Výmena zbrojných preukazov

Vážení držitelia zbrojných preukazov,
dovoľujeme si vás upozorniť, aby ste si skontrolovali dátum ukončenia platnosti vašich preukazov. Pred 10 rokmi sa začala výmena starých preukazov za tie dnešné – zalaminované. Od nového roka sa začne výmena preukazov týkať v jednotlivých okresoch rádove desiatok občanov každý mesiac. Čo je pre vás dôležité, tento proces musíte začať minimálne 30 dní vopred:

 

 

Zákon 190/2003 o zbraniach a strelive

§ 24

Nový zbrojný preukaz

 

(1) Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa podáva najneskôr 30 dní pred
skončením platnosti zbrojného preukazu.

 

(2) Na konanie o vydaní nového zbrojného preukazu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s
tým, že sa preukázanie odbornej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti nevyžaduje, ak
tento zákon neustanovuje inak. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný
útvar hodnotí zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo, bezúhonnosť a
spoľahlivosť žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu a odôvodnenie potreby
naďalej držať alebo nosiť zbraň a strelivo. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu
držiteľovi skupiny A zbrojného preukazu alebo držiteľovi skupiny C zbrojného preukazu,
ktorý má vydaný zbrojný preukaz na výkon zamestnania, policajný útvar hodnotí aj
psychickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

 

Čiže ak platnosť vášho preukazu končí teoreticky 1.1.2014, tak je potrebné, aby ste 1.12.2013 navštívili oddelenie zbraní a streliva, kam príslušíte. Ako je možné čítať v citácii zákona, súčasťou výmeny sú úspešne absolvované psychotesty, zdravotná prehliadka a odôvodnenie potreby naďalej držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Legis Telum

Dovoľujeme si vás zároveň vyzvať, aby ste sa zúčastnili krátkej ankety o zbraňovej amnestii:

https://docs.google.com/forms/d/1L7YlcN0D69Kebij1xHOp_3HmAjtmWCVSKFFmtkoc2DU/viewform

 

A rovnako si vám dovoľujeme pripomenúť našu aplikáciu pre platnosť dokladov:

http://www.legistelum.sk/component/content/article/258-platnost-dokladov