Unijný zákaz olova v mokradiach  (júl 2020)

Ako pravidelne informujeme, Európska komisia s Európskou chemickou agentúrou momentálne pripravujú dva rôzne návrhy na zákaz použitia striel s obsahom olova. Prvým je zákaz použitia striel s obsahom olova v mokradiach a druhým je plošný zákaz použitia striel s obsahom olova na nevojenské účely.

Celounijný zákaz použitia striel s obsahom olova v mokradiach s vysokou pravdepodobnosťou bude prijatý!

Návrh nariadenia EK, ktorým bude vyslovený celounijný zákaz použitia striel s obsahom olova v mokradiach a v ochrannom pásme 100 m okolo mokradí bol prerokovaný na výbore REACH dňa 23.6.2020. Táto agenda u nás patrí do gescie ministerstva hospodárstva. P. Sulík ako súčasný minister hospodárstva dodržal slovo a v tejto veci sa angažoval proti navrhovanému zákazu.

Zástupcovia Slovenskej republiky na zasadnutí výboru prezentovali odmietavé stanovisko a návrh nepodporili z viacerých dôvodov. Navrhovaný zákaz držby streliva s obsahom olova v mokradiach prekračuje rámec nariadenia, je reálne nevymožiteľný a dotkol by sa viac ako tretiny výmery poľovných revírov na Slovensku (vrátane 100 metrových ochranných pásem mokradí). Slovensko trvá na tom, aby vymedzenie zóny mokradí a ochranných pásiem okolo nich bolo ponechané v kompetencii členských štátov a nie stanovované plošne a direktívne z centra. Našu domácu legislatívnu úpravu považujeme za dostatočnú.

Podľa dostupných kuloárnych informácií žiaľ všetko nasvedčuje tomu, že návrh celounijného zákazu použitia striel s obsahom olova v mokradiach podporí až 19 členských štátov. Ostávajúce členské štáty sa buď zdržia alebo budú hlasovať proti.

Boli sme informovaní, že náš minister hospodárstva vydal pokyn, aby Slovenská republika v tejto veci hlasovala PROTI návrhu.

Hlasovanie práve prebieha formou per rollam a bude ukončené 15.7.2020. Očakáva sa, že návrh nepodporia Slovensko, Poľsko, ČR, Maďarsko, Malta, Lotyšsko, Írsko a Bulharsko.

O výsledku Vás budeme ďalej informovať.

Boris Draškaba

Súvisiace články:
https://legistelum.sk/olovo-a-implementacia-smernice-v-2020/
https://legistelum.sk/olovena-dezinformacia/