Zhrnutie novej smernice EU

Stručné zhrnutie obsahu návrhu novely smernice
č. 91/477/EEC ktorá reguluje nadobúdanie a držbu zbraní v štátoch EU

Vážení priatelia,

Ako sme Vás už informovali, dňa 18.11.2015 bol Európskou komisiou predložený návrh novely smernice č. 91/477/EEC ktorá reguluje nadobúdanie a držbu zbraní v štátoch EU.

Samotné zdôvodnenie návrhu je plné poloprávd, oxymoronov a je postavené na premise že zbrane v rukách bezúhonných a spoľahlivých občanov predstavujú bezpečnostnú hrozbu. Skutočným a nezakrývaným cieľom návrhu je odzbrojenie európskej populácie. Prijatím takéhoto návrhu by sme stratili možnosť účinne a efektívne brániť život, zdravie a majetok seba a svojich blízkych. Nielen to, v súčasnej situácii by prijatie tohto návrhu znamenalo zásadné ohrozenie obranyschopnosti Slovenskej republiky. Tá nemôže stáť a nestojí len na ozbrojených silách ale jej podstatnou súčasťou sú aj samotní občania.

Návrh novely smernice je pomerne komplexný. Za najdôležitejšie však považujeme nasledovné jeho body:
1. Návrh smeruje k absolútnemu zákazu samonabíjacích zbraní ktoré vznikli úpravou zo zbraní samočinných. Návrh smeruje k absolútnemu zákazu civilných samonabíjacích zbraní ktoré sa podobajú na zbrane samočinné. Návrh zakazuje znehodnotené zbrane ktoré vznikli znehodnotením samočinných zbraní a znehodnotením samonabíjacích zbraní ktoré sa podobajú na samočinné. V dôsledku to znamená plošný zákaz mnohých zbraní ktorých držba je veľmi rozšírená (civilné a zcivilnené platformy AK, AR, vz58, UZI, Sten, EVO a pod. ale aj pištolí ktoré majú samočinný pendant ako napr. Glock 19, Grand Power K100 a pod).

2. Zakazuje sa držba a nadobúdanie zbraní uvedených v bode 1. Zbrane nadobudnuté do legálnej držby pred účinnosťou tejto legislatívy majú byť bez náhrady konfiškované a zničené. Ide o absolútne pošliapanie princípov právneho štátu a slobody jednotlivca. Aj keby návrh v tejto podobe neprešiel, ide o absolútne neprijateľný postoj navrhovateľov k základným hodnotám na ktorých si spoločenstvo EU zakladá.

3. Držba zbraní uvedených v bode 1. sa povolí len výnimku vybraným osobám ktoré spravujú kultúrne a historické dedičstvo. Zbrane, ktoré tieto osoby nadobudli pred účinnosťou tejto legislatívy však majú byť deaktivované podľa nových prísnejších predpisov. Takto vykonaná deaktivácia však znamená totálnu devastáciu mnohých zácnych zbraní čo v konečnom dôsledku spôsobí barbarské ničenie kultúrneho dedičstva. 

4. Znehodnotené zbrane budú deaktivované podľa nových požiadaviek. Takáto deaktivácia v skutočnosti bude len o čosi menej ako totálna likvidácia zbrane a deaktivovaná zbraň zásadné stratí na zberateľskej hodnote. O nadobudnutí znehodnotenej zbrane osobou sa bude povinne viesť záznam v centrálnom registri.

5. Zbrane majú byť povinne opatrené značením na ráme/tele zbrane, a to vrátane mena výrobcu, krajiny pôvodu, výrobného čísla a roku výroby. Povedie to k znehodnoteniu zberateľskej hodnoty mnohých starších zbraní.

6. Zakazuje sa nadobúdanie súčastí zbraní kat. A, B, C a streliva uzavretím zmluvy na diaľku. Inými slovami už nebude možné kúpiť cez internet náhradný zásobník do pištole, ani náhradnú pažbu na loveckú guľovnicu.

7. Doba platnosti zbrojného preukazu sa skracuje na najviac 5 (päť) rokov.

8. Evidencie držiteľov zbrojných licencií majú byť napojené na centralizovaný elektronický systém.

9. Nadobudnutie expanznej zbrane, signálnej zbrane, repliky, znehodnotenej zbrane bude podliehať ohlasovacej povinnosti. Regulácii budú v rovnakom rozsahu podliehať aj historické zbrane.

10. Smernica splnomocňuje Komisiu na vydávanie akýchkoľvek vykonávacích predpisov ohľadne výmeny informácií o cezhraničnom transfere zbraní.

11. Členské štáty sú povinné vydať právne predpisy preberajúce túto smernicu v lehote 3 mesiacov od jej zverejnenia. 

V súčastnosti prebieha horúčkovitá aktivita európskych streleckých organizácií a záujmových skupín tak na národnej úrovni ako aj priamo na úrovni unijných orgánov „v Bruseli“. Pripravujeme spoločný postup s našimi partnermi z Čiech a Nemecka. Prosím sledujte situáciu aj naďalej, každý vyjadrený nesúhlas je dôležitý.

Ďakujem,

JUDr. Boris Draškaba
Predseda predstavenstva
Legis Telum