KONIEC EXPANZOV ako ich poznáme  !!!

UNMS – nové podmienky pre expanzy (update 29.6.2018)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo pod tlakom MVSR pripravil nové legislatívno technické podmienky, za ktorých bude možné uvádzať na trh expanzné zbrane. Tieto podmienky sa majú v rovnakom rozsahu týkať expanzných zbraní, ktoré vznikli úpravou z ostrých zbraní, ako aj expanzných zbraní, ktoré už boli ako expanzné vyrobené od počiatku.

Voči tomuto návrhu sme opätovne vzniesli zásadné odmietavé stanovisko. Takéto sprísnenie podľa nás nemá zmysel vo vzťahu k expanzným zbraniam upraveným z ostrých zbraní, ktoré po blížiacej sa novele zákona o strelných zbraniach a strelive budú rekategorizované do kat. A, B resp. C s nutnosťou aby držiteľ takejto expanznej zbrane bol držiteľom zbrojného preukazu a pri kat. A aj výnimky MVSR. Naše stanovisko zatiaľ nebolo akceptované a vnímame snahu takýmto spôsobom definitívne “zatočiť” s expanznými zbraňami, hoci aj na úkor poctivých držiteľov.

Čo takýto návrh v prípade jeho prijatia do vyhlášky spôsobí je úplne zrejmé. Úpravy ostrých zbraní na expanz, budú finančne a technicky náročné až úplne nemožné. Historická a zberateľská hodnota zbrane po takejto úprave bude nulová. To všetko napriek tomu, že tieto zbrane beztak budú držané na zbrojný preukaz v režime zbraní ostrých. Neprihlásených expanzných zbraní držaných už teraz “na čierno” sa to samozrejme nedoktne…

Posúďte sami. Citujeme aktuálny návrh znenia vyhlášky:

„Nábojová komora hlavne expanznej strelnej zbrane a valec revolvera expanznej strelnej zbrane nesmie umožniť nabiť náboj iný, ako je uvedené v tabuľke stálej komisie VIII. Hlaveň expanznej strelnej zbrane a valec revolvera expanznej strelnej zbrane musia byť vyrobené z materiálu, ktorý zabezpečí ich deštrukciu pri tlaku 60MPa ±10MPa. Hlaveň musí byť neoddeliteľne spojená s telom alebo rámom strelnej zbrane. Hlavné časti expanznej strelnej zbrane sa nesmú dať použiť v strelných zbraniach kategórie A, B a C.“

Od prijatia novej európskej legislatívy vieme, že podmienky držania expanzných zbraní sa v dohľadnej dobe zásadne sprísnia. V tejto súvislosti preto nevidíme žiadny dôvod na takto drastické sprísnenie technických podmienok úpravy ostrých zbraní na expanz. Všetko nasvedčuje tomu, že po rokoch úplne benevolentného prístupu ideme do opačného extrému a Slovensko bude voči svojim občanom prísnejšie ako Brusel.

Je veľmi dôležité, aby nevôľu s návrhom vyhlášky UNMS vyjadrili kluby aj všetci reenactori ako jednotlivci a podporili tak naše snaženie v tejto veci. Dotknutých partnerov samozrejme priebežne informujeme.

Boris Draškaba
Legis Telum