Pri akejkoľvek manipulácii so strelnou zbraňou je vždy prvoradá bezpečnosť. Pritom je úplne jedno, či ide o bezpečnosť toho, kto so zbraňou manipuluje alebo osôb v jeho okolí.

O tom, že bezpečnosť pri manipulácii so strelnými zbraňami je nedocenená, resp. podceňovaná amatérmi, ale aj profesionálmi, svedčia články o ich náhodnej streľbe. Následky týchto počinov sú často vážne až tragické a pritom by sa im dalo veľmi ľahko zabrániť, keby boli dodržiavané potrebné bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu so strelnou zbraňou.

Časté odvolávanie sa na tzv. zlý technický stav, zastaranosť konštrukcie zbrane v prípade rôznych typov náhodných výstrelov má jediný spoločný prvok – niekto urobil so zbraňou čosi, čo nemal a potrebuje sa následne zbaviť viny. A je úplne jedno, či ide o pád zbrane na zem alebo o výstrel pri náraze so zbraňou o pevný predmet, napr. stenu, dvere a pod. Samostatnou kapitolou je tvrdenie o náhodnom výstrele pri čistení zbrane (!!!!!) alebo pri tzv. frajerine, prejavujúcej sa napr. vzájomným tasením zbraní najmenej dvomi osobami.

Prečo k týmto prípadom stále dochádza? Hlavnou príčinou je neznalosť elementárnych bezpečnostných zásad pri manipulácii so strelnou zbraňou alebo ich nerešpektovaním.

V záujme predchádzania uvedeným problémom je tu niekoľko zásad pre bezpečnú manipuláciu používateľov so strelnou zbraňou. V nadnesenom zmysle by sa dalo povedať, že ide o akési „zásady slušného správania sa pri manipulácii so strelnou zbraňou“.

1.   S každou zbraňou manipulujte iba vtedy, ak ste na túto činnosť plne sústredení.

Ak toho z akéhokoľvek dôvodu nie ste schopní (alkohol, lieky, únava, psychické rozrušenie, zranenie a pod.), tak so zbraňou nemanipulujte, pretože si často neuvedomujete, s čím zaobchádzate a ako. To je prvý predpoklad vzniku mimoriadnej udalosti.

2.   Pri každom uchopení zbrane do rúk sa presvedčte o jej stave.

Vždy vyberte zásobník (ak je v zbrani) a skontrolujte, či v nábojovej komore (nábojových komorách u revolveru) nie je náboj. Ak bola zbraň v stave umožňujúcom jej okamžité použitie alebo v nej bol zasunutý plný zásobník, je potrebné ju pred ďalšou manipuláciou vybiť.

3.   So zbraňou manipulujte vždy ako s nabitou.

Nikdy nemierte bezdôvodne na iné osoby. Hlaveň zbrane musí vždy smerovať do cieľovej plochy (ak ste na strelnici) alebo do bezpečného priestoru, pričom bezpečným priestorom sa rozumie miesto, kde možno kontrolovať dopad strely a kde nemôže spôsobiť žiadnu škodu alebo ujmu na zdraví.

4.   Nedotýkajte sa cudzej zbrane bez vedomia jej majiteľa.

Týmto konaním chránite nielen seba, ale predovšetkým majiteľa zbrane. Nech už v dôsledku takejto manipulácie príde k ľaknutiu, k náhodnému výstrelu, k ujme na zdraví alebo dokonca i usmrteniu človeka, bude na tom mať svoj podiel viny i majiteľ zbrane a to bez ohľadu na to, kto v kritickom okamihu zbraň držal v ruke.

5.   Prst na spúšť dávajte až tesne pred výstrelom.

Keď je zbraň namierená na cieľ, odistená a ak bude výstrel smerovať do cieľovej plochy. Dovtedy musí byť prst  položený zboku na tele zbrane. Ak máte zlozvyk dávať prst na prednú časť lúčika, odvyknite si od neho. Tento spôsob nezabráni náhodnému výstrelu najmä pri pohybe so zbraňou a strate rovnováhy.

6.   Ak odkladáte zbraň alebo ju odovzdávate inej osobe, uistite sa, že zbraň je v bezpečnom stave.

To znamená, že zásobník je mimo zbrane a je vidieť, že nábojová komora je prázdna. Pred odovzdaním zbrane inej osobe zaistite záver v zadnej polohe, uchopte zbraň za záver a rám v oblasti lúčika a podávajte ju tak, aby preberajúci videl, že v zbrani nie je zasunutý zásobník. Revolver sa vždy odovzdáva obdobným spôsobom s vyklopeným valcom.

7. Udržujte svoju zbraň čistú a v poriadku.

To je nutná podmienka pre jej správnu a bezpečnú funkciu. Zbraň vyčistite vždy, keď ste ju používali resp. pred a po dlhodobom uložení. Zvyšky spáleného strelného prachu sú veľmi agresívne.  Podobné zásady platia v prípade, že ste zbraň dlhší čas nosili pod oblečením, kedy je predpoklad usadenia zvyškov látky vo forme nití v mechanizme zbrane.

8.   Zbraň je určená iba k streľbe, teda k potencionálne smrteľne nebezpečnej činnosti, v žiadnom prípade nie ku chváleniu sa s ňou.

Táto zásada má niekoľko dopadov. Predovšetkým zbraň noste tak, aby neprovokovala. Nechváľte sa s ňou, zvlášť nie na verejnosti. Ak nemáte viditeľné nosenie zbrane vo svojich povinnostiach, potom nikto nemusí vedieť, že máte u seba zbraň.

9.   Pri streľbe používajte ochranné pomôcky.

Slúchadlá, ochranné okuliare – to sú dvaja základní spoločníci každého strelca na strelnici. I streľba z malokalibrovky vám môže poškodiť sluch. Tlejúca čiastočka strelného prachu alebo prach a drobné nečistoty z podlahy (napr. pri streľbe v ľahu) vám môžu poškodiť zrak. V prípade nehody sa črepiny z roztrhnutej zbrane rozletia všetkými smermi a majú rovnaký účinok, ak nie ešte horší. Nepodceňujte nebezpečenstvo existujúce i pri správne a bezpečne vykonávanej streľbe.

10.   Vždy a všade dbajte na bezpečnosť streľby.

Nechoďte pred palebnú čiaru, ak nie je streľba jednoznačne zastavená. Dbajte pokynov správcu strelnice a inštruktora. Nepohybujte sa zbytočne v priestore určenom pre manipuláciu so zbraňou a jej odkladanie. Kedykoľvek, ak máte pochybnosti o bezpečnosti  priestoru v oblasti cieľa, okamžite prerušte streľbu. Nepohybujte sa pred ústim zbrane. Ak nechcete strieľať, odložte zbraň na určené miesto alebo ju uložte do puzdra.

 

Uvedené zásady sú platné pre akúkoľvek bežnú manipuláciu so strelnou zbraňou. Je praxou overené, že ich dodržiavanie výrazne znižuje riziko ohrozenia seba alebo iných osôb strelnou zbraňou, resp. náhodným výstrelom z nej.

V jednom článku o manipulácii so strelnou zbraňou bola uvedená veľmi múdra myšlienka o tom, že stlačenie spúšte je nevratný proces. S tým je možné sa iba stotožniť. Dôsledky, ktoré v prípade výstrelu vznikajú, sú konečné. A ak ide o použitie strelnej zbrane voči človeku, neexistuje žiadny opravný prostriedok, ktorý by ich vymazal alebo zrušil. Nie je to počítačová hra, kde sa po stlačení tlačidla všetko vráti do pôvodného stavu, mŕtvi ožijú a zranení prestanú krvácať. Preto je potrebné, aby si každý strelec uvedomoval možné dôsledky (a to nielen právne) použitia strelnej zbrane nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych a svoje okolie.