Kodifikácia smernice

Vážení priatelia.

Internetom začali kolovať poplašné zvesti, podľa ktorých Európska komisia prichádza s návrhom na sprísnenie Smernice o kontrolne nadobúdania a držby zbraní.

Nuž, zatiaľ to nie je tak a poplašné zvesti sú len – poplašné.

Smernica o kontrolne nadobúdania a držby zbraní od roku 1991 prešla dvoma podstatnými novelizáciami, a to v rokoch 2008 a 2017 (pôvodný text 91/477/EHS, novely 2008/51/ES a (EÚ) 2017/853). Dňa 19.2.2020 bol preto predstavený návrh tzv. kodifikácie Smernice o kontrolne nadobúdania a držby zbraní*) a zároveň formálne začala verejná konzultácia k návrhu**).

V našom právnom poriadku sa tomu hovorí vydanie tzv. úplného znenia právneho predpisu. Ide o celkom bežný legislatívny postup, kedy sa mnohonásobne novelizovaný predpis rediguje, zlúči a opäť prijme v konsolidovanej podobe. Vydá sa teda v celosti ako nový predpis ale BEZ vecných a obsahových zmien oproti jeho predchádzajúcim zneniam.

Napokon, aj samotná dôvodová správa ku kodifikačnému návrhu uvádza:

“Predkladaný návrh sleduje kodifikáciu smernice Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Nová smernica nahrádza viaceré právne akty tvoriace predmet kodifikácie; návrh plne zachováva obsah kodifikovaných právnych aktov a obmedzuje sa výlučne na ich zjednotenie do jedného právneho aktu, pričom formálne zmeny a doplnenia nepresahujú nevyhnutný kodifikačný účel.”

“Pri kodifikácii je potrebné dodržiavať štandardné postupy prijímania aktov Únie. Vylúčenie obsahových zmien aktov prechádzajúcich kodifikáciou umožnilo Európskemu parlamentu, Rade a Komisii 20. decembra 1994 odsúhlasiť skrátené legislatívne konanie pre rýchle prijatie kodifikovaných právnych aktov vo forme medziinštitucionálnej dohody.”

Samozrejme je potrebné sledovať, či sa nás v tomto procese niekde nepokúsi kopnúť čertovo kopýtko. Ešte stále máme v živej pamäti rôzne podrazy, ktorých sme boli svedkami pri poslednej novelizácii smernice tak v Rade ako aj vo výboroch Európskeho parlamentu. V zásade by ale k žiadnym podstatným zmenám nemalo (a ani nesmie) dôjsť.

Podľa čl. 17 Smernice (nový čl. 24 navrhovaného kodifikovaného znenia) “Komisia predloží do 14. septembra 2020, a potom každých päť rokov správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tejto smernice vrátane kontroly vhodnosti jej ustanovení a prípadne k nej pripojí legislatívne návrhy týkajúce sa najmä kategórií strelných zbraní v prílohe I a otázok súvisiacich s vykonávaním systému európskeho zbrojného pasu, označovaním a dopadom nových technológií, ako napríklad 3D tlače, používania kódu QR a používania rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID).”

Ak vôbec prídu, skutočné návrhy na sprísnenie smernice teda môžeme čakať v priebehu niekoľkých mesiacov. Nakoľko ale väčšina členských štátov novelu smernice z roku 2017 ešte stále neprevzala do svojho právneho poriadku (vrátane SR), uvidíme, ako sa s touto otázkou Európska komisia vysporiada vo svojej správe.

Zmeny či sprísňovania Smernice ale musia prejsť štandardným procesom schvaľovania návrhu jej novely, ktorý predloží Európska komisia a schvaľuje ho Rada a Európsky Parlament. Naposledy to trvalo dva roky a pôvodný návrh Európskej komisie bol riadne (hoci nie dostatočne) vykastrovaný.

Oveľa väčšou hrozbou pre naše práva sa preto nateraz javia nebezpečné návrhy na plošný zákaz striel s obsahom olova, nakoľko tieto by boli prijímané formou zmeny prílohy k nariadeniu, ktorú môže Európska komisia urobiť de facto úplne sama (komitológia).

JUDr. Boris Draškaba

podpredseda predstavenstva

Odkazy:

*)
návrh kodifikácie smernice: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e5f2c796-5300-11ea-aece-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF

návrh kodifikácie prílohy: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e5f2c796-5300-11ea-aece-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_2&format=PDF

**) https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM%282020%290048&fbclid=IwAR03qKnhBuIHm2hDtCNhEkOikTVjn_WUpeot2esZU-OaoNpqHVgaUaqKbDA

a

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12197-Council-Directive-of-18-June-1991-on-control-of-the-acquisition-andpossessionofweapons?fbclid=IwAR1NsVJVbiqyCWZLwQgc2niBhpc5JiEGT5EJsL2oJ0AbIWg0aNK80oCTbM