Nové pravidlá v krízovom stave

Priatelia,počas pretrvávajúcej krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 vás pravidelne priebežne informujeme o zmenách zbraňovej legislatívy, ktorými štát reaguje na vzniknutý stav. Mnohí považujete nový právny stav za neprehľadný, preto dovoľte jeho zhrnutie na jednom mieste. Úprava je do istej miery komplexná, a preto nie je možné ju pri prerozprávaní úplne zjednodušiť. Veríme, že to chápete a vyzbrojíte sa trpezlivosťou pri čítaní. Z pohľadu držiteľov zbrojných preukazov a zbrojných licencií sú v tejto oblasti dôležité nasledovné nové predpisy:

Zákon č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/73/ZZ_2020_73_20200409.pdf). Tento zákon priamo novelizuje zákon o strelných zbraniach a strelive, pričom ho dopĺňa o nové prechodné ustanovenie §72h. Zákon je účinný od 9.4.2020.

Opatrenie na úseku strelných zbraní a streliva v súvislosti s núdzovým stavom zo dňa 14.4.2020. (http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/jm_ode/2020/zbrane/Opatrenia_14.04.2020_zbrane.pdf sprievodná informácia PPZ tu http://www.minv.sk/?zbrane-a-strelivo).

Toto opatrenie je vykonávacím predpisom horeuvedenej novely zákona. Vydalo ho Prezídium policajného zboru dňa 14.4.2020, pričom verejne publikované bolo 16.4.2020. Opatrenie ruší a nahrádza predchádzajúce opatrenie PPZ zo dňa 16.3.2020, ktorým PPZ operatívne riešilo vzniknutú krízovú situáciu ešte pred prijatím novely zákona o strelných zbraniach a strelive.

Aké zmeny prinášajú nové predpisy?

1. Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A, počas krízovej situácie môže v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného sprievodného listu aj zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.

Ide o všeobecné ustanovenie zverujúce MVSR právomoc suspendovať vykonávanie vybraných úkonov. Práve na základe tohto ustanovenia vydalo PPZ, ako súčasť MVSR, Opatrenie na úseku strelných zbraní a streliva v súvislosti s núdzovým stavom zo dňa 14.4.2020.

Podľa tohto opatrenia je pozastavené prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A

2. Zákon v osobitných prípadoch mení trvanie platnosti zbrojného preukazu nasledovne:

Platnosť zbrojného preukazu, ktorá uplynula alebo uplynie počas krízovej situácie

  • od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
  • od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
  • od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
  • od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia piatich mesiacov od jej odvolania.

Platnosť zbrojného preukazu, ktorá uplynie do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje o dva mesiace.

Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na prípady, ak lehota na podanie žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu uplynula pred vyhlásením krízovej situácie. Rovnako sa nevzťahujú na prípady, ak ide o platnosť zbrojného preukazu, ktorého držiteľom je cudzinec, a ktorému uplynul čas jeho povoleného pobytu na území Slovenskej republiky.

3. Platnosť zbrojného sprievodného listu, nákupného povolenia a európskeho zbrojného pasu, ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa predlžuje o čas trvania krízovej situácie.

4. Do lehoty podľa § 17 ods. 5 zákona o strelných zbraniach a strelive sa pri dokladoch uvedených v § 17 ods. 2 písm. b) až f) a ods. 3 a 4 zákona sa nezapočítava čas trvania krízovej situácie. Inými slovami, vybrané doklady uvedené v odseku 2 písm. b) až f) a odsekoch 3 a 4 zákona môžu byť v čase podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu staršie ako tri mesiace.

5. Ak od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania uplynie desať rokov od vydania dokladu o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, považuje sa tento doklad do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie za doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

6. Počas krízovej situácie lehota na vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A neplynie.

Nakoľko lehota neplynie, v praxi to znamená, že tieto rozhodnutia a povolenia sa nemusia vydávať v zákonom stanovenej lehote od podania žiadosti. Prijímanie nových žiadostí je opatrením pozastavené, vybavovanie starých žiadostí je časovo neobmedzené – nemusia byť vydané v zákonnej lehote.

7. Počas krízovej situácie neplynú lehoty podľa § 20 ods. 7 (lehota na predloženie nového lekárskeho posudku alebo nového psychologického posudku), § 21 ods. 8 (lehota na podanie žiadosti o opakovanú skúšku na ZP), § 28 ods. 1 písm. o) (lehota na odovzdanie neplatného zbrojného preukazu a preukazu zbrane), § 35 ods. 1 písm. j) a n) (žiadosť o vydanie novej zbrojnej licencie a nového preukazu zbrane pre zmeny u držiteľa ZL, lehota na odovzdanie zbrojnej licencie po jej zániku), § 38 ods. 1 (lehota na predloženie zbrane na jej overenie autorizovanej osobe na výzvu PZ), § 46 ods. 8 (lehota na odovzdanie európskeho zbrojného pasu po zániku jeho platnosti)a § 58 ods. 6 (lehota na prevzatie zbrane na účely znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu alebo úpravu na zbraň kategórie D.

8. Opatrením sa nepriamo vyslovuje zákaz predaja zbraní kat. C a streliva do zbraní kat. A, B a C v maloobchodných prevádzkach. Tieto zbrane a strelivo sa môžu prevádzať iba medzi držiteľmi zbrojného preukazu alebo medzi držiteľmi zbrojnej licencie, resp. nadobúdať od držiteľov zbrojnej licencie, ktorých prevádzka nie je obmedzená opatreniami UVZ SR.

Neriešená naďalej ostáva otázka predaja mimo maloobchodnej prevádzky držiteľa zbrojnej licencie, napr. situácia, kedy dochádza k predaju a osobnému odberu zbrane mimo priestorov samotnej predajne držiteľa zbrojnej licencie. V takejto situácii nejde o predaj bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, a sme toho názoru, že obmedzenie predaja na diaľku sa na ňu nevzťahujú.

9. Opatrenie PPZ ustanovuje podrobnosti spôsobu ohlásenia prevodu zbrane kat. C po dobu trvania krízového stavu, ktoré sa však z pohľadu držiteľa zbrojného v zásade nelíšia od predchádzajúceho stavu.

10. Plynutie lehôt, ktoré nie sú uvedené v horeuvedenej novele zákona sa nemení.

Vedúci pracovníci PPZ na úseku zbraní a streliva nás ubezpečili, že v prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne výkladu a aplikácie nových ustanovení zákona a najmä opatrenia PPZ sú pripravení najmä držiteľom zbrojných licencií poskytnúť potrebné usmernenie.

JUDr. Boris Draškaba
Podpredseda predstavenstva