Štatistiky počtu držiteľov ZP a zbraní

Keďže sa skončil starý rok je vhodné pozrieť sa znova na štatistiky z oblasti strelných zbraní. Zdroj údajov je na oficiálnej stránke Ministerstva vnútra SR. Umožňuje sledovať trend vývoja od roku 2011 (štatistika za rok 2010 obsahuje rovnaké čísla ako rok 2011, zrejme omylom) do konca roku 2016. Ako je to teda s výrokmi typu „Slováci sa vyzbrojujú“? Keďže neúplným informáciám s podsúvaním ich interpretácie mnohými médiami už verí málokto, pozrime sa na čísla v zmysle výroku W. Edwards Deminga “In God we trust, all others bring data.”

Počet držiteľov Zbrojných preukazov

Zbrojný preukaz (ZP) oprávňuje osoby držať zbrane kategórie B a C a na výnimku MV SR aj zakázané zbrane kategórie A. S istou mierou zjednodušenia sa dá povedať, že každá osoba, ktorá na Slovensku vlastní legálne účinnejšiu palnú zbraň, musí byť držiteľom ZP. K 31.12.2016 bolo v SR evidovaných 148.186 držiteľov ZP.

Počet držiteľov ZP v dlhodobom horizonte klesal. Rok 2016 po viacerých rokoch priniesol zastavenie poklesu a akúsi stabilizáciu. Celkovo je možné badať v spoločnosti zmenu vnímania zbraní. Ešte relatívne nedávno bola zbraň považovaná za nevhodnú a vyvolávala skôr negatívne pocity. V posledných rokoch ľudia začínajú zbraň vnímať ako bežnú súčasť fungovania spoločnosti z titulu zabezpečenia ochrany života, zdravia a majetku.

Za posledný rok a pol sa spoločenskou témou stal fenomén ilegálnej imigrácie. V tomto období je možné badať rádovo vyšší záujem obyvateľstva o zbrane za účelom obrany, čo sa prejavuje napríklad zásadne vyššou účasťou na rôznych kurzoch prípravy na ZP. V konečnom dôsledku to ale žiadne zásadné navýšenia počtu držiteľov ZP neprinieslo. Pravdepodobnou príčinou je systém poplatkov, potvrdení a skúšok, ktorý je pred získaním ZP potrebné absolvovať a podstatné percento záujemcov odradí.

Ďalšou zaujímavou oblasťou je počet držiteľov ZP skupiny A. Teda takých, ktorí majú oprávnenie zbraň aj nosiť. V súčasnosti je to 87.165 osôb. Ich počet sa dlhodobo drží na úrovni zhruba 58% zo všetkých držiteľov ZP a kopíruje celkový počet ZP. Dá sa teda povedať, že aj tu po poklese nastala stabilizácia. Keďže sa podmienky pre získanie skupiny A dlhodobo nemenia je tento vývoj logický. Článku so senzačným názvom „pokles počtu zbraní v uliciach sa konečne zastavil“ sa ale asi nedočkáme 🙂 .

Počet legálnych zbraní a ich hlavných častí

Koncom roku 2016 bolo evidovaných 312.167 palných zbraní kategórie A, B alebo C a ich hlavných častí. Toto číslo teda nepredstavuje rovnaký počet streľby schopných zbraní. Keď sa pozrieme na pomerový ukazovateľ počtu legálnych zbraní k počtu obyvateľov tak vidieť, že v rámci Európy patríme na chvost a napríklad v ČR, Rakúsku alebo Nemecku je násobne vyšší.

Za sledované obdobie počet zbraní a hlavných častí vykazuje ustálený trend nárastu v priemere 6% za rok. Posledné počty evidovaných zbraní ukazujú, že zakázaných zbraní kategórie A (napríklad samočinné zbrane) evidovaných na výnimku je 605 kusov (0,2%), kategórie B kam patria aj samonabíjacie zbrane je 129.762 kusov (41,6%) a kategórie C 181.800 kusov (58,2%).

Celkovo je možné skonštatovať, že situácia čo so počtu vydaných  zbrojných preukazov a povoľovania nosenia  je ustálená. Po dlhšej dobe skončil pokles počtu držiteľov ZP. Čo sa týka zbraní nenastalo žiadne enormné vyzbrojovanie, nárast počtov je ustálený. Aj pri stúpajúcom počte zbraní počet trestných činov s nimi súvisiacich  dlhodobo klesá.

Toto je však dnešná situácia. Dlhé roky ustálený a fungujúci systém, ktorý nenarúša vnútornú bezpečnosť  a rešpektuje občianske práva môže chystaná novela smernice EÚ úplne rozbiť. Okrem toho, že by časom došlo k zásadnému zníženiu počtov ZP, množstvo zbraní kategórie B by sa presunulo do kategórie A, alebo rovno do ilegality. To, že by to znamenalo kriminalizáciu a zásadné zvýšenie trestnej činnosti na úseku zbraní a streliva je nepopierateľné.

Ing. Ľudovít Miklánek
člen predstavenstva LT