Nákup zbraní a streliva PDF Tlačiť

 

Nadobudnutie zbrane a streliva podrobne rozoberá zákon č.190/2003 o zbraniach a strelive vo svojej tretej časti. Zbrane kategórie A je možné nadobúdať len po udelení výnimky. Na zbraň kategórie B je potrebné nákupné povolenie. Na zbraň kategórie C nie je potrebné nákupné povolenie, ale je potrebné zbraň kategórie C zaevidovať, pretože zbrane kategórie C podliehajú evidenčnej povinnosti. Zbrane kategórie D nepodliehajú povoľovaciemu konaniu ani evidenčnej povinnosti s výnimkou zbraní v §7 ods.1 písm. D.

§ 8(1) Zbraň kategórie A je zakázané nadobudnúť do vlastníctva, držať alebo nosiť, ak tento zákon neustanovuje inak.

V odsekoch 2 až 5 je rozpísané, za akých podmienok je možné nadobudnúť zbraň kategórie A - Zakázanú zbraň.

§ 11(1) Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe nákupného povolenia; to neplatí na vývoj, výrobu, úpravu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj zbrane v rámci vykonávania koncesovaných živností na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva policajný útvar.

(2) Nákupné povolenie vydá policajný útvar držiteľovi zbrojného preukazu (§ 15 ods. 1), zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie (§ 29 ods. 1) alebo žiadateľovi o trvalý vývoz zbrane (§ 41 ods. 1) na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje

a) osobné údaje žiadateľa; ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie, názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie,

b) číslo dokladu totožnosti žiadateľa alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie, u cudzinca číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,

c) druh zbrane,

d) skupinu zbrojného preukazu (§ 15 ods. 2) alebo zbrojnej licencie (§ 29 ods. 2), číslo zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie a názov policajného útvaru, ktorý zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu vydal, ak je žiadateľom držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie,

e) ak ide o nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B, odôvodnenie žiadosti podľa odseku 3; to neplatí, ak ide o žiadateľa o trvalý vývoz.


(3) Dôvodom na vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B je

a) nadobúdanie zbierkových predmetov alebo vykonávanie zberateľskej činnosti,

b) uskutočňovanie športovej, poľovníckej, kultúrnej alebo inej záujmovej činnosti alebo príprava na budúce povolanie,

c) ochrana života, zdravia alebo majetku alebo

d) výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu.(4) Žiadateľ o nákupné povolenie na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A k žiadosti priloží ministerstvom udelenú výnimku (§ 8 ods. 2 a 3).(5) Policajný útvar vydá nákupné povolenie na čas nevyhnutne potrebný na nadobudnutie vlastníctva zbrane, najdlhšie však na dva mesiace; ak nebolo vlastníctvo zbrane nadobudnuté v tejto lehote, je držiteľ nákupného povolenia povinný nákupné povolenie vrátiť policajnému útvaru, ktorý ho vydal, a to do siedmich dní odo dňa uplynutia doby jeho platnosti.(6) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane oznámiť a doručiť diel A nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie, do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane. Zároveň je povinný v lehote podľa predchádzajúcej vety predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37) alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru (§ 39); v prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.(7) Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti prevedie vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B na inú osobu, je povinný vyplniť nákupné povolenie a do siedmich dní odo dňa prevodu vlastníctva zbrane zaslať diel C nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie.(8) Prevod vlastníctva zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B medzi držiteľmi zbrojného preukazu sa uskutočňuje na policajnom útvare, kde je táto zbraň evidovaná po jej predložení; tento policajný útvar vyplní nákupné povolenie a diel C nákupného povolenia zašle policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie.


(9) Ak je zbraň kategórie A alebo zbraň kategórie B, ktorá má byť predmetom prevodu vlastníctva, evidovaná policajným útvarom, ktorý žiadateľovi o vydanie nákupného povolenia vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, nákupné povolenie sa nevydáva.

 

Hľadaj na Legis Telum

Naši partneri


Reklamný prúžok

Prítomnosť

Máme online 876 hostí 

Nájdete nás na:

Legis Telum Template by Ahadesign Prevádzkované na Joomla!