Dôležité! Prepisy zbraní kat. C

Priatelia.
Vedenie PPZ nás požiadalo, aby sme Vám tlmočili nasledovné dôležité usmernenie ohľadne podmienok prepisu zbrane kat. C.

Citujeme:

„Postup pri prevode zbrane kat. C tak, ako ho uvádza (vyžaduje) zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v § 12 ods. 2 a 3 zákona 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení:

Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie C, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru, ktorý mu vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37) alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru (§ 39).

Ten, kto previedol vlastníctvo zbrane kategórie C, je povinný písomne ohlásiť prevod vlastníctva zbrane do siedmich dní od jeho uskutočnenia policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nadobúdateľovi vlastníctva zbrane; písomné ohlásenie musí obsahovať údaje uvedené v § 9 ods. 2 písm. a) až c), výrobné číslo zbrane a dátum predaja.

Zákon o strelných zbraniach a strelive nepozná žiadnu inú možnosť prevodu zbrane kategórie C. Obaja účastníci prevodu zbrane si povinnosť plnia len na policajnom útvare nadobúdateľa zbrane, nie ako sa niektorí domnievajú, že každý držiteľ na svojom policajnom útvare.“

„ …pokiaľ by predávajúci ohlásil prevod na svojom policajnom útvare, ten je to samozrejme povinný preposlať príslušnému policajnému útvaru, ale pritom by mohlo dôjsť k zmeškaniu zákonnej sedemdňovej lehoty.“

„Pokiaľ by však išlo o prevod zbrane kat B na základe nákupného povolenia je potrebné postupovať v zmysle § 11“.

Dovolím si pripomenúť, že neznalosť zákona naozaj neospravedlňuje a v tomto prípade odporúčam riadiť sa horeuvedeným usmernením. Odbremeníte tým v súčasnosti preťažené oddelenia PZ a sami predídete zbytočnému správnemu konaniu a prípadnému následnému preskúmavaniu veci súdom, akokoľvek by ste mali na vec odlišný právny názor.


JUDr. Boris Draškaba