Lehoty Grandfatheringu

Priatelia, dostávame neustále množstvo dopytov, či už začalo odpočítavanie lehoty ohraničujúcej tzv. grandfathering. Grandfathering je doložka čl. 7 ods. 4a smernice, ktorá dáva možnosť ponechať si bez ďalších obmedzení v legálnej držbe tie zbrane (okrem expanzných) nadobudnuté pred účinnosťou smernice, ktoré po účinnosti smernice budú zakázané alebo ich držba bude podliehať obmedzeniam. Vo verejnosti koluje ohľadne tejto otázky kopa nezmyslov a mýtov. Preto si to znova zopakujme:

1. Smernica nadobúda účinnosť na 20. deň po jej uverejnení vo vestníku EU.

2. Okamihom účinnosti smernice končí tzv. grandfathering.

3. Okamihom účinnosti smernice štátom začína plynúť 15 mesačná lehota na prevzatie smernice do národného práva (lehota je predĺžená na 30 mesiacov v prípade vybraných ustanovení týkajúcich sa vedenia elektronickej evidencie).

4. Okamihom účinnosti smernice štátom začína plynúť 2 mesačná lehota na napadnutie smernice žalobou podanou na Súdny dvor EU.

K DNEŠNÉMU RÁNU SMERNICA NEBOLA PUBLIKOVANÁ VO VESTNÍKU EU A KONEČNÉ ODPOČÍTAVANIE 20 DNÍ DO JEJ ÚČINNOSTI A DO SKONČENIA GRANDFATHERINGU ZATIAĽ NEZAČALO. Akonáhle bude smernica zverejnená, upozorníme Vás na to a budeme pravidelne zverejňovať odpočet dní zostávajúcich na vybavenie dôležitých nákupov.

Dr. Boris Draškaba
predseda predstavenstva

Poznámka:
GRANDFATHERING – je právna výnimka, ktorá za určitých podmienok umožňuje trvanie starého pravidla, aj keď došlo k schváleniu nových. Táto výnimka býva obmedzená časovo, alebo faktom že došlo k zmene. Ide o rozšírenie pravidla, že právo nie je možné vymáhať retroaktívne (spätne).