Zbraňový “Lex Corona”

Priatelia,

ako sme Vás priebežne informovali na našom FB profile, vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý novelizuje množstvo zákonov. Jeho súčasťou je aj novela zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorá reaguje na vzniknutú krízovú situáciu.

Národná rada SR tento návrh dňa 7.4.2020 schválila v skrátenom legislatívnom konaní. Novela dopĺňa zákon o strelných zbraniach a strelive o nové prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19. Týka sa plynutia lehôt.

Novela bude oficiálne publikovaná v Zbierke zákonov v krátkom čase. Schválený text je ale už teraz dostupný na stránke NRSR tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477245&fbclid=IwAR0yY5NZ6AOn6sS762G0Li_pNp9b4qJSWsCSmtvLWGx_xdGS2EAeg7COgsY

Pasáž zákona týkajúcu sa doplnenia zákona o strelných zbraniach a strelive uvádzame nižšie.

O ďalšom vývoji v nadväznosti na prijatie novely vás budeme priebežne informovať. Predpokladáme, že opatrenia prijaté PPZ na úseku zbraní a streliva (https://legistelum.sk/opatrenie-policie-na-useku-zbrani/) budú naďalej platiť v obdobnom rozsahu aj v tomto novom legislatívnom rámci.

JUDr. Boris Draškaba

Schválený text:

“Čl. XI

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zákona č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 382/2009 Z. z., zákona č. 440/2009 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 128/2011 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 300/2014 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 376/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 72g sa vkladá § 72h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72h

Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

(1) Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A; počas krízovej situácie môže v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného sprievodného listu aj zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.

(2) Platnosť zbrojného preukazu, ktorá uplynula alebo uplynie počas krízovej situácie

  1. od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020 sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
  • od 1. mája 2020 do 31. mája 2020 sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
  • od 1. júna  2020 do 30. júna 2020 sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
  • od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie sa predlžuje až do uplynutia piatich mesiacov od jej odvolania.

(3) Platnosť zbrojného preukazu, ktorá uplynie do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie sa predlžuje o dva mesiace.

(4) Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak lehota podľa § 24 ods. 1 uplynula pred vyhlásením krízovej situácie. Ustanovenia odsekov 2 a 3 neplatia, ak ide o platnosť zbrojného preukazu, ktorého držiteľom je cudzinec, a ktorému uplynul čas jeho povoleného pobytu na území Slovenskej republiky.

(5) Platnosť zbrojného sprievodného listu, nákupného povolenia a európskeho zbrojného pasu , ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa predlžuje o čas trvania krízovej situácie.

(6) Do lehoty podľa § 17 ods. 5 pri dokladoch uvedených v § 17 ods. 2 písm. b) až f) a ods. 3 a 4 sa nezapočítava čas trvania krízovej situácie.

(7) Ak od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania uplynie 10 rokov od vydania dokladu o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo na účely podľa § 28 ods. 1 písm. d) a f), považuje sa tento doklad do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie za doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

(8) Počas krízovej situácie lehota na vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A neplynie.

(9) Lehoty podľa § 20 ods. 7, § 21 ods. 8, § 28 ods. 1 písm. o), § 35 ods. 1 písm. j) a n), § 38 ods. 1, § 46 ods. 8 a § 58 ods. 6  počas krízovej situácie neplynú.“.

“Čl. XVIII

PS.:

Priatelia.

Horeuvedený zákon, ktorým sa dopĺňa zákon o strelných zbraniach a strelive, bol publikovaný v Zbierke zákonov dňa 9.4.2020, a to ako Zákon č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zmena zákona o strelných zbraniach a strelive je účinná dňom vyhlásenia zákona, teda od 9.4.2020.

BD

Odkaz na zákon v PDF:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/400/20190301