Strelivo sa podľa druhu zbrane do ktorej je určené rozdeľuje na strelivo do strelných palných zbraní, expanzných zbraní, pracovných expanzných prístrojov, plynových strelných zbraní, mechanických strelných zbraní a špeciálne strelivo. V nasledujúcom texte si priblížime názvy častí streliva strelných palných zbraní.

Toto strelivo sa podľa konštrukcie ďalej rozdeľuje na náboje do guľových zbraní, náboje do brokových zbraní, nábojky a strelivo do zbraní nabíjaných ústím. Najväčší podiel streliva medzi vlastníkmi strelných zbraní na ochranu osoby a majetku či športovými strelcami tvoria náboje do guľových a brokových zbraní.

 

 

 

Hlavné časti náboja do guľovej zbrane:

Náboje do guľových zbraní, t.j. pušiek a pištolí sa vyrábaju v rozličnom prevedení celkovej dĺžky a priemeru. Konštrukčné rozmery náboja sú dané kalibrom na ktorý je komorovaná zbraň pre ktorú je určený. Hlavné časti všetkých nábojov sú však rovnaké s jedinou výnimkou. Touto konštrukčnou odlišnosťou je spôsob zápalu výmetovej náplne. Poznáme dva spôsoby zápalu: stredový a okrajový. U najčastejšieho stredového zápalu sa v dne nábojnice nachádza lôžko s nalisovanou zápalkou na ktorú udrie zápalník čím sa vznieti a zapáli výmetová náplň. U okrajového zápalu ktorý sa vyskytuje u streliva do malokalibroviek sa zápalná zlož vyskytuje v dutom okraji nábojnice, na ktorý udiera zápalník. Náboje s okrajovým zápalom tak nemajú na dne nábojnice nalisovanú žiadnu zápalku čo je charakteristickým znakom tejto konštrukcie.

 

 

Náboj do guľovej zbrane so stredovým zápalom:

 

A – Strela     B – Nábojnica     C – Výmetová náplň

D – Dno nábojnice     E – Zápalka

 

 

 

 

Náboj do guľovej zbrane s okrajovým zápalom:

 

A – Strela     B – Nábojnica     C – Výmetová náplň     D – Dno nábojnice

 

 

 

Hlavné časti náboja do brokovej zbrane:

Náboje do brokových zbraní, t.j. brokovníc sa vyrábaju v rozličnom prevedení celkovej dĺžky a priemeru. Konštrukčné rozmery náboja sú dané kalibrom na ktorý je komorovaná zbraň pre ktorú je určený. Hlavné časti všetkých nábojov sú však rovnaké. Podľa charakteru výmetnej náplne poznáme brokové náboje s hromadnou strelou (na obrázku) a jednotnou strelou. Uzavretie nábojnice môže byť pomocou hviezdicového uzáveru (na obrázku) alebo krytky.

 

 

Náboj do brokovej zbrane s hromadnou strelou uzavretý do hviezdice:

 

A – Hromadná strela / Jednotná strela     B – Nábojnica
C – Výmetová náplň     D – Dno nábojnice – Kovanie brokovej nábojnice
E – Zápalka     F – Hviezdicový uzáver / Krytka náplne
G – Kontajner / Zátka

 

 

Terminologický slovník:

 

Hromadná strela: strela, ktorej teleso alebo látka v tuhom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve určená na zasiahnutie  cieľa alebo vyvolanie iného efektu sa po opustení hlavne rozdelí.
Jednotná strela: strela, ktorej teleso určené na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného efektu sa po opustení hlavne nerozdelí.
Nábojnica: časť náboja chrániaca v nej umiestnenú výmetovú náplň od vonkajších vplyvov, slúžiaca na uloženie zápalky a na spojenie so strelou; pomocou nej sa rovnako zabezpečuje aj poloha náboja v nábojovej komore a utesnenie spalných plynov vzniknutých pri výstrele proti ich úniku dozadu.
Výmetová náplň: strelivina (strelný prach) určenej hmotnosti, schopná horieť v uzatvorenom priestore, zabezpečujúca požadované balistické charakteristiky.
Dno nábojnice: kovová nábojnica s okrajovým zápalom a s ukončením nábojnice, v ktorom je zalaborovaná zápalková zlož, nábojnica je spravidla okrajová; kovová nábojnica so stredovým zápalom a zosilneným ukončením nábojnice, v ktorom je spravidla zápalkové lôžko, prešľahový kanálik alebo okraj na vytiahnutie nábojnice z nábojovej komory.
Kovanie brokovej nábojnice: kovanie nábojnice s nekovovým plášťom so stredovým zápalom tvorí: kovové dno a súčasne výstuhu dolnej časti plášťa nábojnice, okraj na dosadnutie do lôžka hlavne a výstupok pre vyťahovač, spevnenie obvodovej časti nekovovej nábojnice.
Zápalka: súčasť náboja obsahujúca zápalkovú zlož, ktorá sa nárazom alebo iným spôsobom vznieti a zapáli výmetovú náplň.
Hviezdicový uzáver: uzáver nábojnice, ktorý má tvar plochej alebo vypuklej viaccípovej hviezdice, slúži na uzavretie výmetovej náplne.
Krytka náplne: kotúčik slúžiaci na uzavretie výmetovej náplne.
Kontajner: súčasť brokového náboja, v ktorom je umiestnená náplň brokov, nahrádza aj funkciu zátky.
Zátka: súčasť brokového náboja na utesnenie spaľovacích plynov v hlavni počas výstrelu.

 

Tato terminológia častí zbraní bola spracovaná v súlade so slovenskou technickou normou STN 39 5002 “Zbrane pre civilnú potrebu, Civilné strelné zbrane a strelivo,Všeobecné termíny a definície”, vydanou v Decembri 2002.  Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Slovenského ústavu technickej normalizácie. V prípade potreby so môžte túto normu zakúpiť TU.