Komentár k Vyhláške Ministerstva zdravotníctva

Komentár k Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“):

 

Podrobnosti novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZS“) upravuje s účinnosťou odo dňa 01.08.2011 nová Vyhláška, ktorá upravila postup pri posudzovaní zdravotnej a psychologickej spôsobilosti žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu a držiteľov zbraní príslušných kategórií. Znenie vyhlášky nájdete na tejto adrese [TU] Vyhláška predstavuje tzv. vykonávací predpis vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR na základe zákonného splnomocnenia uvedeného v novele ZZS. Vyhláška bližšie špecifikuje všeobecné požiadavky ZZS na preukázanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti držať a nosiť zbraň a strelivo. Náš komentár k novele ZZS na základe ktorej bola vyhláška vydaná nájdete v tomto odkaze [TU]

 

Povinnosť absolvovať psychologické vyšetrenie u klinického psychológa (lekára v odbore klinická psychológia) za účelom získania psychologického posudku o psychologickej spôsobilosti, a povinnosť absolvovať lekárske vyšetrenie u všeobecného lekára (lekára v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár v odbore pediatria) žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu, alebo držiteľa zbrane príslušnej kategórie, za účelom získania lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti, sa vzťahuje na nasledovné skupiny:

  • prvožiadatelia o vydanie zbrojného preukazu, a to bez ohľadu na skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorého sa žiada. K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ okrem iného pripojí lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Povinnosť absolvovať lekárske vyšetrenie sa v súvislosti s 10-ročnou dobou platnosti zbrojného preukazu periodicky opakuje každých 10 rokov. Povinnosť podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti sa vzťahuje aj na držiteľov skupiny B, C, D, E alebo F zbrojného preukazu, a to pri vydaní nového zbrojného preukazu, pokiaľ sa v súvislosti s vydaním zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu alebo v súvislosti s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo do 30.04.2011 (teda do účinnosti poslednej novely ZZS) nepodrobili psychologickému vyšetreniu. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré v čase podania žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu (teda nového zbrojného preukazu po uplynutí 10-ročnej doby platnosti zbrojného preukazu) dosiahla 62 rokov.

 

  • žiadatelia o vydanie nového zbrojného preukazu skupiny A, C – teda pri predĺžení platnosti zbrojného preukazu skupiny A, C. Uvedená povinnosť sa v súvislosti s 10-ročnou dobou platnosti zbrojného preukazu periodicky opakuje každých 10 rokov. Keďže žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa podáva najneskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu, je spolu so žiadosťou o vydanie nového zbrojného preukazu potrebné doložiť okrem iného lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

 

  • držitelia zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) ZZS (teda držitelia samočinných zbraní) alebo držitelia zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) ZZS (teda držitelia samonabíjacích palných zbraní, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane – ide spravidla o držiteľov zbrojného preukazu skupiny E alebo F, ktorí sú držiteľmi uvedených kategórií zbraní). Držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) ZZS alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) ZZS je povinný podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti každých desať rokov, po prvý krát však najneskôr do 30.04.2012.

(horeuvedené osoby ďalej označujeme len ako „posudzovaná osoba“ alebo spolu len „posudzované osoby“)

Ak klinický psychológ pri psychologickom vyšetrení zistí zmenu psychickej spôsobilosti, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykonania psychologického vyšetrenia oznámiť túto skutočnosť policajnému útvaru. Strata zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti je dôvodom na odňatie zbrojného preukazu.

1. Lekárske vyšetrenie za účelom získania lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti:

Posudzované osoby sú povinné dostaviť sa na lekársku prehliadku k svojmu všeobecnému lekárovi pre dospelých alebo pre deti a dorast (teda k lekárovi, u ktorého majú platnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Voľba všeobecného lekára je v kompetencii posudzovanej osoby. Od platnej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je možné odstúpiť a uzatvoriť predmetnú dohodu s iným všeobecným lekárom). Záver lekárskej prehliadky zaznamená posudzujúci lekár v lekárskom posudku a do zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby; ak je posudzovaná osoba podľa záveru lekárskej prehliadky zdravotne nespôsobilá, v zdravotnej dokumentácii posudzovanej osoby všeobecný lekár uvedie dôvod takéhoto záveru. Všeobecný lekár vydá lekársky posudok v 2 vyhotoveniach; jedno vyhotovenie lekárskeho posudku je súčasťou zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby a jeho druhé vyhotovenie sa odovzdá posudzovanej osobe.

Ak všeobecný lekár pri lekárskej prehliadke zistí zmenu zdravotnej spôsobilosti, je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky oznámiť túto skutočnosť policajnému útvaru. Strata zdravotnej spôsobilosti je dôvodom na odňatie zbrojného preukazu.

Posudzované osoby sú oprávnené v prípade dôvodného a preukázateľného podozrenia zaujatosti všeobecného lekára, alebo pokiaľ všeobecný lekár posudzovanej osoby nepostupoval lege artis, podať sťažnosť na Slovenskú lekársku komoru. Predmetnú sťažnosť je možné adresovať aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


2. Psychologické vyšetrenie za účelom získania psychologického posudku o psychologickej spôsobilosti:

Posudzované osoby sú povinné dostaviť sa na psychologické vyšetrenie k lekárovi v odbore klinická psychológia (klinický psychológ), a to podľa vlastného výberu. Metodika predmetného vyšetrenia nie je stanovená jednotne (hoci v praxi sa spravuje metodickými pokynmi komory) a je vo výlučnej v pôsobnosti daného klinického psychológa, ktorý ju spravidla špecifikuje pre každú konkrétnu posudzovanú osobu samostatne. Spravidla však pozostáva z osobnostných testov, ktoré môžu mať rôzne formy – napr. dotazník, kresba a pod., ako aj výkonnostných testov – napr. testy na reakčný čas a pod.

Držitelia zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) ZZS alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) ZZS sú povinní prvýkrát sa podrobiť posúdeniu psychickej spôsobilosti do 30.04.2012. V prípade, ak tak neurobia, prezumuje sa vyvrátiteľná domnienka straty psychickej spôsobilosti, čo je dôvodom na odňatie zbrojného preukazu.

Záver psychologického vyšetrenia sa zaznamená v psychologickom posudku a do zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby. Ak je posudzovaná osoba podľa záveru psychologického vyšetrenia psychicky nespôsobilá, v zdravotnej dokumentácii posudzovanej osoby sa uvedie aj dôvod takéhoto záveru. Klinický psychológ vydá psychologický posudok v 3 vyhotoveniach; jedno vyhotovenie psychologického posudku je súčasťou zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby a jeho ďalšie dve vyhotovenia sa odovzdajú posudzovanej osobe.

Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia príslušné kontraindikácie, klinický psychológ v závere psychologického vyšetrenia uvedie, že posudzovaná osoba je psychicky spôsobilá na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.

Ak sa psychologickým vyšetrením zistia príslušné kontraindikácie, klinický psychológ v závere psychologického vyšetrenia uvedie, že posudzovaná osoba je psychicky nespôsobilá na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.

Ak je posudzovaná osoba na základe záveru psychologického vyšetrenia uvedeného v jeho psychologickom posudku psychicky nespôsobilá na držanie alebo nosenie zbrane a streliva, možno ďalšie psychologické vyšetrenie vykonať najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vydania psychologického posudku o jeho psychickej nespôsobilosti na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.

Ak klinický psychológ pri psychologickom vyšetrení zistí zmenu psychickej spôsobilosti, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykonania psychologického vyšetrenia oznámiť túto skutočnosť policajnému útvaru. Strata psychickej spôsobilosti je dôvodom na odňatie zbrojného preukazu.

Posudzované osoby sú oprávnené v prípade dôvodného a preukázateľného podozrenia zaujatosti klinického psychológa alebo pokiaľ klinický psychológ nepostupoval v súlade s príslušnými právnymi predpismi a profesijnou etikou podať na psychológa sťažnosť na Slovenskú komoru psychológov alebo na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Dovolili by sme si zdôrazniť, že prípadné disciplinárne, resp. kontrolné konanie vedené zo strany príslušnej komory alebo Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nemá vplyv na skrátenie obligátnej 12-mesačnej doby odo dňa vydania príslušného psychologického posudku, po uplynutí ktorej môže posudzovaná osoba absolvovať ďalšie psychologické vyšetrenie.

Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu:

V súvislosti s povinnosťou posudzovaných osôb absolvovať povinné psychologické vyšetrenie, novelizovaný ZZS zaviedol nasledovné nové povinnosti pre:

a) držiteľov zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) ZZS alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) ZZS:

predložiť na výzvu príslušného orgánu dozoru (okrem zbrojného preukazu, zbrane, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, streliva do tejto zbrane alebo preukazu zbrane) aj doklad o psychickej spôsobilosti nie starší ako 10 rokov,

mať pri manipulácii so zbraňou (okrem zbrojného preukazu a preukazu zbrane) aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako 10 rokov,

b) držiteľov zbrojného preukazu všeobecne:

oznámiť príslušnému policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz, stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti,

odovzdať neplatný zbrojný preukaz a preukaz zbrane policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, a to do 7 dní odo dňa zániku jeho platnosti,

dostaviť sa na výzvu príslušného policajného útvaru na vybavenie záležitostí týkajúcich sa úseku zbraní a streliva.

Od účinnosti poslednej novely ZZS môže držiteľ skupiny B, C, D, E a F zbrojného preukazu prepravovať zbraň a strelivo aj na účely znaleckého posúdenia alebo kontroly zbrane príslušným policajným útvarom.

Držitelia zbrojného preukazu sú v prípade preukázateľného protiprávneho (napr. šikanózneho) konania zo strany príslušníkov Policajného zboru oprávnení podať sťažnosť:

– písomne na adresu Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, Pribinova 2 , 812 72 Bratislava,

– telefonicky na tel. čísle 158 (príp. 112),

– osobne na útvare, kde je policajt zaradený, na ktoromkoľvek útvare PZ, alebo na prokuratúre,

– prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete tu – OZNAMENIE,

 

Útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý vyšetruje protiprávne konania príslušníkov Policajného zboru, je Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V prípade, že došlo zo strany príslušníka Policajného zboru k protiprávnemu (napr. šikanóznemu) konaniu, ste oprávnení si od neho vyžiadať jeho osobné číslo, ktoré uveďte v sťažnosti.