Bilancia a vyhliadky do roku 2017

Drahí členovia, vážení podporovatelia a priaznivci,

zišiel sa rok s rokom, a ako je ešte stále dobrým zvykom, nadišla príležitosť zúčtovať čo uplynulý rok dal, mal dať, vzal a aké sú vyhliadky do roku nového.

Rok 2016 pre nás takmer výlučne vyplnil zápas s návrhom smernice o zbraniach, s ktorým prišla Európska komisia ešte v novembri 2015. O dianí okolo smernice Vás pravidelne informujeme, a preto teraz nie je potrebné zachádzať do podrobností. V roku 2016 sa Európskej komisii nepodarilo to, na čo bola až doteraz zvyknutá. Napriek lžiam a manipuláciám sa EK nepodarilo hladko presadiť drakonické zákazy. Zakazovačom sa však podarilo zjednotiť európsku streleckú verejnosť ako nikdy doposiaľ. Organizácie držiteľov zbraní naprieč EU začali mimoriadne efektívne spolupracovať a lobovať na najvyšších priečkach v prospech držania zbraní pod hlavičkou spoločnej organizácie Firearms United. Som hrdý na to, že Legis Telum bolo už  pri začiatkoch tejto organizácie a je naďalej jej veľmi aktívnou, spoľahlivou  a pevnou súčasťou.

Pre náš organizačný tím aj pre mňa osobne bol rok 2016 mimoriadne náročný. Popri starostiach s domácou agendou (expanzné zbrane, zákon o športe, SOI a pokuty za reklamu zbraní, označovanie zbraní, prednášky, kurzy, stretnutia členov atď.) sme, bez zveličovania, takmer každý deň venovali práci v štruktúrach Firearms United, príprave pozmeňovacích návrhov, lobingu doma a na pôde orgánov EÚ a práci s médiami. Niekoľko krát sme podnikli cestu do Európskeho parlamentu v Bruseli, rokovali sme s hlavnou spravodajkyňou, s europoslancami aj s našimi odporcami z EK a vždy nás potešilo stretnutie s našim Stálym zastúpením pri EU.

Podarilo sa nám nadviazať plodnú spoluprácu so slovenskými a českými europoslancami, ktorí boli ochotní postaviť sa proti nezmyselným zákazom pretláčaným EK a silnými členskými štátmi. Obzvlášť si vážime spoluprácu p. Sulíka a tímu jeho poslaneckej kancelárie, ktorí na pôde EP pre slovenských držiteľov zbraní urobili obrovský kus nedocenenej práce.

Ako iste viete, Slovenská republika bola v druhom polroku 2016 predsedníckou krajinou Rady a negociácie vo vzťahu k zbraňovej smernici prebiehali pod taktovkou našich diplomatov. Sme radi, že v tejto situácii sme si s  našimi zástupcami v Rade našli k sebe cestu. Dovolím si tvrdiť, že aj vďaka nášmu spoločnému úsiliu v procese tzv. trialógov je aktuálne znenie návrhu smernice oproti prvotine EK menej reštriktívne a podarilo sa do textu zakomponovať viacero dôležitých výnimiek. Nie, že by nás výsledok ako taký tešil. To ani náhodou. Aj nateraz výsledný text smernice naďalej považujeme za zlý, absurdný, škodlivý a neprípustný legislatívny diktát.

V marci tohto roku nás čaká konečné schvaľovanie zbraňovej smernice na pôde pléna Európskeho parlamentu. Je žiaľ veľmi pravdepodobné, že smernica bude prijatá a budú nám naoktrojované ďalšie byrokratické obmedzenia našich slobôd aj keby s tým Slovensko nesúhlasilo. Po prijatí smernice bude mať štát 15 mesiacov na prevzatie smernice do národného zákona. Pevne verím, že v tomto implementačnom procese sa podarí negatívne dopady smernice čo najviac okresať. Žiaľ, celý doterajší proces poznamenala nepochopiteľná schizofrénia, kedy naši zástupcovia v EP a diplomati v Rade robia všetko preto, aby dopady smernice na nás boli čo najmenšie, schválené oficiálne stanovisko SR je vytrvalo odmietavé  ale minister vnútra toto úsilie vo výsledku nepochopiteľne neguje a hlasuje za smernicu s veľmi vágnymi výhradami. Musí vedieť, že radikálnym obmedzením držby a zákazom samonabíjacích zbraní, zákazom expanzných zbraní, obmedzením kapacity zásobníkov, de facto zákazom sklopných pažieb a povinnou registráciou vzduchoviek (tento výpočet reštrikcií zďaleka nie je konečný) sa bojuje proti slobode vlastných občanov, nie proti terorizmu!

S napätím sledujeme snahy českého ministerstva vnútra vyhnúť sa implementácii smernice ústavným zákonom a reakciu zakazovačov a etatistov. Budeme sa snažiť presvedčiť aj našich predstaviteľov, že v súčasnej situácii je správne a žiadúce, aby aj ústavný zákon potvrdil prirodzené právo jednotlivca chrániť život, zdravie a majetok za použitia legálne držanej strelnej zbrane, ktorej držba nemôže byť plošne zakázaná. Vôbec nejde o strieľanie teroristov civilmi na uliciach ako to hystericky podsúvajú médiá a mnohí politici. Ide o postavenie občana ako suveréna v slobodnom štáte.

Implementácia smernice do nášho zákona bude mimoriadne náročná už z podstaty veci. Bez kreatívneho prístupu ministerstva a parlamentu nebude možné dosiahnuť súlad novej úpravy s Ústavou SR a nebude možné vyhnúť sa  zhoršeniu bezpečnostnej situácie. Bol by som rád, keby sa pod tlakom verejnosti Slovenská republika podujala tento diktát úplne ignorovať, rovnako ako v prípade núteného prerozdeľovania migrantov. Snáď naši politici konečne pochopia, že masa takmer 170 000 legálnych držiteľov strelných zbraní spolu s rodinnými príslušníkmi predstavuje voličský názor ktorý nemožno ignorovať. Bude však záležať aj na každom z nás, ako hlasno dáme svoj názor najavo.

Okrem implementácie zbraňovej smernice a očakávanej veľkej novelizácie zákona o strelných zbraniach a strelive nás v tomto roku čakajú aj ďalšie legislatívne zmeny. V roku 2017 sa plánuje úprava právnych predpisov o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo. Tieto zmeny považujem za obzvlášť vážne. Zlý technický predpis jedného úradu môže mať vo výsledku nesmierne negatívne plošné dopady na legálnu držbu zbraní. Stačí spomenúť veľmi diskutabilnú novú úpravu znehodnocovania zbraní či úpravy zbraní na expanzné. Snáď v tomto smere bude dostatočný priestor pre odbornú diskusiu bez akýchkoľvek politických tlakov.

S obrovskou nevôľou vnímam snahy niektorých skupín o nadobudnutie zákonného monopolu na vydávanie potvrdení o športovej činnosti pre účely získania zbrojného preukazu sk. E. Nemôžeme pripustiť návrat k takémuto stavu a verím, že nás v tomto názore hlasne podporia aj všetky strelecké organizácie. Strelecký šport na Slovensku sa nesmie ocitnúť  v rukách hŕstky vyvolených.

Aj v tomto roku budeme naďalej plne zapojení do medzinárodnej spolupráce, tak pod hlavičkou Firearms United, ako aj AFEMS. Budeme však pokračovať aj v nelegislatívnych aktivitách. Naďalej bude bežať dlhodobo úspešná séria prednášok o nutnej obrane a krajnej núdzi. Dúfam, že naša nová webstránka, na ktorej Vás mimochodom srdečne vítam, sa Vám bude páčiť a nové funkcionality zlepšia našu vzájomnú komunikáciu a informovanosť.

Niečo pozitívne na záver. Podľa aktuálne zverejnených štatistík PPZ došlo v roku 2016 k zmene dlhodobého trendu a počet nových držiteľov zbrojných preukazov po dlhšej dobe medziročne veľmi mierne vzrástol!

Rád by som poďakoval všetkým našim podporovateľom, partnerom a  sympatizantom za pomoc ktorú nám poskytli v roku 2016 a verím, že nám zachovajú priazeň. Ďakujem nášmu organizačnému tímu za tvrdo odvedenú prácu a želám nám všetkým veľa síl. Budeme ich potrebovať.

JUDr. Boris Draškaba
predseda predstavenstva
Legis Telum