To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spí

Priatelia, väčšina z vás si tak ako ja s rozčúlením kladie otázku, akým smerom sa po poslednom počine EU vydá naša zbraňová legislatíva.  Odovzdali sme suverenitu nadnárodnému celku a stali sa z nás nedobrovoľne dobrovoľní recipienti práva na ktorého tvorbu máme zanedbateľný dosah. Zákazy zbraní sú vždy spoľahlivým indikátorom toho, že niekomu vadí slobodný a suverénny občan. Páchnu totalitou.

Dňa 14.3.2017 schválilo plénum Európskeho parlamentu návrh novely Smernice Rady č. 91/477/EEC o kontrole nadobúdania a držby zbraní. Text smernice v slovenskom jazyku nájdete a našu podrobnú analýzu textu a jeho dopadov nájdete v prílohách nižšie.

Pred tým, ako Smernica definitívne nadobudne platnosť a účinnosť, musí byť ešte schválená Radou a zverejnená vo vestníku EU. Predpokladáme, že Rada bude o smernici hlasovať koncom apríla 2017. Z oficiálne dostupných dokumentov (viď príloha) je zrejmé, že česká, poľská a luxemburská delegácia budú pravdepodobne hlasovať proti smernici! Ako sa na hlasovaní Rady k veci postaví Slovensko nie je známe. Náš minister vnútra pred začatím trialógu hlasoval za smernicu.

Legis Telum v tejto veci pokračuje v aktivitách aj na domácej pôde. Vec už dlhšiu dobu intenzívne komunikujeme s politickými stranami aj s dotknutým rezortom. Čoskoro zistíme, či iba politikov doteraz plne zamestnávalo riešenie tzv. Mečiarových amnestií a ich postoj sa zmení. Politické strany vládnucej koalície sa totiž k veci stavajú na prekvapenie laxne. Zjavne nedoceňujú, že otázka legálnej držby zbraní je pre viac ako 300 000 voličov absolútne zásadná a títo voliči politikom za ich postoj nemilosrdne vystavia účet. Bezdôvodná zbraňová reštrikcia vždy negatívne mení vzťah občana k vlastnému štátu a jeho predstaviteľom, tobôž k EU.

Povzbudivé správy zatiaľ nemáme ani zo strany exekutívy. Zjavne sa zvažuje rozsiahla reštrikcia smerom k úpravám zbraní a ďalšia regulácia streleckých organizácií vrátane zvýšenej kontroly ich činnosti štátom. Slovensko snáď nakoniec nebude pápežskejšie ako Európska komisia a výnimky, ktoré sa pre našich občanov podarilo dosiahnuť pri prijímaní smernice nám budú plne garantované aj v slovenskej právnej úprave!

Negatívne dopady novej zbraňovej smernice na právne a bezpečnostné prostredie v SR sú zrejmé. Čo môže Slovenská republika urobiť pre to, aby nenastali? Dá sa im predísť nasledovne:

1. Minister vnútra na záverečnom hlasovaní Rady návrh smernice odmietne, bude hlasovať proti a  odmietavé stanovisko SR k smernici odôvodní s tým, že pre SR sú akceptovateľné výhradne ustanovenia o značení zbraní, cezhraničnej výmene informácií a o deaktivácii zbraní. Ako uvádzame vyššie, hlasovať proti smernici by mala tiež česká, poľská a luxemburská delegácia.

2. SR napadne platnosť smernice žalobou na Súdnom dvore EU pre rozpor so základnými dokumentmi komunitárneho práva (napr. absencia právneho základu). SR môže žalobu podať priamo, alebo sa môže ako vedľajší účastník pridať k žalobe, ktorú plánuje podať Česká republika.

3. SR vedome vykoná iba čiastočnú implementáciu alebo implementáciu úplne odmietne po vzore imigračných kvót, a to aj s odkazom na čl. 346 Zmluvy o EU. Z nášho pohľadu je jediným skutočným riešením práve iba úplné a principiálne odmietnutie implementácie. Európska komisia bude v pravidelných intervaloch posudzovať dopad smernice a skúsenosť je taká, že výsledkom posudzovania je vždy iba návrh na ďalšiu reštrikciu a obmedzovanie práv a slobôd občanov.

4. Ak odpadnú predchádzajúce možnosti, SR pristúpi k implementácii tak, aby pre občanov boli plne využité všetky výnimky, ktoré sa v texte smernice podarilo dosiahnuť. Text smernice dáva priestor na to, aby pri jej kreatívnej implementácii boli negatívne dopady obmedzené. Pre takýto postup je ale potrebné vytvoriť vhodnú platformu, na ktorej bude priestor na spoločnú tvorbu legislatívneho návrhu za účasti širšej odbornej verejnosti a dotknutých rezortov ešte pred začatím štandardného medzirezortného pripomienkového konania.

Čo môže naša verejnosť urobiť pre to, aby sa politická reprezentácia SR postavila k veci tak, ako navrhujeme? Boj sa už nebude odohrávať iba vo vzdialených a ťažko prístupných kuloároch EU ale čoraz viac na domácom ihrisku. Vyzývame preto každého, aby aj sám aktívne prispel k veci osobnou účasťou. Vieme, že Vás teraz plne zamestnávajú nákupy zbraní a príslušenstva, ktoré budú podliehať zákazom. Práve teraz je ale potrebné vyjadriť svoju nespokojnosť aj občianskou aktivitou. Tlačte na funkcionárov svojich klubov a zväzov, pomôžte im. Vyjadrite nesúhlas aj písomne smerom k svojim poslancom. Sťažujte sa známym v exekutíve a v politických stranách. Dôležité bude na našu stranu získať poslancov NRSR. Komunikujte s nimi. Pamätajte na to, že problémy o ktorých sa nahlas nehovorí sa u nás obvykle neriešia.

JUDr. Boris Draškaba
predseda predstavenstva
Legis Telum
združenie vlastníkov strelných zbraní

PRÍLOHY:
Smernica schválená v EP
Analýza dopadov podrobne k 14-03-2017
Prípis GS Rady