Smernica EÚ o kontrole zbraní – analýza stavu k 31.1.2017

Vážení priatelia,

ako už možno viete, dňa 26.1.2017 prebehlo hlasovanie parlamentného výboru Európskeho parlamentu IMCO o návrhu Smernice EP a Rady ktorou sa mení Smernica Rady č. 91/477/EEC o kontrole nadobúdania a držby zbraní (smernica) v podobe, v akej bol odsúhlasený koncom roku 2016 v tzv. trialógu, ktorý sa viedol medzi zástupcami Rady, Európskej komisie a Európskeho parlamentu.

Aktuálny stav legislatívneho procesu

Návrh, ktorý vzišiel z trialógu je oproti pôvodnému návrhu EK menej reštriktívny, nakoľko sa pod tlakom organizácií držiteľov zbraní podarilo do jeho textu presadiť viacero výnimiek a vyňať návrhy na konfiškáciu súkromného majetku či likvidáciu kultúrneho dedičstva. Aj výsledná podoba je ale z nášho pohľadu neakceptovateľná.

Výbor IMCO na svojom zasadnutí tento prepracovaný návrh podľa očakávaní schválil pomerom hlasov 25 za, 9 proti a 2 zdržaní. Sme radi, že slovenskí členovia výboru hlasovali proti (p. Sulík) resp. sa zdržali (p. Štefanec).

Nakoľko výbor IMCO návrh smernice podporil, o návrhu bude ďalej rokovať plénum Európskeho parlamentu na svojom zasadnutí dňa 14.3.2017. V rámci rokovania pléna bude možné k tomuto textu podávať pozmeňovacie návrhy, ktoré však musia získať dostatočnú podporu v pléne. Získanie podpory v pléne je otázne. Podľa kuloárnych informácií môže zavážiť dohoda frakcie EPP (Skupina Európskej ľudovej strany) a frakcie SD (Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov) o tom, že tieto dve najsilnejšie zoskupenia podporia text dohodnutý v trialógu a odsúhlasený na výbore IMCO.

Napriek nepriaznivým vyhliadkam sa o získanie podpory v pléne musíme pokúsiť. Text schválený vo výbore IMCO je zlý a na podporu tohoto názoru máme mnohé racionálne argumenty, ktoré by v pléne EP mali zaznieť. Pokiaľ nezvíťazí politický kalkul, mali by byť vypočuté a aspoň čiastočne akceptované.

Firearms United preto aj v spolupráci s Legis Telum pripravilo balík pozmeňovacích návrhov, ktorý je v týchto dňoch za asistencie profesionálnych lobistických kancelárií prerokúvaný s jednotlivými europoslancami, frakciami a ostatnými zúčastnenými legislátormi. Pozmeňovacie návrhy sa týkajú všetkých oblastí, ku ktorým máme aj z pohľadu slovenskej právnej úpravy veľké výhrady a smerujú k:

vylúčeniu navrhovaného zákazu samonabíjacích zbraní ktoré vznikli úpravou zo zbraní samočinných,

vylúčeniu navrhovaného obmedzenia kapacity zásobníkov pre krátke a dlhé zbrane,

vylúčeniu navrhovaného zákazu zbraní vybavených sklopnou, teleskopickou či odnímateľnou pažbou ktoré majú po jej sklopení dĺžku menšiu ako 60cm,

vylúčeniu navrhovaného zrušenia kategórie D,

vylúčeniu navrhovaného zákazu väčšiny expanzných zbraní legálne držaných na Slovensku

precizovaniu výnimiek pre športových strelcov.

Pokiaľ plénum EP akceptuje čo aj len jeden pozmeňovací návrh, v rámci legislatívneho procesu by sa mal zopakovať tzv. trialóg medzi EP, EK a Radou. Ak plénum EP schváli návrh smernice bez zmien, tento text následne formálne schváli Rada čím bude definitívne prijatý a platný. Po prijatí bude text oficiálne publikovaný a nadobudne účinnosť na dvadsiaty deň po publikácii vo vestníku EU. Členské štáty budú mať následne 15 mesiacov na prevzatie smernice do národného právneho poriadku (implementácia).

Sme toho názoru, že Európska komisia nedostatočne preukázala tzv. právny základ návrhu a pri jeho prijatí nie je rešpektovaná ani zásada subsidiarity. Niektoré ustanovenia návrhu sú na hrane práv garantovaných Chartou základných práv EU a aj pri implementácii návrhu do národného práva sa nevyhneme kolízii so základnými ľudskými a občianskymi právami. Očakávame, že výsledkom tohto legislatívneho snaženia bude súdna dohra na národnej aj európskej úrovni.

Znenie návrhu schváleného v trialógu a na výbore IMCO a jeho dopady

Úplné znenie návrhu smernice schváleného v trialógu nájdete na linke uvedenej pod týmto článkom. Nakoľko ide o pomerne náročný právny text písaný v cudzom jazyku a odkazujúci na súčasne platné znenie pôvodnej smernice,  prinášame základný prehľad najzávažnejších zmien oproti súčasne platnému a účinnému zneniu smernice a zákona NRSR č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a ich dopadu na slovenskú právnu úpravu a prax.

Text smernice je delený na preambulu, ktorá obsahuje tzv. recitály a normatívnu časť, ktorá mení jednotlivé ustanovenia pôvodnej smernice. Recitály sú výkladové pravidlá podľa ktorých sa má aplikovať normatívna časť. Členské štáty budú povinné prijať minimálny štandard predpísaný smernicou, môžu však svoju domácu reguláciu upraviť aj omnoho prísnejšie. Predbežne schválený text prináša nasledovné:

Zákazy a obmedzenia

1. Povolenia na držanie zbraní budú povinne pravidelne preverované v intervaloch nie dlhších ako 5 rokov. Doba platnosti zbrojného preukazu sa teda skráti na polovicu a bude najviac 5 rokov. Napriek tomu, že podľa nášho zákona máme zavedený systém priebežného dohľadu nad odbornou aj zdravotnou spôsobilosťou, bezúhonnosťou a spoľahlivosťou držiteľov zbrojných preukazov, náš systém bude preťažovaný týmto byrokratickým opatrením, ktoré zvýši výdavky štátu aj výdavky držiteľov zbrojných preukazov (správne poplatky, náklady zdravotného a psychologického vyšetrenia atď.).

2. Smernica rozširuje zoznam tzv. hlavných častí zbraní. Hlavnými časťami budú: hlaveň, rám, záver, vrchný a spodný rám (odkaz na zbrane s deleným rámom tzv. upper/lover receiver napr. konštrukčný typ AR15), pištoľový záver, valec, závorník a uzamykací blok. Tieto hlavné časti budú ako samostatné objekty považované za zbrane a budú zaradené do rovnakej kategórie ako zbraň, pre ktorú sú určené. V praxi to znamená, že rámy pištolí a pušiek kat. A, B a C, ktoré boli doteraz voľne predajné bude možné nadobudnúť iba na zbrojný preukaz a tie, ktoré sú v držbe bude nutné spätne evidovať ako samostatné zbrane. Enormne sa tým zvýši byrokratické zaťaženie držiteľov zbrojných preukazov, držiteľov zbrojnej licencie a policajného zboru. Hrozí kriminalizácia držiteľov doteraz voľne predajných častí zbraní, ktorí z neznalosti tieto časti po ich zaradení do zoznamu hlavných častí nezaevidujú. Dopustia sa tým trestného činu nedovoleného ozbrojovania nakoľko hlavná časť zbrane sa ako samostatný objekt považuje za zbraň na ktorú je určená.

3. Nabíjacie zariadenia (zásobníky) pre samonabíjaciu zbraň so stredovým zápalom s kapacitou vyššou ako 20 nábojov a pre dlhú zbraň s kapacitou vyššou ako 10 nábojov budú podľa čl. 10 ods. 1 môcť nadobúdať výlučne držitelia výnimky (napr. športoví strelci s osobitnou výnimkou, zberatelia, držitelia zbraní nadobudnutých pred účinnosťou smernice).

4. Povolenie nadobudnúť a povolenie držať zbraň kat. B bude povinne odňaté osobe, u ktorej sa zistí držba nabíjacieho zariadenia (zásobníku), ktoré je možné vložiť do samonabíjacej zbrane so stredovým zápalom alebo do opakovacej zbrane a ktoré má kapacitu viac ako 20 nábojov a v prípade dlhých zbraní má kapacitu viac ako 10 nábojov. Podľa čl. 5 ods. 3 sa táto sankcia nebude vzťahovať na držiteľov výnimky (napr. športoví strelci s osobitnou výnimkou, zberatelia, držitelia zbraní nadobudnutých pred účinnosťou smernice). Zákazom budú postihnuté milióny zásobníkov, ktoré sú v legálnej držbe a ktoré dnes možno nadobúdať bez akýchkoľvek obmedzení. Za držbu zásobníkov, ktoré sú teraz plne legálne, majú byť držitelia zbraní drakonicky postihnutí odňatím zbrojného preukazu. Držitelia zbrojného preukazu, na ktorých sa nebude vzťahovať výnimka tak budú musieť riešiť dilemu či zásobníky zlikvidovať, predať držiteľom výnimiek či držiteľom zbrojnej licencie, odovzdať štátu alebo ich zatajiť aj pod hrozbou sankcie.

5. Rozširuje sa okruh zakázaných zbraní o vybrané skupiny samonabíjacích zbraní. Do kategórie A – zakázané sa pridávajú tieto zbrane:

A6: Samočinné zbrane ktoré boli upravené na samonabíjacie zbrane, s výnimkou zbraní podľa čl. 7(4a). [pozn. – v zmysle výnimky sa zákaz nevzťahuje na takéto zbrane nadobudnuté pred prijatím smernice]

A7: Ktorékoľvek z nasledovných samonabíjacích zbraní so stredovým zápalom:

1. krátke zbrane, ktoré umožňujú vystrelenie viac ako 21 výstrelov bez prebitia, ak je súčasťou takejto zbrane nabíjacie zariadenie s kapacitou prevyšujúcou 20 nábojov alebo ak je do takejto zbrane vložené oddeliteľné nabíjacie zariadenie s kapacitou prevyšujúcou 20 nábojov,

2. dlhé zbrane, ktoré umožňujú vystrelenie viac ako 11 výstrelov bez prebitia, ak je súčasťou takejto zbrane nabíjacie zariadenie s kapacitou prevyšujúcou 10 nábojov alebo ak je do takejto zbrane vložené oddeliteľné nabíjacie zariadenie s kapacitou prevyšujúcou 10 nábojov,

A8: Samonabíjacie dlhé zbrane (tj. zbrane pôvodne určené na výstrel z ramena) ktoré môžu byť skrátené na dĺžku menej ako 60cm bez straty funkčnosti prostredníctvom sklopnej alebo teleskopickej pažby alebo pažby, ktorá môže byť odňatá bez použitia nástrojov.

A8a: Akákoľvek zbraň spadajúca do tejto kategórie [pozn. tj. zbraň kat. A] potom, ako bola upravená pre streľbu nábojkami, irritantmi, inými aktívnymi zložkami alebo pyrotechnickými nábojmi alebo upravená na salutku alebo akustickú zbraň.

Kategória zakázaných zbraní sa rozširuje o populárnu kategóriu samonabíjacích zbraní, ktoré vznikli úpravou zbraní samočinných. Ide v prevažnej miere o ekonomicky dostupné legálne konverzie pôvodne vojenských samočinných zbraní napr. vz 58, AKM, UZI a pod. Tieto zbrane sú na Slovensku v legálnej držbe pomerne dlhú dobu a sú masovo rozšírené. Doterajšia prax preukázala, že v rukách legálnych držiteľov nepredstavujú žiadne bezpečnostné riziko. Tento fakt potvrdzuje aj oficiálne stanovisko PPZ z roku 2015. Smernica ide tieto zbrane v recitáloch opakovane označuje za obzvlášť nebezpečné. Podľa navrhovateľov je nebezpečná zbraň sama o sebe ako neživý objekt a neváhajú tento nezmysel vložiť do právneho predpisu.

Zakázané majú byť zbrane opatrené zásobníkmi s kapacitou vyššou ako 10 resp. 20 nábojov hoci pre tento zákaz nie je žiadny racionálny a praxou podložený dôvod. Podľa recitálu č. 9 samotný fakt, že do zbrane je možné vložiť takýto zásobník nemá vplyv na jej zaradenie do kat. A. Rozhodujúce bude, či je zbraň takýmto zásobníkom skutočne opatrená. Podľa recitálu č. 9a sa tento zákaz nebude vzťahovať na samonabíjacie zbrane s okrajovým zápalom pokiaľ nevznikli úpravou zo zbraní samočinných. Takéto zásobníky sú desaťročia voľne predajné, dokonca aj v režime predaja na diaľku. Zákaz zásobníkov nezníži kriminalitu ani nezvýši bezpečnosť, v neobmedzenej držbe sú ich milióny. Zákaz obmedzí bezúhonného držiteľa zbrane, ktorý tak na obranu života, zdravia a majetku bude nútený použiť zbraň s byrokraticky obmedzeným počtom nábojov. Pre bežného držiteľa prakticky nebude možné získať výnimku z tohto zákazu na účely nosenia zbrane na ochranu osoby a majetku. Zákaz zásobníkov s nadlimitnou kapacitou tak priamo favorizuje kriminálne živly.

Na zakázané zbrane kat. A6 a A7 sa bude vzťahovať sústava výnimiek pre športových strelcov, ktorých získanie ale bude náročné. Zbrane kat. A8 a A8a bude možné nadobudnúť výlučne na osobitnú výnimku napr. ako zberateľ. Športoví strelci nebudú mať možnosť získať výnimku na zbraň so sklopnou či teleskopickou pažbou ak sa jej použitím celková dĺžka môže zbrane skráti na menej ako 60cm. Bez racionálneho a logického zdôvodnenia.

V podmienkach Slovenskej republiky považujeme za obzvlášť kritickú novú kategóriu A8a. Do tejto kategórie zakázaných zbraní bude spadať prevažná väčšina dlhých expanzných zbraní, ktoré sú voľne predajné osobám starším ako 18 rokov a podliehajú iba evidenčnej povinnosti (expanzné úpravy pušiek, guľometov a samopalov v hojnom počte používané napr. pri ukážkach historických bojových stretnutí). Na Slovensku sú v legálnej držbe desiatky tisíc takýchto zbraní a na ich nadobudnutie nie je potrebný zbrojný preukaz ani nákupné povolenie.  Na držbu takýchto zbraní získaných pred účinnosťou smernice sa ani nemá vzťahovať tzv. grandfatheringová doložka (tj. výnimka pre držiteľov zbraní nadobudnutých pred účinnosťou smernice). Tieto dnes voľne predajné zbrane majú byť úplne zakázané a tisíce ich držiteľov budú nútené buď zbrane odovzdať alebo získať zbrojný preukaz a osobitnú výnimku ministerstva. Podľa realistických predpokladov za takýchto podmienok drvivá väčšina týchto zbraní prejde do ilegality čo zásadným spôsobom zhorší bezpečnostnú situáciu a posilní nelegálny trh so zbraňami. Predpokladáme zásadne negatívny dopad na kluby vojenskej histórie, ktoré nebudú môcť pri ukážkach používať autentické historické originály ale v mene bezpečnosti budú nútené používať rôzne napodobeniny.

Sme toho názoru, že zákaz by sa prinajmenšom nemal vzťahovať na expanzné zbrane ktoré sú už v legálnej držbe a boli zaevidované na základe novely zákona NRSR č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach  a strelive. Rovnako by nemala byť uložená povinnosť dodatočnej spätnej úpravy či deaktivácie týchto zbraní. V opačnom prípade máme vážne obavy z porušenia základných práv garantovaných Ústavou SR.

6.   Kategória B – zbrane podliehajúce povoleniu (v podmienkach SR nutný zbrojný preukaz a nákupné povolenie) sa mení. Z pohľadu slovenskej úpravy je dôležité rozšírenie o novú kat. B6c:

B6c: Akákoľvek zbraň spadajúca do tejto kategórie [pozn. tj. zbraň kat. B] potom, ako bola upravená pre streľbu nábojkami, irritantmi, inými aktívnymi zložkami alebo pyrotechnickými nábojmi alebo upravená na salutku alebo akustickú zbraň.

Do tejto kategórie budú zahrnuté napr. všetky expanzné zbrane, ktoré vznikli úpravou zbraní kat. B, ako napr. expanzné samonabíjacie guľovnice (SKS, Garand) a pištole. Ich držitelia budú musieť získať zbrojný preukaz alebo zbrane previesť či odovzdať. Aj v tomto prípade je reálny masový presun takýchto zbraní do ilegality, rozšírenie ilegálneho trhu a drastický dopad na historický reenacting.

7.  Kategória C – zbrane podliehajúce ohláseniu (v podmienkach SR nutný zbrojný preukaz) sa mení a dopĺňa o nové položky:

C5: Akákoľvek zbraň spadajúca do tejto kategórie [pozn. Tj. zbraň kat. C] potom, ako bola upravená pre streľbu nábojkami, irritantmi, inými aktívnymi zložkami alebo pyrotechnickými nábojmi alebo upravená na salutku alebo akustickú zbraň.

C6: Zbrane z kategórií A, B a C, ktoré boli znehodnotené v súlade s Nariadením (EU) 2015/2403 o znehodnocovaní zbraní.

Pokiaľ v podmienkach SR nedôjde k adekvátnej zmene zákona, tieto zbrane bude môcť mať v legálnej držbe iba držiteľ zbrojného preukazu. Predpokladáme, že dôjde k vytvoreniu osobitnej podkategórie ako je to v súčasnosti pri expanzných zbraniach. Tieto zbrane budú podliehať evidenčnej povinnosti bez nutnosti byť držiteľom zbrojného preukazu. Zvýši sa tým však neúmerne byrokratické zaťaženie občanov aj štátu. Zbrane znehodnotené podľa novej právnej úpravy sú dôsledne znefunkčnené a znehodnotenie podlieha kontrole. Nie je preto dôvod zaťažovať štát ani držiteľa takejto zbrane evidenčnou povinnosťou. Predpokladáme, že prevažná väčšina držiteľov týchto zbraní sa evidenčnej povinnosti úmyselne alebo z neznalosti vyhne a bude tak kriminalizovaná.

8.  Ruší sa kat. D. Zaradenie niektorých zbraní pôvodne vedených v kat. D sa tým stáva nejasné. Vo väčšine prípadov budú preradené do kat. A, B alebo C a na niektoré sa smernica nebude vzťahovať vôbec. Expanzné zbrane ktoré vznikli úpravou ostrých zbraní budú zaradené do kat. A, B a C podľa kategórie pôvodnej zbrane. To isté sa týka aj funkčných replík historických zbraní. Originálne historické zbrane budú v zásade kategorizované podľa národnej úpravy resp. budú spod smernice vyňaté. Smernica sa tiež nebude vzťahovať na tzv. „airsoft devices“ (recitál č. 13b), nie je však zrejmé, či sa táto výnimka bude vzťahovať aj na plynové zbrane (vzduchovky), ktoré by inak mohli byť spolu s jednovýstrelovými predovkami aj zaradené do kat. C, a to v ohlasovacom režime bez nutnosti nadobudnúť zbrojný preukaz.

Výnimky

1. Smernica počíta s možnosťou udelenia výnimky na nadobudnutie zbrane, hlavnej časti zbrane a streliva Avo výnimočných individuálnych prípadoch na účely ochrany kritickej infraštruktúry, obchodnej prepravy, ochrany konvojov, citlivých priestorov, národnej bezpečnosti, vzdelávania, kultúrnych aktivít, výskumu a zachovávania historického dedičstva. Za týmto účelom môže byť výnimka udelená najmä zberateľommúzeámdržiteľom zbrojnej licencie (podľa smernice dealeri a brokeri).

2. Členský štát môže udeliť športovému strelcovi výnimku na nadobudnutie a držbu samonabíjacej zbrane zaradenej do kategórie A6 a A7 za splnenia nasledovných podmienok (čl. 6 ods 3c):

a) uspokojivý výsledok preverovania splnenia podmienok podľa čl. 5 ods. 2 (tj. bezúhonnosť, spoľahlivosť, odborná spôsobilosť, zdravotná a psychická spôsobilosť)

b) poskytnutie dôkazu, že športový strelec sa aktívne pripravuje alebo zúčastňuje na streleckých súťažiach uznaných oficiálnou športovou streleckou organizáciou členského štátu alebo oficiálne uznanou medzinárodnou športovou streleckou federáciou a

c) potvrdenie od oficiálne uznanej športovej streleckej organizácie potvrdzujúce, že:

– športový strelec je členom streleckého klubu a pravidelne sa v klube venoval športovej streľbe po dobu viac ako 12 mesiacov a

– zbraň spĺňa požiadavky predpísané pre streleckú disciplínu uznanú medzinárodnou a oficiálne uznanou športovou streleckou federáciou.

Takto koncipovaná výnimka, viazaná na predpisy nedefinovanej medzinárodnej a oficiálne uznanej športovej streleckej federácie je podľa nás v rozpore s Chartou základných práv EU. Výkon športovej činnosti má byť viazaný na povinné združovanie sa po minimálne stanovenú dobu a de facto zastrešený medzinárodnou organizáciou čo je podľa nás na hrane ústavnosti. Ide o bariéru, ktorá bude brániť výkonu športovej činnosti. Zákonodarca dáva na nezmyselný zákaz samonabíjacích zbraní náplasť v podobe pochybnej výnimky, ktorá môže byť ťažko dosiahnuteľná.

3. Športoví strelci, ktorí získajú výnimku na nadobudnutie a držbu zbrane kat. A6 a A7 budú môcť nadobúdať a držať aj zásobníky do týchto zbraní s kapacitou vyššou ako 20 nábojov resp. vyššou ako 10 nábojov pri dlhých zbraniach (čl. 10 ods. 1). Nebudú však môcť nadobúdať zbrane kat. A8, tj. zbrane so sklopnou či teleskopickou pažbou a pažbou odnímateľnou bez použitia nástrojov ak sa jej použitím celková dĺžka zbrane skráti na menej než 60cm pri zachovaní funkčnosti.

Grandfatheringová doložka

Pôvodný návrh smernice predložený Európskou komisiou počítal s tým, že zákazy sa budú paušálne a bez výnimky vzťahovať aj na zbrane, ktoré sú v súčasnosti v legálnej držbe. Zbrane, na ktoré sa majú vzťahovať nové zákazy mali byť skonfiškované a zničené. Tento stav sa podarilo čiastočne zvrátiť prijatím horeuvedených výnimiek pre zberateľov, múzeá a športových strelcov, ako aj prijatím tzv. grandfatheringovej doložky (čl. 7 ods. 4a) v podobe výnimky pre držiteľov zbraní legálne nadobudnutých a zaevidovaných pred účinnosťou smernice.

Grandfatheringová doložka udeľuje výnimku  z nových zákazov pre zbrane nadobudnuté pred účinnosťou smernice a ich držiteľov:

„Členské štáty môžu potvrdiť povolenia pre samonabíjacie zbrane zaradené pod bodom 6, 7 a 8 kategórie A pre zbraň, ktorá bola zaradená do kategórie B podľa Prílohy I Smernice v znení Smernice 2008/51/EC a v súlade so zákonom nadobudnuté a zaevidované pred [dňom účinnosti smernice] a obnoviť a predĺžiť tieto povolenia za dodržania ostatných podmienok uložených touto Smernicou a môžu tiež povoliť nadobúdanie týchto zbraní inými osobami ktoré majú vydané povolenia členským štátom v súlade s touto Smernicou.“

Doložka je vítané obmedzenie zákazu, nie je však úplná a dostatočná. Neobsahuje výnimku pre expanzné zbrane, ktoré vznikli úpravou zbraní samočinných. Takéto expanzné zbrane sú nateraz zaradené v kat. D a nie v kat. B a po novelizácii smernice budú zaradené do kat. A8a. S otázkou zákazu expanzných zbraní už legálne držaných sa bude nutné náležite vysporiadať pri implementácii.

Pokiaľ bude doložka plne prevzatá do nášho zákona a bude vskutku aplikovaná na prospech našich legálnych držiteľov zbraní, v praxi bude naďalej možné za dnes platných podmienok držať, prevádzať a nadobúdať po novom zakázané zbrane novej kategórie A6, A7 a A8 legálne nadobudnuté a zaevidované do dňa účinnosti smernice. Rovnako bude možné naďalej držať pôvodne nadobudnuté zásobníky k týmto zbraniam bez ohľadu na ich kapacitu.

Držiteľ zbrojného preukazu, ktorý do rozhodného dátumu legálne nadobudne a zaeviduje napr. dlhú samonabíjaciu zbraň upravenú zo samočinnej a ktorej dĺžka je po sklopení pažby menšia ako 60cm a nadobudne k nej zásobníky na 30 nábojov (napr. vz58 compact alebo UZI), bude si môcť zbraň aj zásobníky ponechať v legálnej držbe bez nových obmedzení a bude môcť zbraň aj ďalej previesť na nového nadobúdateľa. Tieto zbrane nadobudnuté a zaevidované podľa „starého“ predpisu by tak malo byť možné ďalej nadobúdať bez nutnosti získania výnimky, ich cena však vzhľadom na tieto okolnosti raketovo stúpne. Na takéto zbrane, ktoré neboli nikdy nadobudnuté a zaevidované podľa „starého“ predpisu, sa bude v plnom rozsahu vzťahovať zákaz a bude možné ich nadobudnúť iba na základe výnimky. Ako uvádzame vyššie, na zbrane so sklopnou pažbou (nová kat. A8) sa pritom výnimka pre športových strelcov ani vzťahovať nebude. Kto bude príliš dlho odkladať nákup samonabíjacích zbraní a zásobníkov môže to neskôr oľutovať. Upozorňujeme, že smernica nateraz stanovuje hraničný časový okamih pre výnimku na deň účinnosti smernice samotnej a nie až na deň jej prevzatia do národného právneho poriadku.

Značenie zbraní

Smernica ukladá nové povinnosti pri značení zbraní a ich hlavných častí. Európska komisia vydá jednotný predpis, ktorý uvedie ďalšie podrobnosti. Značenie má byť vyhotovené na všetkých hlavných častiach, pričom zoznam hlavných častí sa rozširuje. Z estetického hľadiska tým utrpia mnohé exempláre, tieto povinnosti by sa však mali iba v obmedzenej miere vzťahovať na zberateľské kusy a historické zbrane.

Európsky zbrojný pas

Ustanovenia o európskom zbrojnom pase boli precizované a počítajú so zbraňami kat. A, B a C tak, aby sa reflektovali nové zákazy a výnimky. Dôvodom na vydanie pasu má byť aj historický re-enactment vo vzťahu ku zbraniam kat. C. Nebude potrebné získať predchádzajúce povolenie cudzieho štátu v prípade prepravy zbraní vedených v pase na účely lovu, historického re-enactingu, športovej streľby ak je preukázaný dôvod cesty. To neplatí, pokiaľ štát informuje štát držiteľa pasu, že prepravu takýchto zbraní zakázal alebo ju podmienil osobitným povolením.

Ostatné

Podľa čl. 2 ods. 1 touto smernicou vyslovene nemajú byť dotknuté národné úpravy nosenia zbraní na osobnú ochranu, držania zbraní na lovecké účely a šport pokiaľ sa budú používať zbrane legálne nadobudnuté a držané v súlade so smernicou. Toto ustanovenie je ale popierajú zákazy vyslovené smernicou, ktoré sťažujú výkon športovej činnosti a prinášajú obmedzenia kapacity zásobníkov zbraní legálne nosených na ochranu osoby a majetku.

Smernica ponecháva na členské štáty, či budú podmieňovať povoľovanie držby zbraní aj povinnou kontrolou zdravotnej a psychickej spôsobilosti pri prvej žiadosti o vydanie povolenia, pokiaľ má štát zavedený systém priebežnej kontroly (Recitál 7a, článok 5 ods. 2). Nič teda nebude brániť zrušeniu povinných psychotestov a ich náhrade inou vhodnou formou kontroly spôsobilosti žiadateľa o zbrojný preukaz a držiteľa zbrojného preukazu, resp. návratu k nepovinným psychotestom tak, ako sme ich mali v našom zákone upravené pred rokom 2011.

Smernica prináša inštitút dealera a brokera, ktorých obdobou v našom  zákone je držiteľ zbrojnej licencie. Činnosť dealera by mala pokrývať výrobu a úpravu zbraní, hlavných častí a streliva. V zmysle recitálu č. 6a by však pod licencovanú činnosť dealera nemali spadať nekomerčné súkromné činnosti ako napr. domáce prebíjanie streliva pre vlastnú potrebu a úprava zbraní a ich hlavných častí, ktorej výsledkom nebude zmena kategorizácie zbrane. Domáce prebíjanie a domáce úpravy ako výmena mieridiel a pod. by tak mali ostať povolené bez nutnosti získať zbrojnú licenciu. Dealer a broker bude môcť odmietnuť predať strelivo alebo jeho komponenty, ak požadovaná transakcia bude podozrivá vzhľadom na jej rozsah a povahu. V takom prípade bude mať povinnosť takúto skutočnosť nahlásiť príslušnému orgánu. Za podozrivú transakciu sa bude považovať napr. nákup streliva v počte neprimeranom predpokladanému súkromnému využitiu, nákup streliva za hotovosť ak sa kupujúci odmietne identifikovať, alebo ak kupujúci zjavne nebude spôsobilý so strelivom riadne nakladať. V našich podmienkach teda môžu byť ohrozené obľúbené hromadné súkromné nákupy streliva.

Smernica prináša nové rozsiahlejšie požiadavky na výmenu informácií medzi členskými štátmi a vedenie elektronickej evidencie zbraní a ich držiteľov. Počíta sa so systémom elektronických hlásení prevodov zbraní a ich hlavných častí, do ktorého majú mať priamy prístup držitelia zbrojných licencií. Pravdepodobne sa tak nevyhneme dlho odkladanému prechodu na nový on line elektronický systém evidencie ktorý bude mať dokonalý prehľad o držiteľoch zbraní, zbraniach a ich prevodoch, vydaných výnimkách, nákupných povoleniach atď. So značnou nevôľou vnímame fakt, že Európska komisia v recitáli č. 14 nepriamo požaduje vstup do tohto systému, pričom na seba ďalej deleguje vydanie jednotného predpisu pre systém vzájomnej výmeny informácií o vydaných povoleniach a odmietnutých žiadostiach medzi členskými štátmi. Cudzia mocnosť tým získa detailný on line prehľad o legálnych zbraniach a ich držiteľoch na Slovensku. Netvárme sa, že takýto výpredaj citlivých informácií o bezúhonných občanoch je v súlade s našimi národnými záujmami a nemôže v prípade zneužitia potenciálne ohroziť bezpečnosť občanov alebo priamo štátu.

Európska komisia bude poverená prepracovaním jednotného predpisu na znehodnocovanie zbraní a vydaním jednotného predpisu stanovujúceho požiadavky na poplašné a signálne zbrane.

Smernica nadobudne platnosť schválením Európskym parlamentom a Radou a účinnosť na dvadsiaty deň od jej publikovania vo vestníku EU. Členské štáty budú následne povinné jej ustanovenia prevziať do národného práva v lehote 15 mesiacov s výnimkou vybraných ustanovení týkajúcich sa držiteľov zbrojných licencií a informačného systému vedenia elektronickej evidencie, ktoré prevezmú v lehote 30 mesiacov.

Záver

Ako uvádzame vyššie, smernica pravdepodobne bude prijatá v horeuvedenom rozsahu v dôsledku čoho bude Slovenská republika povinná výrazným spôsobom obmedziť práva svojich občanov. Pokračujeme v snahách o zvrátenie tohto stavu na pôde Európskeho parlamentu, realisticky sa pripravujeme aj na očakávaný proces implementácie nových pravidiel, ktoré nám budú nadiktované zo strany EU. V procese implementácie budeme apelovať na našich zástupcov aby tento diktát neakceptovali alebo prinajmenšom hľadali cesty ako zmierniť jeho negatívne dopady na občanov a bezpečnostnú situáciu. Podpora našej verejnosti bude v tomto procese kľúčová.

Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok. Radi ich zodpovieme.

 

JUDr. Boris Draškaba,

predseda predstavenstva Legis Telum

Prílohy:

Článok vo formáte PDF

Text návrhu smernice schválný v tiralógu a výborom IMCO