Kontroly expanzov – dezinterpretácie a dezinformácie

Vážení priatelia,

pred nedávnom sme Vás informovali o prebiehajúcich kontrolách uloženia, označenia a technického stavu zbraní kat. D uvedených v §7 ods. 1 písm. d) zákona č. 190/ 2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, tj. expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbrane kat. A, B alebo C.

Prezídium Policajného zboru iniciovalo tieto plošné kontroly najmä za účelom preverenia súčasného skutkového stavu založeného ostatnou novelou zákona, ktorá s účinnosťou od 1.7.2015 okrem iného uložila držiteľom týchto zbraní evidenčnú povinnosť. V tejto súvislosti tiež treba pripomenúť, že dňa 1.8.2015 nadobudla účinnosť vyhláška UNMS č. 169/2015 Z. z., ktorá stanovila nový, podstatne prísnejší, technický postup pri úprave zbraní kat. A, B a C na expanznú zbraň a zároveň ustanovila kontrolnú expanznú značku „E“.

Žiaľ, prebiehajúca kontrola poukázala na prevládajúce závažné dezinformácie a dezinterpretácie súčasnej právnej úpravy, a to tak na strane mnohých oddelení evidencie zbraní a streliva, ako aj na strane držiteľov zbrojných licencií, držiteľov zbraní a skúšobní.

Mnohí držitelia expanzných zbraní upravených pred 1.8.2015 tzv. „starým“ postupom a následne riadne zaevidovaných pred 31.12.2015 boli v rozpore so zákonom nútení nechať si dodatočne „po novom“ upraviť a označiť kontrolnou expanznou značkou „E“ svoje expanzné zbrane napriek tomu, že ich vlastníctvo nemali v úmysle previesť na inú osobu. Naopak, niektorí držitelia zbrojných licencií v rozpore so zákonom dodatočne bez ďalšej „novej“ úpravy opatrovali kontrolnou expanznou značkou „E“ aj expanzné zbrane, ktoré boli upravené „starým“ postupom aplikovaným pred 1.8.2015. Vyskytli sa prípady, kedy kontrolnú expanznú značku na „po novom“ neupravené zbrane vyrazila priamo skúšobňa…

Vzhľadom na tento neúnosný stav sme sa preto obrátili na Prezídium Policajného zboru a v čase písania týchto riadkov by už k dezinterpretáciám na strane evidencií zbraní a streliva nemalo dochádzať. Nakoľko však medzi streleckou verejnosťou koluje veľa dohadov ohľadne výkladu zákonnej úpravy, prinášame nasledovné základné informácie o výklade príslušných zákonných ustanovení tak, ako ho v súčasnosti aplikuje PPZ:

1.) Držiteľ expanznej zbrane, ktorá bola riadne upravená zo zbrane kat. A, B alebo C pred 1.8.2015 a následne bola do 31.12.2015 riadne zaevidovaná, NIE JE povinný nechať si túto zbraň dodatočne upraviť „novým“ postupom podľa vyhlášky UNMS č. 169/2015 Z. z. a opatriť ju kontrolnou expanznou značkou „E“ pokiaľ neprevádza túto zbraň do vlastníctva inej osobe (viď. prechodné ustanovenie §72f ods. 1 zákona č. 190/ 2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive).

2.) Držiteľ expanznej zbrane, ktorá bola riadne upravená zo zbrane kat. A, B alebo C pred 1.8.2015 a následne bola do 31.12.2015 riadne zaevidovaná alebo jej nadobúdateľ musí de facto nechať túto zbraň u držiteľa zbrojnej licencie skupiny B dodatočne upraviť „novým“ postupom podľa vyhlášky UNMS č. 169/2015 Z. z. a opatriť ju kontrolnou expanznou značkou „E“ pred jej prepisom, tj. v prípade ak od pôvodného držiteľa takúto zbraň nadobúda iná osoba. V zmysle ustanovenia § 37 ods. 3 písm. d) zákona č. 190/ 2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive policajný útvar nezaeviduje expanznú zbraň a nevydá preukaz zbrane novému držiteľovi, ak táto nie je opatrená kontrolnou expanznou značkou „E“.

3.) Kontrolnou expanznou značkou „E“ môže byť opatrená výlučne zbraň, ktorá bola upravená „novým“ postupom podľa vyhlášky UNMS č. 169/2015 Z. z. Touto vyhláškou ustanovený postup úpravy je záväzný od 1.8.2015. Držiteľ zbrojnej licencie ani skúšobňa NESMIE opatriť kontrolnou expanznou značkou „E“ expanznú zbraň, ktorá nebola upravená „novým“ postupom podľa vyhlášky UNMS č. 169/2015 Z. z. Z uvedeného vyplýva, že nie je možné označovať kontrolnou expanznou značkou „E“ expanznú zbraň ktorá bola upravená postupmi podľa predpisov platných pred 1.8.2015 bez toho, aby na nej bola vykonaná dodatočná úprava podľa nového predpisu.

4.) Expanznú zbraň označuje kontrolnou expanznou značkou „E“ výlučne držiteľ zbrojnej licencie skupiny B, a to v zmysle ust. § 35 ods. 3 písm. c) zákona č. 190/ 2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Držiteľ zbrojnej licencie skupiny B môže expanznú zbraň označiť kontrolnou expanznou značkou „E“ iba ak táto bola upravená postupom podľa vyhlášky UNMS č. 169/2015 Z. z.

Výklad zákona, v zmysle ktorého sa v prípade prepisu expanznej zbrane upravenej „starým“ postupom na ďalšiu osobu vyžaduje jej dodatočná úprava podľa nových pravidiel je vskutku hraničný a je spôsobený prinajmenšom diskutabilnou zákonnou úpravou ktorá nedáva príliš priestor na inú aplikáciu. Tento nedostatok sa snáď podarí napraviť pri najbližšej novelizácii.

S pozdravom,

Dr. Boris Draškaba
Predseda predstavenstva

PS: Po prázdninovej pauze sa opäť obnovil legislatívny proces týkajúci sa novelizácie smernice. Výbor Európskeho parlamentu IMCO schválil mandáty pre tzv. trialógy medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou o ich vzájomných stanoviskách k navrhovanej legislatíve. Prvý trialóg prebehne koncom septembra a nasledovať by ho mali kolá rokovaní v októbri a novembri. O priebehu tohto procesu Vás budeme priebežne informovať a veríme, že sa nám v rámci našich možností podarí do neho konštruktívne zasiahnuť. BD