Zásadná pripomienka k zákonu o zbraniach

Priatelia, ako sme Vás už informovali, dňa 15.10.2020 bol oficiálne zverejnený návrh novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, ktorým sa má do právneho poriadku SR prevziať Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017. Našu analýzu tohto návrhu nájdete tu: https://legistelum.sk/navrh-novely-zakona-o-strelnych-zbraniach-a-strelive-prehlad/

Nakoľko verejnosť môže k návrhu vzniesť svoje pripomienky do 4.11.2020, pripravili sme zásadnú hromadnú pripomienku k návrhu, ktorú môže v tomto termíne každý podporiť svojim hlasovaním na portáli Slov-lex. Za týmto účelom je potrebné sa na portáli zaregistrovať. Registrácia je veľmi jednoduchá a podobá sa na registráciu v e-shopoch. Podľa našich skúseností však registrácia ani hlasovanie na portáli nefunguje dostatočne spoľahlivo na mobilných zariadeniach.

Našou pripomienkou sa domáhame odstránenia nedostatkov návrhu, maximalizovania výnimiek a ústupkov, ktoré nám dáva smernica a zvýšenia právnej istoty v prípade nejasných ustanovení. Každý bod legislatívnej pripomienky je doplnený o zdôvodnenie. Domáhame sa najmä nasledovných zmien:

 • zmeny definície zakázaných samonabíjacích zbraní tak, aby nedošlo k úplnému plošnému zákazu samonabíjacích zbraní v dôsledku nepresnej úpravy,
 • povolenia tlmičov na šport a pre zbrane kat. D,
 • zníženia byrokratickej záťaže pri získavaní výnimiek,
 • možnosti zbierať zásobníky s nadlimitnou kapacitou,
 • zachovania platnosti zákonnej výnimky na zbrane nadobudnuté pred účinnosťou novely a predĺženia platnosti výnimiek,
 • zníženia byrokratickej záťaže pri vydávaní nového zbrojného preukazu,
 • odstránenia navrhovaného obmedzenia celkovej dĺžky zbrane, ktorú môže nosiť držiteľ zbrojného preukazu sk. A,
 • povolenia streľby zo zberateľských zbraní,
 • zúženia navrhovaného rozsahu prípadov, v ktorých je držiteľ povinný podrobiť sa psychotestu,
 • zrušenia nevyvrátiteľnej domnienky zániku psychickej spôsobilosti ak sa držiteľ včas nepodrobí psychotestu z objektívnych dôvodov,
 • rozšírenia možnosti zverenia zbrane aj o zbrane, ktoré majú byť novelou zakázané ale v súčasnosti sú zaradené do kat. B, C alebo D,
 • úpravy prechodných ustanovení tak, aby bol prechod na nový právny režim plynulý,
 • ustanovenia novej podskupiny zbrojného preukazu F-EX na účely nadobúdania a držby expanzných zbraní, ktorej získanie by bolo menej náročné,
 • zúženia okruhu zbraní kat. D, ktorých sa má týkať ohlasovacia povinnosť.

Našu pripomienku nájdete a podporíte na tomto odkaze.
Veríme, že sa s našou pripomienkou stotožníte a podporíte ju svojimi hlasmi v čo najväčšom počte.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/464/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-4065764

JUDr. Boris Draškaba
podpredseda predstavenstva