Trialógy – október 2016

Priatelia,

ako sme Vás informovali, v súčasnosti na rôznych úrovniach prebiehajú negociácie medzi EK, EP a Radou ohľadne možného kompromisného textu smernice. K téme opäť prebiehajú aj rokovania na úrovni členských štátov v orgánoch Rady čo situáciu ešte viac zneprehľadňuje. Verím že chápete, že o priebehu týchto rokovaní nie je možné resp. vhodné informovať podrobnejšie, sme však aj naďalej v priamom a pravidelnom kontakte s autoritami a na veci naďalej pracujeme. V novembri máme opäť naplánovaný pracovný výjazd do Bruselu kde sa okrem iného tiež zúčastníme konferencie Firearms United na pôde EP.

Ale naspäť k trialógom… V októbri prebehlo viacero tzv. technických trialógov, kde sa riešili otázky na ktorých v zásade panuje politická zhoda, ako napr. cezhraničná výmena informácii, registre, označovanie zbraní a pod. Na tzv. politickom trialógu, ktorý prebehol včera, však boli otvorené aj pre nás najzásadnejšie témy ako zákaz samonabíjacích zbraní, ktoré vznikli úpravou zo zbraní samočinných, výnimky zo zákazov a prechodná doložka (tzv. grandfathering) v zmysle ktorej nám bude umožnená držba tých zbraní, ktoré máme dnes v legálnej držbe ale po prijatí smernice majú byť zakázané. Tieto témy zatiaľ neboli uzatvorené nakoľko medzi stanoviskami EK, Rady a EP sú zasadné rozdiely.

Pokiaľ nenastane mimoriadna situácia, doterajší priebeh rokovaní nasvedčuje tomu, že do konca roku 2016 sa trialógy nemusia uzavrieť. Rokovanie pléna EP k tejto otázke, ktoré bolo pôvodne plánované na november, bolo zatiaľ odročené bez stanovenia nového termínu. Situácia je aj naďalej pomerne hektická a výsledok stále nie je možné presnejšie odhadnúť. Pozície sa však postupne vyjasňujú tak, že Rada a EK trvajú na reštriktívnom prístupe, kým poslanci zastupujúci EP v trialógoch sú viac naklonení racionálnemu riešeniu s ohľadom na nás.

Pekný deň.

Dr. Boris Draškaba
predseda predstavenstva
Legis Telum