Slovensko a Čechy ako prví v Európe

Občianske združenie Legis Telum a občanské sdružení LEX podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci. Slovensko a Česká republika, sa tak ako prví v Európe spojili vo svojej snahe chrániť práva streleckej verejnosti.

 

V Bratislave a Prahe bolo v dňoch 4. a 5. apríla 2012 podpísané Memorandum o nadviazaní spolupráce medzi občianskymi združeniami LEX a Legis Telum. Symbolickými podpismi si predstavitelia týchto organizácií vyjadrili vzájomnú podporu a deklarovali budúcu úzku spoluprácu.  Význam tejto zmluvy nie je len formálny. Slovenská a česká legislatíva sú vo svojej koncepcii veľmi podobné. Zákon o Zbraniach a strelive, a taktiež Trestný zákon sa príliš nelíšia. Preto je celkom logickým krokom, že Slovensko hľadalo prvého zahraničného partnera na obhajobu práv streleckej verejnosti práve v Čechách.

 

V blízkom čase sa Európania budú musieť naučiť prijímať ekonomické rozhodnutia z jedného centra. Od toho je len krok k ešte centralizovanejšiemu riešeniu európskej legislatívy než doteraz. Sme pripravení na otvorený dialóg v súlade s národnými a európskymi zákonmi. Budeme aktívne vstupovať do prípravy európskej legislatívy. Memorandum o spolupráci, ktoré bolo práve podpísané je nielen formálnym aktom spolupráce medzi Slovenskom a Českom, ale zároveň je to aj výzva pre strelecké organizácie ďalších európskych krajín, aby sa pripojili k našej aktivite.

 

V Bratislave Memorandum podpísali viceprezident LEXu p. Tomáš Trávníček

a predseda Legis Telum p. Ľudovít Miklánek

 

V Prahe Memorandum podpísali prezident LEXu p. Zdeněk Blažek

a predseda Legis Telum p. Ľudovít Miklánek

 

 

Znenie Memoranda:

 

Memorandum o nadviazaní spolupráce medzi občianskymi združeniami LEX a Legis Telum

 

 

I. Združenie LEX občanské sdružení (ďalej len „LEX“) pôsobí od roku 1998 na území Českej republiky s cieľom chrániť práva legálnych držiteľov strelných zbraní , presadzovať práva a právom chránené záujmy všetkých občanov. Občianske združenie Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní (ďalej len „Legis Telum“) od roku 2010 pôsobí a sleduje rovnaké ciele na území Slovenskej republiky.

 

 

II. Združenia LEX a Legis Telum sa rozhodli nadviazať vzájomnú spoluprácu, ktorá bude vykonávaná na základe nasledujúcich spoločných princípov:

 

1. Súbor ľudských práv a slobôd v podobe garantovanej Listinou práv a slobôd, ktorá je súčasťou ústavného poriadku Českej i Slovenskej republiky, je minimálnym neprekročiteľným štandardom, vymedzujúcim vzťahy medzi jednotlivcom a štátom.
2. Zvyšovanie právneho povedomia občianskej spoločnosti je zásadný faktor významný vo vzťahu k problematike držania a nosenia strelných zbraní.
3. Je v záujme oboch signatárov zabezpečiť spolupôsobenie na republikovej a medzinárodnej úrovni, najmä smerom k zefektívneniu a liberalizácii právnej úpravy na úseku zbraní a streliva.
4. Signatári budú vzájomne koordinovať akcie cielené na zvyšovanie právnych a iných teoretických a praktických znalostí, súvisiacich s držaním a nosením strelných zbraní.
5. Signatári budú koordinovať sprostredkovanie právnej pomoci členom združení na územiach oboch republík.

 

 

III. Združenia LEX a Legis Telum sa budú stretávať raz ročne alebo na žiadosť jedného zo združení ku konzultáciám.

 

 

 

V Prahe, dňa 5. apríla 2012.                                                              V Bratislave, dňa 4. apríla 2012.