Rozsudok a čo príde po ňom

Vážení priatelia,

ako sme Vás už informovali na našom profile na Facebooku, Súdny dvor Európskej Únie dňa 3.12.2019 vyniesol rozsudok, ktorým v celom rozsahu zamietol žalobu Českej republiky o určenie neplatnosti (proti)zbraňovej Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/ 477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. ČR podala žalobu 9. augusta 2017.

Okrem množstva iných zásadných obmedzení práv legálnych držiteľov zbraní, napadnutá smernica pod zámienkou boja proti terorizmu zakazuje vybrané typy samonabíjacích zbraní a expanzných zbraní a obmedzuje kapacitu zásobníkov dlhých a krátkych zbraní.

Členské štáty EU majú povinnosť prevziať ustanovenia smernice do národného práva najneskôr do 14. septembra 2018. To už bolo, ale napriek tomu nie je vzhľadom na „kvalitu“ smernice proces jej preberania do národného práva vo väčšine členských štátov ukončený. Slovensko nie je výnimkou. Nám sa tento rok podarilo dosiahnuť zásadnú zmenu. Pôvodne veľmi reštriktívny návrh novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorou sa má smernica prevziať, sa nám v rozporovom konaní vedenom MVSR podarilo v lete upraviť tak, aby v čo najširšej miere využíval výnimky a mantinely dané pre členské štáty smernicou (napr. tzv. grandfathering – viď. čl. 7 ods. 4a smernice) a odstránil aj niektoré problematické ustanovenia súčasného znenia zákona. Tento návrh už ale do parlamentných volieb nebude predložený na prerokovanie vládou ani NRSR. Čo príde po voľbách dnes nevie nik a osud prepracovaného návrhu je neistý. Vzhľadom na ustanovenie čl. 7 ods. 2 Ústavy SR je žiaľ nepravdepodobné, že budúca garnitúra implementáciu smernice do nášho zákona úplne odmietne. Ústavou má zviazané ruky. Bude teda pokračovať zápas o schválenie takej novely zákona, ktorá nás obmedzí na právach čo najmenej. Výsledky parlamentných volieb budú v tomto smere kľúčové.

Vráťme sa ale k žalobe ČR voči smernici. Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia žalobcu nájdete v priložených dokumentoch, rovnako aj samotný rozsudok Súdneho dvora s odôvodnením.

Nečakajte prosím od nás zverejnenie podrobnej analýzy rozsudku. Bolo by to zbytočné. Závery sú jednoznačné. Smernica je platná. Smernica sa musí prevziať do národného práva. Európsky parlament a Rada môžu na návrh Európskej komisie v zásade zakázať akýkoľvek legálne držaný predmet, ktorý budú považovať za nebezpečný. Rozsudok Súdneho dvora je pre mňa ako advokáta veľmi ťažké čítanie. Vnímam ho ako zásadne arbitrárny a vadný vo výroku aj v odôvodnení, plný demagógie a výslovných neprávd. Veď posúďte sami.

Budúci rok žiaľ nebude len o zápase o podobu novely zákona o strelných zbraniach a strelive. Európska komisia predstaví konkrétnu legislatívnu podobu návrhu plošného zákazu streliva s obsahom olova v strelách. Tento zákaz bude uložený nariadením, ktoré má tzv. priamy účinok a na rozdiel od smerníc je pre občanov SR ihneď záväzné. Viac nájdete v našich článkoch ohľadne tejto témy.

Spolu s vami si neustále kladiem otázku, kde sme sa to opäť ocitli a kam to celé smeruje… Ideme ďalej.

JUDr. Boris Draškaba
podpredseda predstavenstva

Prílohy:
Rozsudok Súdneho dvora EU: na stiahnutie TU
Tlačová správa Súdneho dvora EU: na stiahnutie TU
Smernica EP a Rady 2017/853: na stiahnutie TU
Žaloba ČR, oznámenie: na stiahnutie TU