Pripomienky k návrhu zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva

Priatelia,

ako sme už avizovali, 26.4.2018 sme prostredníctvom portálu Slov-lex v rámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienkovali návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. Tento zákon nanovo upravuje podmienky posudzovania zhody strelných zbraní a streliva (kusové overenie, homologizácia, typové overenie atď.) Pripomienku sme nekoncipovali ako hromadnú nakoľko UNMS ako navrhovateľ zákona nás už prizval k pripomienkovaniu tohoto textu ako zástupcov odbornej verejnosti a ďalej s nami komunikuje. Znenie našich pripomienok nájdete tu  v materiáli sme vedení ako verejnosť ale po kliknutí na detaily sa zobrazí identifikácia subjektu.

Medzirezortné pripomienkové konanie končí 30.4.2018. Pripomienky budú následne vyhodnocované a upravený text návrhu zákona sa predloží na schválenie vláde a následne NRSR. V krátkom čase by v samostatnom konaní mala ísť na pripomienkovanie aj vykonávacia vyhláška. Jej znenie priložené k návrhu zákona je podľa UNMS iba prvým pracovným návrhom ktorý sa nateraz nepripomienkuje.