Zbraňová amnestia 1.11.2020 až 30.4.2021

Priatelia.

Dňa 8.10.2020 bol v zbierka zákonov vyhlásený zákon č. 274/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto predpisom bolo vyhlásené ďalšie kolo zbraňovej amnestie.

Čo to znamená?

Pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania nebude trestaný ten, kto bez povolenia drží zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, alebo strelivo do takýchto zbraní a túto zbraň alebo strelivo v lehote od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021 dobrovoľne odovzdá do úschovy ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.

Ten, kto takto odovzdal zbraň, môže podať žiadosť o jej zaevidovanie ak ňou podľa odborného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu PZSR nebol spáchaný trestný čin. Žiadosť o zaevidovanie bude možné podať do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin. Musia však byť splnené podmienky na zaevidovanie zbrane podľa § 37 zákona o strelných zbraniach a strelive, nebude ale nutné predložiť nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list ani preukázanie spôsobu zákonného nadobudnutia zbrane.

Ak bola v amnestii odovzdaná zbraň ale osoba ktorá ju odovzdala v lehote dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin nepožiadala o jej zaevidovanie ani nepreviedla jej vlastníctvo na inú osobu ktorá spĺňa podmienky na jej nadobudnutie, zbraň sa stáva vlastníctvom štátu.

Ten, kto v amnestii odovzdal strelivo, môže ho nadobudnúť do vlastníctva, ak spĺňa všeobecné podmienky podľa zákona (zbrojný preukaz, zbrojná licencia alebo zbrojný sprievodný list na trvalý vývoz). Takéto strelivo ale najprv posúdi a zaradí do príslušnej kategórie Kriminalistický a expertízny ústav PZSR.

Znenie zákona nájde tu: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/274/ZZ_2020_274_20201008.pdf

JUDr. Boris Draškaba