Odpovede kandidátov do Európskeho parlamentu

Keďže dianie na európskej úrovni priamo alebo nepriamo ovplyvňuje aj dianie na národnej úrovni a teda aj náš každodenný život, pripravili sme si pre kandidátov na post eurposlancov krátku anketu týkajúcu sa ich stanoviska voči držaniu, vlastníctvu a noseniu strelných zbraní zákonadbalými občanmi.
Oslovili sme väčšinu kandidátov, ktorí mali svoju emailovú adresu voľne dostupnú na internete. Z približne 130 mailových adries sa nám podarilo odoslať správu na 109 adries.
Dúfame, že uverejnené odpovede Vám pomôžu pri výbere toho správneho kandidáta. Odpovede budeme priebežne dopĺňať.

 

Máloktoré voľby môžu byť z pohľadu legálneho vlastníctva zbraní tak dôležité ako tieto voľby do Európskeho parlamentu. Voľby do Európskeho parlamentu bývajú takisto spravidla dosť ignorované zo strany voličov, takže aj malé množstvo hlasov môže podstatne zmeniť výsledky. Preto apelujeme na všetkých, ktorým budúcnosť legálneho vlastníctva strelných zbraní v Slovenskej republike nie je ľahostajná – choďte k voľbám!

 

Važený/á kandidát/ka,

dovoľujeme si Vás osloviť ako občianske združenie zastupujúce záujmy vlastníkov strelných zbraní na Slovensku. Nakoľko by sme radi zistili, do akej miery Vás môžeme vnímať ako oporu pre naše združenie a občanov, ktorých záujmy reprezentujeme, pripravili sme si pre Vás nasledovné otázky.


1/ Súhlasíte s právom zákonadbalých občanov vlastniť, držať a nosiť zbrane pre účely zberateľstva, lovu, športu, výkonu povolania a sebaobrany?

2/ Súhlasíte s tým, aby legislatíva týkajúca sa vlastníctva, držania a nosenia zbraní zákonadbalými občanmi zostala v kompetencii národných štátov?

3/ Podporujete súčasnú aktivitu Európskej komisie k obmedzeniu práv zákonadbalých občanov vlastniť a nosiť zbrane, ktorá porušuje zásady subsidiarity definovanej v Lisabonskej zmluve?

Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom
Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z.

 


Richard Marko  (SAS)

Dobrý večer,

1/ Áno
2/ Áno
3/ Aktivity komisie v danej oblasti sú mi nie známe v detaile potrebnom odpovedať na vašu otázku. Po zvolení do europarlamentu podporím v mojej komunikácii s komisiou body 1/ a 2/.


Richard Sulík (SAS)

Pozdravujem,

Prvá otázka: ÁNO

Druhá otázka: ÁNO, i keď nejaké základné pravidlá (napríklad zjednotenie pojmov, určite nie obmedzenia oproti dnešnému stavu) dané EÚ si viem predstaviť

Tretia otázka: NIE

S pozdravom

Richard Sulík

 


Michal Bróska (SAS)

Dobrý deň,

pripájam odpovede na Vaše otázky.

1) Áno, súhlasím a podporujem toto právo.

2) Áno, súhlasím. Legislatívne úpravy musia ostať na národnej úrovni a mať demokratickú legitimitu.

3) Nie, v žiadnom prípade nepodporujem túto aktivitu nevolených úradníkov EK. Ak by som bol zvolený, určite nebudem podporovať akékoľvek obmedzenie zákonadbalých občanov vlastniť a nosiť zbrane.

S pozdravom
Michal Bróska

 


Miroslav Mikolasik (KDH)

Pan poslanec Mikolasik sa k danej otazke vyjadruje nasledovne:

„V kontexte nedávnych tragických udalostí vo viacerých členských štátoch podporujem zavedenie minimálnych bezpečnostných opatrení proti zneužívaniu a nezákonnému požívaniu strelných zbraní. Právne úpravy mnohých členských štátov preukazujú značné nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť v záujme ochrany verejnosti pred násilím. Vysoké štandardy slovenskej právnej úpravy podľa môjho názoru prevyšujú minimálne pravidlá, ktoré Komisia zamýšľa zaviesť.“

 


Vladimír Maňka (SMER)

K Vami predloženým otázkam uvádzam nasledovné odpovede .
1/ Rešpektujem vlastnícke právo a teda aj právo na vlastníctvo a držbu zbraní.

 

2/ Slovenská republika ako suverénny a nezávislý štát vstúpila do spoločenstva krajín európskej únie. Toto spoločenstvo, ktoré nám umožnilo v rámci krajín EÚ voľný pohyb osôb, tovaru a služieb, musí regulovať niektoré skutočnosti a činnosti tak, aby tento zložitý mechanizmus dokázal fungovať v prospech obyvateľov každého členského štátu.
V kontexte týchto skutočností sa EÚ snaží vytvárať právne rámce aj na tak vážnu oblasť, ako je vlastníctvo a nakladanie so strelnými zbraňami. Je na národných parlamentoch, či táto oblasť bude vo výlučnej kompetencii členských štátov, alebo sa niektoré kompetencie zveria únii. Konkrétna transpozícia do práva členského štátu je však vždy v kompetencii tohto štátu.
Niektoré opatrenia sú účinné len posilnenou spoluprácou v rámci Spoločenstva. Napríklad posilnenie spolupráce v oblasti boja proti nezákonnej výrobe ručných zbraní, ako sú ručné strelné zbrane a pištole a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Tento obchod prináša organizovanému zločinu na celom svete okolo 180 miliónov EUR ročne.
3/ Subsidiarita zakotvená v Lisabonskej zmluve neznamená len absolútnu ochranu rozhodovacej právomoci členských štátov v dohodnutých oblastiach.
Podľa tejto zásady môže aj Únia konať v členským štátom zverených oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, avšak len vtedy, ak jej opatrenie bude účinnejšie ako
opatrenie prijaté na vnútroštátnej úrovni. Členským štátom zostáva však aj v týchto prípadoch právo namietať postupy Únie, to znamená, že ktorýkoľvek parlament môže namietať, prečo je určitý návrh Únie v rozpore so princípom subsidiarity. Členské štáty tak majú právo kontroly nad dodržiavaním tohto princípu. Tento postup umožňuje, aby v konečnom dôsledku Európsky parlament a Rada rozhodli, či sa v Komisiou predloženom legislatívnom návrhu bude pokračovať.
Európska komisia na jeseň minulého roku predložila návrhy na sprísnenie kontroly strelných zbraní. Je na národných parlamentoch, či využijú svoje právo a budú namietať postup Komisie, alebo či túto oblasť zveria Únii.