Nákup na diaľku

Po dlhšej debate na airsoftovom portály, kde mi bolo tvrdené, že žiadnu časť airsoftovej zbrane nemožno objednať na diaľku či už z tuzemského, alebo zahraničného obchodu, som sa rozhodol požiadať o výklad tých najkompetentnejších alebo aspoň tých, ktorých názorom vytlačeným na papieri sa môžem veselo oháňať okolo seba a bude mi to niečo platné.

 

 

Účelom bolo zistiť, čo všetko sa vďaka celkom vágnej definície v zákone považuje za hlavnú časť a súčasť zbrane a je teda zakázané nadobúdať uzavretím zmluvy na diaľku.

Bola to celkom zábavná cesta, kde som najprv na prostú žiadosť o výklad sporných paragrafov dostal prostú odpoveď, že zakázané je nadobúdať hlavné časti a súčasti zbrane, avšak samozrejme mi nenapísali žiadne hodnotiace kritéria uvedených pojmov. Postupom času som si s oddelením evidencií a dokladov vymieňal maily, zlepšoval a konkretizoval svoje otázky, pretože odpovede boli stále nanajvýš vyhýbavé a neveľa hovoriace.

 

Tu je finálna verzia otázok, ktorá konečne priniesla ovocie:

1. Je možné chápať, že: “prvok alebo náhradný diel osobitne skonštruovaný pre zbraň a podstatný pre jej funkciu” je LEN “hlavne, rámu, tela, záveru, puzdra záveru alebo valca revolvera, závorníka a akéhokoľvek zariadenia určeného alebo upraveného na tlmenie zvuku vyvolaného výstrelom zo zbrane”.

2. V prípade že nie, čo spadá do definície “prvok alebo náhradný diel osobitne skonštruovaný pre zbraň a podstatný pre jej funkciu”? Mieridlá? Zásobníky? Pružiny? Pažbenie? Vyhadzovač? Vyťahovač? Zápalník? Súčiastky spúšťového mechanizmu? 

3. Čo je kritérium posudzovania “podstatnosti” toho ktorého prvku alebo náhradného dielu pre zbraň? 

4. Ako sa ustanovenia par. 2 a prílohy 6 aplikujú na zbraň uvedenú v par.7 písmeno f, konkrétne zbraň airsoftová, ktorá s prihliadnutím na princíp jej fungovania nemá hlaveň spojenú s komorou, nemá závorník, etc. 

“V ustanovení § 2 zákona a v prílohe č. 6 k zákonu (druhy zbrane, hlavné časti zbrane, súčasti zbrane, druhy streliva , komponenty streliva, druhy striel) sú vymedzené niektoré pojmy pre účely tohto zákona. Pokiaľ predmetom zmluvy na diaľku sú iné predmety ako sú uvedené v citovanom ustanovení a v prílohe zákona, zákaz podľa ustanovenia § 14a zákona sa na tieto predmety nevzťahuje.”  Vaša odpoveď neustále pracuje s § 2 zákona a teda s pojmom “prvok alebo náhradný diel osobitne skonštruovaný pre zbraň a podstatný pre jej funkciu”, ktorý ste doteraz nevysvetlili. Odpoveď, že sa zákaz vzťahuje len na predmety v prílohe 6 a par. 2 ods. 1 nezodpovedá moju otázku, práve kvôli hore uvedenému pojmu, keďže neviem, čo všetko pod neho možno subsumovať.

 

5. Na uvedenej linke je možné nájsť viac výstrelovú palnú zbraň na strelivo s okrajovým zápalom s celkovou dĺžkou menšou ako 280 mm. Do akej kategórie v zmysle ustanovení zákona je možné túto zbraň zaradiť? 
http://www.afg.sk/obchod/derringery/derringer-cobra-c22bp-cal-.22lr/

 

 

Odpoveď č.1

Odpoveď č.2

 

V priložených .pdf súboroch nájdete totožnú odpoveď ale od 2 rôznych funkcionárov, preto považujem za užitočné mať obe. Za najdôležitejšiu považujem odpoveď na otázku č. 3. V nej je uvedené, že hlavné časti a súčasti zbrane sú len tie prvky, ktoré sú menovite uvedené vyčerpávajúcim výpočtom v prílohe zákona a teda len tých pár je zakázaných nadobúdať zmluvou uzavretou na diaľku.

Mať po ruke takéto vyjadrenie považujem za dôležité z dôvodu, že napr. colné orgány si celú vec vykladajú po svojom a ja si myslím, že zle a nad rámec zákona. Dokonca viem aj o prípade, kedy sa už aj doručovateľské spoločnosti cítili natoľko kompetentnými na výklad zákona, že klientovi odmietli prepraviť príslušenstvo s odôvodnením, že keď je zakázané nadobúdať na diaľku zbraň, tak logiku to dáva aj u príslušenstva.

Každopádne, tu sú .pdf, sťahujte, tlačte, dúfam, že to mnohým z Vás pomôže a nenechajte si po hlave skákať štátnymi orgánmi. Keď to považujete za potrebné, doneste si platné a účinné znenie zákona a žiadajte, aby Vám v nom úradník našiel pasáž, ktorou argumentuje, prípadne žiadajte jeho odmietavé postoje oficiálne na papier s podpisom.

 

lv