Úschova zbrane PDF Tlačiť

 

Každý z Vás sa môže dostať do situácie, keď nebude môcť zobrať svoju zbraň spolu so sebou na dlhšiu dobu do zahraničia, alebo zbraň zdedíte po príbuzných, ale nemáte ešte zbrojný preukaz a pod. Je dôležité si uvedomiť, že policajný útvar Vám v takom prípade môže pomôcť vo forme úschovy zbrane na policajnom útvare.§ 39

 

(1) Policajný útvar zoberie do úschovy zbraň a strelivo predloženú podľa § 10 ods. 3, § 11 ods. 6, § 12 ods. 2, § 28 ods. 1 písm. g), § 35 ods. 1 písm. o), § 37 ods. 5, § 42 ods. 3, § 54 ods. 3 a § 59, o čom vydá potvrdenie.

(2) Orgány, ktoré v trestnom konaní alebo v konaní o priestupku rozhodnú o tom, ako sa má so zbraňou a strelivom naložiť, zašlú do siedmich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí kópiu týchto rozhodnutí policajnému útvaru.

(3) Súd, ktorý vedie konanie o dedičstve, oznámi do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve policajnému útvaru, kto sa podľa výsledku dedičského konania stal vlastníkom zbrane alebo streliva.

(4) Zbraň a strelivo, ktoré sa na základe právoplatného rozhodnutia orgánov podľa odsekov 2 až 4 stanú vlastníctvom štátu, spravuje ministerstvo.

 

 

Hľadaj na Legis Telum

Naši partneri


Reklamný prúžok

Prítomnosť

Máme online 883 hostí 

Nájdete nás na:

Legis Telum Template by Ahadesign Prevádzkované na Joomla!