Čo nového smernica?

Priatelia,

ako iste viete, nedávne hlasovanie o návrhu smernice vo výbore Európskeho parlamentu LIBE prebehlo v náš prospech a tento výbor odmietol všetky Európskou komisiou navrhované zákazy. V súčasnosti na pôde Európskeho parlamentu prebieha diskusia vo výbore IMCO, ktorého závery budú kľúčové pre hlasovanie o návrhu smernice v pléne.

 

Výbor IMCO obdržal niekoľko stoviek pozmeňovacích návrhov a hlasovanie v tomto výbore sa preto presunie až na júl 2016. Hlasovanie pléna EP je plánované predbežne na september 2016. Členom výboru IMCO je aj p. poslanec Sulík a preto veríme, že pozmeňovacie návrhy na ktorých sme dlhodobo spolupracovali v rokovaniach tohoto výboru neostanú nepovšimnuté. S napätím tiež očakávame aké výsledky v konečnom dôsledku prinesie naše osobné rokovanie s hlavnou spravodajkyňou smernice v parlamente p. Ford ktoré prebehlo pred dvoma mesiacmi.

 

Návrh smernice je intenzívne prerokovávaný aj v Rade, resp. v jej pracovných orgánoch. Touto cestou by som veľmi rád poďakoval zástupcom Stáleho zastúpenia SR pri EU, ktorí sa v mene SR zúčastňujú rokovaní orgánov Rady a na veci s nami veľmi úzko spolupracujú. Veľmi ma teší fakt, že oficiálna pozícia Slovenskej republiky sa nemení a voči navrhovaným zákazom ostáva trvalo striktne odmietavá. Nielen to, spolu s Českou republikou predstavuje Slovenská republika najdôraznejšiu opozíciu v Rade.

 

Nakoľko sa o mesiac končí predsedníctvo Holandska v Rade, práce na texte pokračujú veľmi hekticky čo pre mňa znamená prakticky každodenné pripomienkovanie a prerokovávanie dokumentov ktoré predkladajú horliví zakazovači a vymýšľači všakovakých regulácií z jednotlivých členských štátov. Žiaľ, pripomienky zástupcov štátov ktoré sú k zákazom v opozícii sú Holandským predsedníctvom vedome úplne ignorované. Veci v dnešnej EU dospeli do štádia, že Európska komisia nemá problém prísť za potlesku mnohých s totalitným návrhom na konfiškáciu legálne nadobudnutého majetku občanov bez náhrady a mnohé silné členské štáty tomu dokážu v Rade nadšene sekundovať úplným negovaním základných zásad demokratického legislatívneho procesu.

 

Nadchádzajúcich 14 dní sa na Rade budú diať zásadné veci. V priebehu budúceho týždňa dôjde v pracovných orgánoch Rady k schvaľovaniu konečnej podoby pripomienok resp. pozície Rady k návrhu smernice tzv. General approach. Konečná podoba General approach bude schvaľovaná na stretnutí ministrov dňa 10.6.2016. Všetko nasvedčuje tomu, že pod enormným tlakom Európskej komisie dôjde v Rade aj napriek odporu Slovenska k presadeniu takých nezmyselných reštrikcií ako je obmedzenie kapacity zásobníkov na 10 nábojov a ich nadobúdanie na nákupné povolenie, zákaz samonabíjacích zbraní upravených zo samočinných, obmedzenie výnimiek pre zberateľov a pod. Zoznam zákazov je dlhý a nemá zmysel ho uvádzať v celosti nakoľko pred nami je náročný legislatívny proces v ktorom sa veľa vecí (snáď) ešte zmení.

 

Koniec tohto nesmierne vyčerpávajúceho zápasu s veternými mlynmi je zatiaľ v nedohľadne. V júli sa predsedníctvo v Rade presunie na Slovenskú republiku a naši zástupcovia tak budú v pozícii mediátorov pri ďalších rokovaniach o obsahu smernice medzi Európskym parlamentom, Európskou komisiou a Radou. Z tohoto tzv. trialógu môže vzísť kompromis, ktorý pre nás bude prijateľný ale aj text ktorý pre nás bude znamenať úplnú stratu doterajších slobôd, ďalšiu byrokraciu, nútenú konfiškáciu majetku a zásadné narušenie právneho poriadku a bezpečnostného prostredia. Pokiaľ Európska komisia svoj návrh smernice nevezme späť a smernica bude schválená, čaká nás najmenej ročná implementačná fáza, v ktorej bude Slovensko pod hrozbou sankcií nútené prevziať smernicu do národného právneho poriadku vo forme zákona. Dopad smernice bude Komisiou ďalej monitorovaný a v päťročných intervaloch bude prehodnocovaná jej ďalšia úprava.

 

Jedinou skutočne pozitívnou správou je nesmierne posilnená spolupráca európskych skupín obhajujúcich práva občanov na legálnu držbu zbraní. Sme v každodennom kontakte s našimi partnermi z väčšiny členských štátov a so zástupcami priemyslu. Keď nič iné, Európskej komisii sa v zbraňovej oblasti podarilo to, že si vytvorila silnú a akcieschopnú občiansku opozíciu.

 

Pokračujeme…

Dr. Boris Draškaba
predseda predstavenstva
Legis Telum