému opotrebenie dielov. Ak má byť mazanie zbrane vykonané správne, musíte dodržať dve zásady:

1. Použiť správne mazadlo (olej/vazelínu). Je potrebné si uvedomiť, že počas streľby teplota dielov na zbrani dosahuje vysoké teploty (napríklad hlaveň karabíny M4A1 po vystrieľaní 200 nábojov za 7 minút dosiahne teplotu zhruba 250 stupňov C). Preto je dôležité používať mazadlá, ktoré znesú vysokú teplotu a udržiavajú si pri nej dobré mazacie vlastnosti. V princípe oleje alebo vazelíny ktoré sú určené na použitie v zbraniach. Napríklad WD40 je úplne nevhodné, nakoľko pri vyšších teplotách rýchlo karbonizuje a spôsobuje zapečené usadeniny, ktoré trenie naopak zvyšujú a čistenie zbrane od nich je dosť prácne. Rovnako je potrebné skontrolovať, či použité mazadlo nepôsobí agresívne na prípadné plastové/silikónové/drevené diely, ktoré sú v styku s mechanizmom zbrane. Pre mazanie plôch kontaktu kovu s plastom sú špeciálne vazelíny. Mazadlo by nemalo stekať ani po zahriatí a povrch filmu ktorý vytvorí by nemal byť náchylný na lepenie nečistôt.

2. Mazať primerane a na vhodných miestach. Predovšetkým na funkčných bodoch. Teda miestach, kde dochádza k oteru plôch. Inde je mazanie zbytočné a plní skôr funkciu konzervácie. Výrobcovia zbraní presne uvádzajú, v ktorých miestach a akým množstvom sa má zbraň mazať. Mazať inde a prehnane („topiť“ zbraň v oleji) je skôr kontraproduktívne. Prebytok oleja totiž môže naopak na niektorých miestach spôsobovať zvýšenie odporov mechanizmu a zachytávať nečistoty na povrch dielu.

Mazanie sa vykonáva nakvapkaním / nanesením vazelíny, prípadne sprejom s aplikátorom na presné miesto v primeranom množstve. Niektoré miesta je vyslovene nevhodné mazať. Ide o vývrt hlavne (nezamieňať s konzerváciou pred uložením zbrane) alebo trubku odberu plynov z hlavne pri DGI. Na niektoré diely je vhodnejšie použiť vazelínu, ktorá nemá tendenciu stekať. Pre namazanie modernej služobnej pištole by vám malo stačiť doslova pár kvapiek vhodného oleja. Potom sa vám nestane, že na vás pri streľbe bude fŕkať špinavý olej, alebo že nečistoty/piesok sa nachytajú na olej, čo môže spôsobovať závady zbrane. Počul som aj o odporúčaniach mazať pištoľ aby fungovala „riadne motorovým olejom po každých 200 ranách“. Odporúčam vymeniť olej aj pištoľ. Standard v tomto tisícročí je úplne inde. Všeobecne motorový olej nie je na zbrane vhodný. Je určený pre mazanie v tlakovej sústave a zásadne po zohriatí mení svoju viskozitu. Rovnako viaže na seba nečistoty. Po vystrieľaní pár stoviek rán sa tak v mechanizme vytvorí neurčitá mazľavá hmota ktorá spôsobuje všetko iné len nie mazanie.

Konzervácia – jej úlohou je pomocou vytvorenia súvislého tenkého filmu zabrániť degradácii/korózii a zabezpečiť ochranu povrchov dielov. Pri voľbe správneho prostriedku a postupu konzervácie je potrebné zvažovať charakter miesta / prostredie kde bude zbraň používaná / uložená, prípadne predpokladaná doba uloženia.

Pre štandardné uloženie zbrane v domácnosti, kde je predpoklad že vlhkosť vzduchu nedosahuje extrémne hodnoty a je pravidelne používaná k streľbe – teda pravidelné čistená a mazaná. Nie je potrebné zbraň konzervovať nejak precízne. Stačí použiť bežný mazací alebo kombinovaný mazací a konzervačný prostriedok. Dôležité je správne nanesenie. Používa sa buď sprej s rozprašovačom, ale vhodnejšie pre vytvorenie rovnomernej konzervačnej vrstvy je dôsledné poutieranie handrou namočenou (doslova napitou) v oleji. Olej potom zo zbrane nesteká a nevznikajú miesta s tenkou alebo žiadnou vrstvou. V prípade že ste strieľali v daždi alebo je v lete je zbraň vystavená priamemu pôsobeniu telesného potu, vykonajte toto ošetrenie zvonka ihneď ako je to možné.

V prípade, že zbraň ukladáte na dlhšiu dobu (rádovo mesiace či roky), prípadne do nevhodného prostredia (trezor vo vlhkej komore alebo pivnici) je potrebné použiť kvalitný konzervačný prostriedok. Teda taký, ktorý vytvorí dostatočne hrubú a stálu vrstvu. Ja používam napríklad Surface shield podľa normy MIL-C23411. Vytvorí súvislú suchú vrstvu, ktorá odoláva aj slanej vode. Je potrebné vykonať aj dôslednú konzerváciu celej hlavne od komory po ústie a všetkých vnútorných mechanizmov. Na to je vhodné použiť napríklad plastový alebo pltený vyterák namočený v konzervačnej látke.

Drevené časti ošetrujte prípravkami na to určenými, nakoľko klasické oleje môžu spôsobiť fľaky a sčernanie dreva. Rovnako plast, silikón a guma – niektoré mazadlá a konzervanty môžu spôsobovať bobtnanie plastov, prípadne ich naleptávať, čím vzniká „tečenie“. Napríklad na mäkkých botkách pažieb. Ďalšou zásadou je odstránenie prebytočného konzrervantu pre streľbou, predovšetkým z hlavne a mechanizmu odberu plynov. Hlaveň mus byť pred streľbou vytretá do sucha, bez mazadla alebo konzervantu.

Existuje dobrý univerzálny prostriedok na čistenie, mazanie i konzerváciu? Samozrejme neexistuje. Je to dané tým, že na tieto látky sú kladené odlišné, mnohokrát protichodné požiadavky. Ak vám niekto tvrdí „tento olej je univerzálny, čistí, maže a dobre konzervuje“ vedzte, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude priemerne mazať, slabo konzervovať a zle čistiť. Pretože:

Čistidlá: slúžia na vyčistenie povrchov, sleduje sa u nich okrem iných vlastností predovšetkým vzlínavosť / kapilarita – schopnosť prenikať do pórov, pod povrchy nánosov nečistôt prípadne hrdze, a schopnosť rozpúšťať nečistoty, ktorá je založená zväčša na použití agresívnych látok (napríklad pre čistenie hlavní na báze čpavku).
Mazadlá: (oleje, vazelíny) kľúčové vlastnosti u látok slúžiacich na mazanie zbraní sú predovšetkým schopnosť vytvoriť súvislý film ktorý znižuje trenie, udržať ho aj pri vysokých teplotách povrchov a pri mechanickom zaťažení. Rovnako by na seba nemal zbytočne viazať nečistoty z prostredia.
Konzervanty: (oleje, vazelíny, vosky) hlavné sledované vlastnosti sú schopnosť vytvorenia nepriedušného súvislého filmu o požadovanej hrúbke na povrchu a relatívna ochranná účinnosť, teda schopnosť čo najdlhšie ho zachovať, nakoľko každý takýto povrch postupne pôsobením okolia stráca svoje vlastnosti (vysychaním, otieraním,  a pod.)

Je teda jasné že nemôže existovať látka ktorá výborne čistí a super konzervuje, pretože by musela mať protichodné vlastnosti. Rovnako niektoré špeciálne konzervačné látky určené na dlhodobú konzerváciu pôsobia presne opačne ako mazadlá. Strelcom sú dobre známe konzervačné vazelíny pre dlhodobé uloženie vojenských zbraní, ktoré sú nesmierne lepivé a pred použitím zbrane je nutné ich detailne očistiť, napr. v pri juhoslovanských zbraniach Zastava ak sa neočistia, zapečú sa po pár výstreloch tak že nie sú schopné streľby.

Určitú logiku majú univerzálne prostriedky ktoré kombinujú mazadlo a konzervant. Zväčša ale majú niektorú z vlastností dominantnú. Napríklad Ballistol dobre maže ale rýchlejšie vysychá, takže jeho konzervačné účinky sú hlavne čo sa týka dlhodobej konzervácie nedostatočné. Naopak starý známy KONKOR 101 lepšie konzervuje, ale na dobré mazanie je potrebné nanášať hrubšie vrstvy. Na trhu je množstvo prostriedkov v rôznych cenových kategóriách, treba si nájsť „tie svoje“. V každom prípade sebelepší a drahší prostriedok nenahradí pravidelnú údržbu.

Skladanie zbrane

Zloženie zbrane zväčša prebieha v opačnom poradí ako rozloženie :). Pred samotným skladaním ešte raz vizuálne preverte či je všetko v poriadku, teda či menšie časti lícujú, kolíky nepretŕčajú a podobne. Nepoužívajte nadmernú silu. Po zložení vždy preverte funkčnosť základných prvkov zbrane, ideálne použitím školného náboja (neodporúčam len nábojnicu a už vôbec nie „ostrý“). Teda či zbraň správne podáva, vyťahuje a vyhadzuje náboj, funkčnosť spúšťového mechanizmu, manuálnych poistiek, záchytov záveru a zásobníka. Pri revolveroch preverte správne aj časovanie valca.

Pred odložením zbrane skontrolujte, či nezostal žiadny mechanizmus v natiahnutom stave. Dochádza k únave pružín.

Ing. Ľudovít Miklánek