Bolo podpísané Veľkonočné Memorandum

Dňa 21. apríla 2011 podpísali predstavitelia siedmych najdôležitejších streleckých, poľovníckych a športových organizácií Veľkonočné Memorandum slovenskej streleckej verejnosti.
Od 1. mája vchádza na Slovensku do platnosti kontroverzná novela zákona o zbraniach a strelive. Prijatím tejto novely tak vzniká stav, kedy je neoprávnene perzekvovaná skupina vyše 157 tisíc občanov. Najvýznamnejšie strelecké organizácie Slovenska sa pod tlakom udalostí rozhodli podpísať formálny dokument zjednocujúci držiteľov zbraní.

Od nešťastných udalostí v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, sa niektoré politické a spoločenské kruhy snažia na Slovensku za každú cenu obmedziť práva držiteľov zbraní. Radovým občanom vnucujú pocit ohrozenia a vytvárajú  neprirodzenú atmosféru napätia. Deje sa tak v záujme politických ambícií niekoľkých jedincov a lobistických skupín.

 

 

Najvýznamnejšie strelecké organizácie Slovenska sa pod tlakom tohto stavu rozhodli formálne sa spojiť podpisom Veľkonočného Memoranda:

 

 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

DOLUPODÍSANÍ SIGNATÁRI,
ako zástupcovia širokej streleckej verejnosti, zoskupení združujúcich vlastníkov a držiteľov strelných zbraní, športových strelcov, poľovníkov, zberateľov strelných zbraní a vojenského materiálu, športových streleckých klubov, klubov vojenskej histórie a klubov vojakov v zálohe v záujme presadzovania a obhajovania záujmov streleckej verejnosti, a to tak v zákonodarnej oblasti, ako aj pri aplikácii zákonov orgánmi štátu a verejnej správy, v záujme podporovania a rozvoja streleckého športu, zvyšovania odbornosti a zručností vlastníkov a držiteľov strelných zbraní, podpory vzájomnej informovanosti ako i informovanosti laickej verejnosti a médií na poli zbraní a streliva,
TÝMTO SPOLOČNE VYHLASUJÚ,
že sa budú zasadzovať o zlepšenie vzájomnej spolupráce za účelom dosiahnutia záujmov uvedených v tomto memorande, koordinovať iniciatívy a postupy najmä v oblasti zákonodarného procesu a konať na spoločný  prospech širokej obce streleckej na Slovensku.

Signatári:

Konfederácia klubov vojenskej histórie

Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní

Slovenská asociácia dynamickej streľby

Slovenská asociácia obrannej streľby

Slovenský strelecký zväz

Slovenský poľovnícky zväz

Slovenský zväz vojakov v zálohe
Podpisu memoranda sa zúčastnili:

Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní
Ing. Ľudovít Miklánek
predseda predstavenstva

Slovenský poľovnícky zväz
PeadDr. Imrich Šuba
výkonný riaditeľ

Slovenský strelecký zväz
Miroslav Benca
prezident

Konfederácia klubov vojenskej histórie
Martin Šiatkovský
poverený predsedom

Slovenská asociácia dynamickej streľby
Ján Palka
prezident

Slovenská asociácia obrannej streľby
Richard Pollák
prezident

Zväz vojakov v zálohe
Miroslav Jánoš
prezident

Psychotesty sa už v roku 1994 ukázali ako nefunkčné a boli zrušené. Je len vecou času, kedy sa táto situácia zopakuje.

Ing. Ľudovít Miklánek
predseda predstavenstva Legis Telum