Zaevidovanie zbrane PDF Tlačiť

 

Podľa zákona č.190/2003 o zbraniach a strelive § 37 podliehajú zbrane kategórie A, B, C a podľa §7 ods.1 písm. d aj zbrane kategórie D, (ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B alebo kategórie C) evidenčnej povinnosti. Zbrane eviduje policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz. Dokladom o zaevidovaní zbrane je preukaz zbrane.

§ 37(1) Každá zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C a zbraň kategórie D podľa §7 ods.1 písm. d musí byť zaevidovaná; táto povinnosť sa nevzťahuje na zakázané strelivo.(2) Zaevidovanie zbrane uvedenej v odseku 1 vykoná policajný útvar po predložení potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu a zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo po ohlásení nadobudnutia vlastníctva (§ 12 ods. 2) a predložení zbrane kategórie C a D podľa §7 ods.1 písm. d. Dokladom o zaevidovaní zbrane je preukaz zbrane, ktorý je verejnou listinou. Vzor preukazu zbrane je uvedený dole.

 

Vzor preukazu zbrane - Predná strana

 

 

Vzor preukazu zbrane - Zadná strana

 

 

 

(3) Policajný útvar nezaeviduje zbraň a nevydá preukaz zbrane, ak ide o zbraň

a) ktorá nie je označená krajinou pôvodu alebo nie je označená výrobnou značkou; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely a na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom,

b) ktorá nie je opatrená výrobným číslom; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely,

c) podliehajúcu overovaniu podľa osobitného predpisu, ak nie je označená skúšobnou značkou; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely,

d) kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, ktorú fyzická osoba alebo právnická osoba nie je oprávnená podľa tohto zákona držať alebo nosiť, alebo

e) ktorej vlastník nemôže preukázať spôsob zákonného nadobudnutia jej vlastníctva.

 

(4) Ak zbraň z akéhokoľvek dôvodu nemá výrobné číslo, autorizovaná osoba môže na základe požiadavky vlastníka zbrane a odporúčania ministerstva prideliť zbrani evidenčné číslo, ktoré na účely tohto zákona nahrádza výrobné číslo.

 

(5) Zbraň, na ktorú nebol pre niektorý z dôvodov uvedených v odseku 3 vydaný preukaz zbrane, je jej držiteľ povinný odovzdať policajnému útvaru príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby, miesta podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídla právnickej osoby do úschovy.

 

(6) Povinnosť zaevidovať zbraň na policajnom útvare sa nevzťahuje na držiteľa skupiny A, skupiny B a skupiny C zbrojnej licencie, ak ide o zbraň, ktorá je predmetom podnikania na úseku zbraní a streliva.

 

Hľadaj na Legis Telum

Naši partneri


Reklamný prúžok

Prítomnosť

Máme online 877 hostí 

Nájdete nás na:

Legis Telum Template by Ahadesign Prevádzkované na Joomla!