Uhrali sme pat

Vážení priatelia,

Národná rada nám schválila novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Plénum schválilo text takmer v rovnakej podobe, ako ho do parlamentu predložila vláda a vládou schválené znenie zodpovedalo výsledku rozporového konania ktoré viedlo Ministerstvo vnútra so zástupcami rezortov ako aj s nami ako zástupcami verejnosti.

Novela bola prijatá na základe dlhodobých veľmi negatívnych skúseností so zneužívaním a ilegálnymi úpravami expanzných zbraní pochádzajúcich zo Slovenska, a to tak u nás ako aj v zahraničí. Nemálo dotknutých volalo po absolútnom plošnom zákaze, tlak zahraničia sa stupňoval… Vzhľadom na dané okolnosti sa dá povedať, že sa nám podarilo uhrať prijateľnú remízu, hoci dôvodov na radosť veľa nie je. V budúcnosti sa predpokladá buď rozsiahla novelizácia zákona alebo prijímanie úplne nového zákona o str. zbraniach a strelive ktorý má nahradiť ten súčasný. Teší nás preto, že sa nám opäť potvrdilo že zástupcovia ministerstva a PPZ majú záujem o vecnú a odbornú diskusiu k problematike zbraní a streliva a nateraz panuje zhoda o potrebe vrátiť sa k niektorým témam, ktoré teraz nebolo možné uzavrieť.
Novela prináša viacero podstatných zmien. Samozrejme najdôležitejšou z nich je regulácia nadobúdania a vývozu expanzných zbraní.  Sme radi že aj vďaka našej aktivite sa však regulácia expanzných zbraní nebude vzťahovať paušálne na všetky expanzné zbrane ale len na tie, ktoré vznikli úpravou zo zbraní kat. A, B a C.  Držiteľ expanznej zbrane ktorá vznikla úpravou zo zbrane kat. A, B alebo C bude musieť takúto zbraň spätne zaevidovať najneskôr do konca roku 2015. Na expanznú zbraň teda nebudete potrebovať zbrojný preukaz. Novela však vyslovuje zákaz uzatvárania zmlúv o predaji zbrane na diaľku medzi držiteľom zbrojnej licencie a fyzickou osobou.
Novinkou je podrobnejšia úprava podmienok zaistenia zbrane. Výsledkom diskusie s gestorom však je to, že oproti pôvodnému legislatívnemu návrhu budú lepšie vyvážené oprávnenia a povinnosti polície vo vzťahu k držiteľovi legálnej zbrane. Predbežné zaistenie tak nebude môcť trvať “večne” len z dôvodu pasivity policajta ale bude limitované lehotou v ktorej musí polícia konať. Podmienky odňatia ZP v dôsledku spáchania priestupku na úseku zbraní a streliva budú na náš návrh transparentnejšie.

Sme veľmi radi že sa podarilo eliminovať tlaky ziskuchtivcov na skrátenie doby platnosti zbrojného preukazu na päť rokov a doplnenie povinnosti pre všetkých držiteľov zbrojného preukazu podrobiť sa každých päť rokov posúdeniu psychickej spôsobilosti. Poslancami avizované pozmeňovacie návrhy smerujúce k prísnej regulácii činnosti streleckých organizácii po tlaku odbornej aj laickej verejnosti nakoniec neboli podané.

V súčasnosti očakávame avizovaný nový predpis regulujúci podmienky výroby expanzných zbraní.

Podrobnú analýzu novej úpravy zákona vám na našich stránkach prinesieme v čo najkratšom čase.

Opätovne ďakujeme všetkým za podporu.

S pozdravom,

Dr. Boris Draškaba
predseda predstavenstva