Smernica definitívne schválená

Dňa 25.4.2017 Rada na svojom zasadnutí schválila konečnú podobu návrhu novely Smernice Rady č. 91/477/EEC o kontrole nadobúdania a držby zbraní. Týmto aktom bola Smernica definitívne schválená v podobe, v akej už bola odsúhlasená Európskym parlamentom dňa 14.3.2017. Minister vnútra Slovenskej republiky p. Kaliňák hlasoval za prijatie tohto právneho paškvilu.

Európska únia nás týmto počinom oberá o ďalšiu veľkú časť práv a slobôd. Pod zámienkou boja proti terorizmu nám upiera prirodzené právo efektívne brániť život a majetok, voľne disponovať legálne nadobudnutým majetkom, vykonávať športové a kultúrne činnosti a zhoršuje celkovú bezpečnostnú situáciu. Ekonomické, bezpečnostné ani žiadne iné dopady Smernice únia poriadne neskúmala. Veď načo aj, ide o politické rozhodnutie.

Schválenie Smernice Radou sme očakávali. Proti Smernici v Rade hlasovalo iba Poľsko, Česko a Luxembursko. Kým Poliaci a Česi sa voči tomuto nezmyselnému diktátu otvorene ohradili, Luxemburčanom sa naopak prijaté zákazy zdali málo prísne. Slovenská delegácia pri vyjednávaniach medzi Radou, EP a EK po celú dobu efektívne držala oficiálne stanovenú národnú pro-zbraňovú líniu a podarilo sa jej do textu Smernice presadiť veľa významných výnimiek a pozitívnych zmien. Minister vnútra p. Kaliňák však vo výsledku sklamal a z neznámych dôvodov opäť hlasoval za Smernicu ako celok. Napriek dlhodobej pozícii SR a nehľadiac na to, že odborná verejnosť dlhodobo poukazovala na výrazne negatívne dopady Smernice. Slovensko už pritom nemalo zviazané ruky ako krajina predsedajúca Rade. Pre porovnanie, český minister vnútra naopak dôsledne koná v súlade s dohodnutou pozíciou V4, je pripravený Smernicu napadnúť žalobou na Súdnom dvore EU a podal návrh ústavného zákona ktorý by mal dopady Smernice na občanov ČR zmierniť.

Vo svetle týchto okolností považujeme hlasovanie nášho ministra vnútra za zradu občanov vlastného štátu. Naša vláda v posledných mesiacoch deklaruje, že je opäť akcentovane eurokonformná v snahe o zotrvanie v integračnom jadre viacrýchlostnej EÚ. Zjavne aj na úkor vlastných občanov, ignorujúc názor viac ako 300 000 voličov a stanoviská významných partnerov z V4. Radi by sme sa mýlili, ale asi sa nedočkáme toho, že Slovensko sa pripojí k českej žalobe a implementáciu Smernice odmietne.

Smernica bude v krátkom čase zverejnená vo vestníku EU a 20 dní od zverejnenia nadobudne účinnosť. Účinnosťou Smernice uplynie lehota pre tzv. grandfathering, tj vyjednanú doložku v zmysle ktorej nám štát môže dať možnosť ponechať si aj naďalej v legálnej držbe zbrane, ktoré Smernica inak zakazuje ale boli nadobudnuté ešte pred jej účinnosťou. Členským štátom začne plynúť 15 mesačná lehota na implementáciu Smernice do národného právneho poriadku a 2 mesačná lehota na podanie žaloby proti nej.

Váhavci majú poslednú šancu bez ďalších osobitných podmienok a výnimiek legálne nadobudnúť a ďalej držať zbrane a zásobníky, ktoré budú zakázané. O pár týždňov už bude definitívne neskoro a zbrane a zásobníky nadobudnuté po účinnosti Smernice už nebudú grandfatheringovou doložkou chránené.

Začína sa pre nás ťažký zápas o ďalšiu podobu nášho zákona, ktorá sa zrodí v implementačnom procese. Smernicu je možné do nášho zákona prebrať na prospech občana ale aj veľmi veľmi reštriktívne. Tak ako na úrovni EU, aj doma urobíme všetko pre to, aby výsledná podoba našej národnej právnej úpravy bola čo najviac na prospech legálnych držiteľov zbraní a boli v plnej miere aplikované všetky výnimky ktoré sa pre nás podarilo vyrokovať pri prijímaní Smernice.

Mnohí sa na nás obraciate s otázkou, koho kontaktovať, ako vyjadriť svoju nespokojnosť. Odpoveď je ako obvykle, najmä politické strany, poslancov NRSR a funkcionárov svojich zväzov, médiá. Rozhodne však veľmi odporúčame začať u všetkých členov Výboru NRSR pre obranu a bezpečnosť. Kontaktné údaje pripájame na linke nižšie.

JUDr. Boris Draskaba
predseda predstavenstva
Legis Telum

Výbor NRSR:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=143
Podrobnosti k obsahu Smernice:
https://legistelum.sk/wp-content/uploads/2017/03/Analyza-dopadov-podrobne-k-14032017.pdf